ویژه های خبری

:: اعضای شورا دوره پنجم

name
سیف الله رضایی رئیس کمیسیون :: مطالعه بیشتر
name
فرزاد زارعی نایب رئیس کمیسیون :: مطالعه بیشتر
name
علی پژگل عضو کمیسیون :: مطالعه بیشتر
name
جلال شریعتی عضو کمیسیون :: مطالعه بیشتر
name
مجید شاه اویسی عضو کمیسیون :: مطالعه بیشتر
name
سید انور رشیدی عضو کمیسیون :: مطالعه بیشتر
name
ارسطو گویلی عضو کمیسیون :: مطالعه بیشتر
هواشناسی
کروکی
اجتماعی

شورای اسلامی شهر سنندج