ویژه های خبری

قوانین و آئین نامه ها

آئین‌نامه اجرائی تشكیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها

ماده 1ـ در این آئین‌نامه برای رعایت اختصار به جای «قانون تشكیلات، وظائف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/75» عبارت «قانون شوراهای اسلامی كشور» و به جای عبارت «شورای اسلامی شهر» لفظ «شورا» بكار برده می‌شود.

امور داخلی و تشكیلات شورای اسلامی شهر

وظایف رئیس شورا

جلسات شورا و نحوه اتخاذ تصمیم در جلسات شورا و كمیسیونها

مقررات مختلف

صفحه 1از5 | صفحه بعد
هواشناسی
کروکی
اجتماعی

شورای اسلامی شهر سنندج