ویژه های خبری

سید غریب سجادی

سید غریب سجادی

متولد 1362 در سنندج


سوابق خدمتی
  • کارشناسی ارشد علوم سیاسی
  • کارشناسی ارشد اندیشه های سیاسی
  • دانشجوی دکترا علوم سیاسی
  • مدرس در دانشگاه های، پیام نور سنندج، علمی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج و همچنین واحد علوم تحقیقات کردستان
  • نماینده دوره چهارم شورای اسلامی شهر سنندج
  • ریاست کمیسیون فرهنگی و اجتماعی سال اول شورای اسلامی دوره چهارم شهر سنندج
  • ریاست سال سوم شورا اسلامی سنندج در دوره چهارم
  • مدیر پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کردستان
  • رئیس باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کردستان
هواشناسی
کروکی
اجتماعی

شورای اسلامی شهر سنندج