ویژه های خبری

:: اعضای کمیسیون فرهنگی و اجتماعی

name
یوسف اسدی رئیس کمیسیون :: مطالعه بیشتر
name
سیف الله رضایی نایب رئیس کمیسیون :: مطالعه بیشتر
name
سید انور رشیدی عضو شورا :: مطالعه بیشتر
name
غریب سجادی عضو شورا :: مطالعه بیشتر
name
فرزاد زارعی عضو شورا :: مطالعه بیشتر
name
علی پژگل عضو شورا :: مطالعه بیشتر
name
مجید شاه اویسی نایب رییس شورا :: مطالعه بیشتر
name
ارسطو گویلی عضو شورا :: مطالعه بیشتر
هواشناسی
کروکی
اجتماعی

شورای اسلامی شهر سنندج