ویژه های خبری

کمیسیون ورزش و سلامت همگانی شورا به ریاست جناب آقای علی پژگول 

 1. با نامه های شماره 326 ه/ک و 327ه/ک مورخ 21/06/1398 هیات محترم کشتی استان کردستان در رابطه با حمایت از اعزام تیم پیشکسوتان به مسابقات جهانی گرجستان در کمیسیون ورزش و سلامت همگانی موافقت شد و در صحن شورا مورد تصویب قرار گرفت. ((4 – 138 ))

  • 2. با نامه شماره 23184 / ک / ش مورخ 17/06/1398 شهرداری سنندج در خصوص برگزاری پنجمین المپیاد ورزشی محلات شهر سنندج در کمیسیون ورزش و سلامت همگانی موافقت گردید که در صحن شورا مورد تایید واقع شد. (( 55- 138 ))
  •  3. با نامه شماره 25674 / ک / ش مورخ 02/ 07 /1398 شهرداری سنندج در ارتباط با حمایت از باشگاه فرهنگی ورزشی آبیدردر کمیسیون ورزش و سلامت همگانی موافقت بعمل آمد و در صحن شورا مصوب شد.(( 7 – 138 ))

4. با نامه شماره 9853 / ح  مورخ 13 / 07 1398 باشگاه فرهنگی ورزشی چاپ معلم راجع به حمایت از باشگاه مذکوردر کمیسیون ورزش و سلامت همگانی موافقت شد که در صحن شورا مورد تصویب قرار گرفت.(( 2 – 145 ))


کمیسیون بودجه شورا به ریاست جناب آقای دکتر سید غریب سجادی  

5. با نامه شماره 249/98/ص اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی سنندج در خصوص احداث نمایشگاه بین المللی کردستان بعنوان پروژه ای زیربنایی و اشتغالزا با تولیت اتاق بازرگانی سنندج و وصول عوارض نمایشگاه مذکور وفق جدول شماره 1 لایحه عوارض محلی سال 1398 ضریب تعریف شده K در مجموعه مذکور بصورت صنعتی و اماکن گردشگری،تفریحی و تالار توسط کمیسیون بودجه محاسبه و شورا با آن موافقت نمود. (( 5 – 142 ))

6. با نامه شماره 27920/ ک/ش مورخ 17/07/1398 شهرداری سنندج در خصوص اعمال تخفیف 30درصد به متوفیات تحت حمایت سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی ( ره ) توسط سازمان آرامستانهای شهرداری سنندج با ارایه مدارک مثبته در کمیسیون بودجه موافقت شد که در صحن شورا مورد تصویب قرارگرفت. (( 3- 145 ))

7. با نامه شماره 30361/ک/ش مورخ 06/08/1398شهرداری در رابطه با خرید زمین به منظور توسعه آرامستان بهشت محمدی در کمیسیون بودجه موافقت که در صحن شورا مورد تصویب قرارگرفت. ((11- 146 ))

8. با نامه های شمارگان 30176/ک/ش مورخ 04/08/1398و31293/ک/شدر مورخ14/08/1398شهرداری سنندج در خصوص تهاتر مطالبات شرکتهای حساب رایان پارس و ایران سیستم در کمیسیون بودجه موافقت شد که در صحن شورا مورد تصویب قرارگرفت.((16و17-146))

9. با نامه شماره29678/ک/ش مورخ30/07/1398شهرداری سنندج در ارتباط با تقاضای معلولین معزز هنرمند مبنی بر حمایت برای راه اندازی یک دستگاه خشک کن خشکبار در کمیسیون بودجه موافقت شد که در سحن شورا مورد تصویب قرارگرفت.((19- 146))

10. با نامه شماره 29524/ک/ش مورخ  29/07/1398شهرداری سنندج در خصوص تملک ملک خانواده ایوبی به منظور اجرای طرح خیابان شیخان به کارگر در کمیسیون بودجه موافقت بعمل آمد که در صحن شورا مورد تایید واقع گردید.((2- 149))

11. با نامه شماره 879/ح/ش شهرداری سنندج در ارتباط با اخذ عوارض از خودروهای سنگین و نیمه سنگین در کمیسیون بودجه مخالفت شد که در صحن شورا مورد تایید قرار گرفت همچنین بر ممنوعیت تردد خودروهای سنگین حامل مواد خطرناک مجدد تاکید شد و مقرر گردید راه و شهرسازی نسبت به احداث کنار گذر اقدام نماید.


کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا به ریاست جناب آقای سیف الله رضایی 

12.پیشنهاد کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا ( کمیته نامگذاری ) مبنی بر اینکه بمنظورگرامیداشت نام آقای ئاکو زندی سردیس وی در ورودی یکی از بیمارستانهای شهر ساخته شود. که موضوع قبلاً در بند  «3» جلسه شماره  113 مورخ  06/07/98 کمیسیون صدرالاشاره مورد موافقت قرارگرفته بود در جلسه مطرح و پیشنهاد کمیسیون مذکور به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.((1-138))

13.نامه شماره 8011/س/98 مورخ  29/07/98 آقای ارسطو گویلی رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و گردشگری شورا در خصوص نامگذاری خیابان یا کوچه‌ای در ناحیه منفصل شهری حسن‌آباد به نام مرحوم سلمان نصیری عضو انجمن اهداء عضو نفس از اهالی حسن‌آباد که اعضاء بدنشان داوطلبانه اهدا گردیده است، که موضوع قبلاً در بند  «2» جلسه شماره  116 مورخ  01/08/98 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا (کمیته نامگذاری) مبنی بر این که مقررگردید کوچه شایان واقع در حسن‌آباد به نام ایشان نامگذاری گردد مورد رسیدگی قرارگرفته بود در جلسه مطرح و پیشنهاد کمیسیون مذکور به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت .  ((2-138))

14.پیشنهاد کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا ( کمیته نامگذاری ) مبنی بر اینکه بوستان مجاور در بر ورودی ساختمان دانشگاه علوم پزشکی که بوستان نام دارد به بوستان نفس تغییر نام یابد ، که موضوع قبلاً دربند  «3» جلسه شماره  116 مورخ  01/08/98 کمیسیون صدرالاشاره با نظر موافق به صحن شورا ارجاع گردید مورد رسیدگی قرارگرفته بود در جلسه مطرح و پیشنهاد کمیسیون مذکور به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت    ((3-138)) 

 15.نامه شماره 8674/1/6531 مورخ 30/6/98 فرمانداری محترم شهرستان سنندج در  بازگشت به نامه شماره 6375/97 مورخ  18/11/97 در ارتباط با اعلام مغایرت بند «12» مصوبه جلسه عادی شماره  96 مورخ 16/11/97 ، موضوع پیشنهاد کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا ( کمیته نامگذاری ) مبنی بر اینکه کوچه‌های نامنظم محله غفور به کوهسار 1 الی 18 (کوچه عباسی به کوهسار 3) و کوچه‌های نامنظم تکیه و چمن به ساحل  1 الی  21 ( کوچه فرعی  1 به ساحل  3 و کوچه فرعی  2 به ساحل 5 ) نام‌گذاری گردید، که قبلاً دربند «7» جلسه شماره  69 مورخ  09/10/97 کمیسیون صدرالاشاره مورد موافقت قرارگرفته بود و در صحن شورا پیشنهاد کمیسیون مذکور به‌اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت. با توجه به اعلام مغایرت فرمانداری مبنی بر این‌که نام ساحل بانام محله همخوانی نداشته و سنخیتی دراین‌ارتباط وجود ندارد .لذا شایسته است تجدیدنظر گردد،مجدداً در بند  «4» جلسه شماره  116 مورخ  01/08/98 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا (کمیته نامگذاری) با توجه به اینکه کوچه‌های این محله درگذشته دارای همین نام « ساحل » بوده و هیچ‌گونه نامگذاری جدیدی صورت نگرفته و صرفاً در ادامه نام‌گذاری‌های قبلی و نظم بخشیدن به آن بوده لذا مجدد با بند «12» مصوبه جلسه عادی شماره 96 مورخ 16/11/98 شورا موافقت شد مورد رسیدگی قرارگرفته بود در جلسه مطرح و پیشنهاد کمیسیون مذکور به اتفاق آراء مورد تصویب قرار

 گرفت.اسامی فوق هیچ‌کدام در قید حیات نمی‌باشند لذا مجدداً با بند «5» مصوبه جلسه عادی شماره  69  مورخ  03/07/97 موافقت شد مورد رسیدگی قرارگرفته بود در صحن شورا و پیشنهاد کمیسیون مذکور به‌اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت. با توجه به اعلام مغایرت فرمانداری مبنی بر اینکه با توجه به عدم تأمین نظرات که طی نامه شماره 7684 مورخ 16/11/97 فرمانداری اعلام گردیده بود با اسامی پیشنهادی موافقت نمی‌گردد .لیکن استفاده از مقامات موسیقی برای کوچه‌های فرعی مورد تأیید می‌باشد، مجدداً در بند  «8» جلسه شماره  116 مورخ  01/08/98 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا (کمیته نامگذاری) با بند «8» مصوبه جلسه عادی شماره 115 مورخ 11/03/98 شورا شد مورد رسیدگی قرارگرفته بود در جلسه مطرح و پیشنهاد کمیسیون مذکور به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.  ((4-138))

16.نامه شماره 7755/1/6531 مورخ 10/06/98 فرمانداری شهرستان سنندج در بازگشت به نامه شماره 1325/98 مورخ 12/03/98 در ارتباط با اعلام مغایرت بند «10 » مصوبه جلسه عادی شماره 115 مورخ 11/03/98 موضوع نامه شماره  7684/1/6531 مورخ 16/11/97 فرمانداری محترم شهرستان سنندج (کمیته نامگذاری) در ارتباط با اعلام مغایرت بند «7» مصوبه جلسه عادی شماره  69 مورخ  03/07/97 ، موضوع نامه شماره  5567/1/6531 مورخ 16/05/97 فرمانداری محترم شهرستان سنندج (نظریه هیأت تطبیق) در  بازگشت به نامه شماره  2434/97  مورخ  03/05/97  در ارتباط با اعلام مغایرت بند « 4 » مصوبه جلسه عادی شماره  56 مورخ 02/05/97 ، موضوع پیشنهاد کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا (کمیته نامگذاری) مبنی بر نامگذاری محله شهرک پیام روبروی دانشگاه به نام محله هنرمندان که موضوع در بند «5» جلسه شماره  40 مورخ  30/04/97 کمیسیون صدرالاشاره مورد موافقت قرار گرفته بود و در صحن شورا  به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت ، با توجه به اعلام مغایرت فرمانداری مبنی بر این که با توجه به ابهام در موضوع پیشنهادی تغییر نام یا نام گذاری است مورد تأیید قرار نگرفت.مجدداً موضوع در بند  «9» جلسه شماره  43 مورخ  20/05/97 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا (کمیته نامگذاری) مبنی بر این که مقرر گردید محل احداث آپارتمانها در ضلع غربی جنب پل زانکو به نام محله هنرمندان نامگذاری شود مورد رسیدگی قرار گرفته بود و در صحن شورا به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت. با توجه به اعلام مغایرت فرمانداری مبنی بر این که دلایل انتخاب نام هنرمندان و این تغییر نام با وجود محلاتی نظیر محله خبرنگاران به کارگروه ارسال شود، که قبلاً در بند  «11» جلسه شماره  88 مورخ  22/02/98 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا (کمیته نامگذاری) مبنی بر این که به دلیل فقدان نام و درخواست جمعی از هنرمندان و مجاورت با دبیرستان هنرمجدداً با بند «7» مصوبه جلسه عادی شماره  69 مورخ  03/07/97 موافقت شد مورد رسیدگی قرارگرفته بود و در صحن شورا پیشنهاد کمیسیون مذکور به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.با توجه به اعلام مغایرت فرمانداری مبنی بر اینکه عنوان پیشنهادشده به دلیل مغایرت با بندهای 4 و 5 ضوابط نامگذاری مورد تأیید قرار نمی‌گیرد،مجدداً در بند  «9» جلسه شماره  116 مورخ  01/08/98 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا (کمیته نامگذاری) با توجه به بررسی مجدد و عدم مغایرت با بند 4 و 5 ضوابط نامگذاری معابر با بند «10» مصوبه جلسه عادی شماره «115» مورخ 11/03/98 شورا موافقت و به صحن شورا ارجاع گردید مورد رسیدگی قرارگرفته بود در جلسه مطرح و پیشنهاد کمیسیون مذکور به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت .((5-138))

17.نامه شماره 7755/1/6531 مورخ 10/06/98 فرمانداری شهرستان سنندج در بازگشت به نامه شماره 1325/98 مورخ 12/03/98 در ارتباط با مغایرت بند «15» مصوبه جلسه عادی شماره 115 مورخ 11/03/98 موضوع نامه شماره9933/1/6531 مورخ 23/8/97 فرمانداری محترم شهرستان سنندج (کمیته نامگذاری) در ارتباط با اعلام مغایرت بند «3» مصوبه جلسه عادی شماره  73  مورخ  17/07/97 ، موضوع پیشنهاد کمیته نامگذاری کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا مبنی براینکه خیابان اصلی شهرک نگار به نام هیوا و خیابان روبرو به نام ئاوات و کوچه های مجاور به نام ئاوات 1،2،3 وسایر کوچه ها با همان اسامی قبل شقایق  1 تا  7 و شادی  1  تا 5  ( کوچه رز به نام شقایق 5  و کوچه مسکن به نام شقایق 6 تغییر یافت.) نامگذاری گردد که موضوع قبلاً در بند «3» جلسه شماره 51 مورخ  08/07/97 کمیسیون صدرالاشاره مورد موافقت قرار گرفته بود و در صحن شورا پیشنهاد کمیسیون مذکور به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.با توجه به اعلام مغایرت فرمانداری مبنی بر این که لازم است دلیل نام گذاری شهرک نگار و مدارک مربوط به نام گذاری این شهرک در گذشته به کارگروه ارسال گردد، که قبلاً در بند  «16» جلسه شماره  88 مورخ  22/02/98 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا (کمیته نامگذاری) با توجه به اینکه نام گذاری شهرک ( نگار ) براساس درخواست اهالی محل فوق بوده است لذا مجدداً با بند «3» مصوبه جلسه عادی شماره  73  مورخ  17/07/97 موافقت شد مورد رسیدگی قرارگرفته بود ودر صحن شورا و پیشنهاد کمیسیون مذکور به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت .با توجه به اعلام مغایرت فرمانداری مبنی بر اینکه با توجه به پیشینه تغییر نام بخشی از شهرک دگایران مورد تایید نمی باشد و توصیه می شود برای حفظ هماهنگی در نامگذاری معابر کل اسامی به نام گل ها پیشنهاد می گردد.مجدداً در بند  «11» جلسه شماره  116 مورخ  01/08/98 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا (کمیته نامگذاری) مقرر گردید جهت تأیید نظر کمیته انطباق نام کوچه های هیوا و خبات و ئاوات به ترتیب به هیرو، چرو و شیلان تغییر نام یابد مورد رسیدگی قرارگرفته بود در جلسه مطرح و پیشنهاد کمیسیون مذکور به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت .((7-138))

18.نامه شماره 9800/1/6531 مورخ  22/7/98 فرمانداری شهرستان سنندج در بازگشت به نامه شماره 1801/98 مورخ 5/4/98 در ارتباط با اعلام مغایرت بند «1» مصوبه جلسه عادی شماره «120» مورخ 3/4/98 موضوع پیشنهاد کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا ( کمیته نامگذاری ) مبنی بر نامگذاری بلوار اصلی ساحلی به نام ماموستا دکترمظهر خالقی ، که موضوع قبلاً در بند  «1» جلسه شماره  97 مورخ  02/04/98 کمیسیون صدرالاشاره با نظر موافق به صحن شورا ارجاع گردید مورد رسیدگی قرارگرفته بود ودر صحن شورا  پیشنهاد کمیسیون مذکور به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.با توجه به اعلام مغایرت فرمانداری مبنی بر اینکه نامگذاری معابر به نام اشخاص بجز در موارد استثنا فاقد وجاهت قانونی است.مجدداً در بند  «14» جلسه شماره116 مورخ  01/08/98 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا (کمیته نامگذاری) پس از بحث و تبادل نظر با توجه به بند 1 ماده 1 آیین نامه و ضوابط نامگذاری معابر در شهرها در خصوص مجاز بودن نامگذاری معابر به نام شخصیتهای علمی ، ادبی ، فرهنگی و هنری ، پس از اولویت دادن به شخصیتهای صدر اسلام و انقلاب اسلامی و شهدای گرانقدر ،مجدد با بند «1» مصوبه جلسه عادی شماره «120» مورخ 3/4/98 شورا موافقت شد مورد رسیدگی قرارگرفته بود در جلسه مطرح و پیشنهاد کمیسیون مذکور به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت .       ((8-138))

19.نامه شماره 9800/1/6531 مورخ  22/7/98 فرمانداری شهرستان سنندج دربازگشت به نامه شماره 1801/98 مورخ 5/4/98 در ارتباط با اعلام مغایرت بند «4» مصوبه جلسه عادی شماره «120» مورخ 3/4/98 موضوع پیشنهاد کمیسیون فرهنگی واجتماعی شورا ( کمیته نامگذاری ) مبنی بر تغییر نام  بلوار کمربندی بهشت محمدی به بلوار مولانا احمدکمانگر به دلیل شخصیت مشهور ایشان . که موضوع قبلاً در بند  «3» جلسه شماره  91 مورخ  12/03/98 کمیسیون صدرالاشاره مورد موافقت قرارگرفته بود و در صحن شورا پیشنهاد کمیسیون مذکور به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت .با توجه به اعلام مغایرت فرمانداری مبنی بر اینکه با توجه به وجه تسمیه معبر مذکور پیشنهاد می گردد یکی دیگر از معابر به این عنوان نامگذاری گردد.مجدداً در بند  «15» جلسه شماره  116 مورخ  01/08/98 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا (کمیته نامگذاری) با بند «4 » مصوبه جلسه عادی شماره «120 » مورخ 3/4/98 شورا موافقت شد مورد رسیدگی قرارگرفته بود در جلسه مطرح و پیشنهاد کمیسیون مذکور به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت .((9-138))

20.نامه شماره 9800/1/6531 مورخ  22/7/98 فرمانداری شهرستان سنندج در بازگشت به نامه شماره 1801/98 مورخ 5/4/98 در ارتباط با مغایرت بند «7» مصوبه جلسه عادی شماره «120» مورخ 3/4/ 98 موضوع نامه شماره 1909/97 مورخ 3/5/97 موسسه نیشتمان خانه ساریژ  ثبت شده به شماره 2483/97 مورخ  6/5/97 در خصوص نامگذاری معبر عمومی ، مکانی خاص یا ایجاد سردیس ، تندیس به نام مرحوم عادل کریمیان نابغه ای که مایه افتخار وطن بود با هدف پاسداشت زحمات ایشان در مدت حیات خود، که موضوع قبلاً در بند  «2» جلسه شماره  76  مورخ  05/12/97 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا (کمیته نامگذاری) با نظر موافق مبنی بر نامگذاری خیابان روبروی زندان جنب جهاد دانشگاهی به نام دکترعادل کریمیان به صحن شورا ارجاع گردید مورد رسیدگی قرارگرفته بود ودر صحن شورا پیشنهاد کمیسیون مذکور به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.با توجه به اعلام مغایرت فرمانداری مبنی بر اینکه با توجه به مغایرت موضوع با بند 6 ضوابط و معیارهای نامگذاری عنوان پیشنهادی مورد موافقت قرار نمی گیرد، مجدداً در بند  «16» جلسه شماره  116 مورخ  01/08/98 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا (کمیته نامگذاری) با بند «7» مصوبه جلسه عادی شماره «120» مورخ 3/4/98 شورا موافقت شدمورد رسیدگی قرارگرفته بود در جلسه مطرح و پیشنهاد کمیسیون مذکور به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت. ((10-138))

21.نامه شماره 8958/1/6531 مورخ 4/7/98 فرمانداری شهرستان سنندج در بازگشت به نامه شماره 6705/97 مورخ 8/12/97 در ارتباط با اعلام مغایرت بند «1» مصوبه جلسه عادی شماره 99 مورخ  7/12/97 موضوع نامه شماره 13966/97/15 مورخ 30/11/97 فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان، پیرو نامه شماره 12678/97/15 مورخ 01/11/97 و تماس تلفنی سرپرست معاونت امور هنری و سینمایی این اداره کل با ریاست محترم شورا و جناب آقای یوسف اسدی رئیس محترم کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا با موضوع نامگذاری اماکن و معابر عمومی شهری به نام جناب آقای ماموستا شفیع خالدی  کیمنه ای، با توجه به اینکه نامبرده از مفاخر ملی و دارنده درجه‌یک هنری (دکترا) با شصت سال خدمت صادقانه به هنر این مرزبوم  می‌باشد، ضمناً پیشنهاد این اداره کل با توجه به سکونت چهل‌ساله هنرمند در محله نظام‌آباد، خیابان پشت ساختمان استانداری از ابتدای میدان لشکر تا سه‌راهی شیخان) به نام ایشان نامگذاری شود که پیشنهاد مذکور قبلاً دربند «1» جلسه شماره  76  مورخ  05/12/97 کمیته نامگذاری کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا مورد موافقت قرارگرفته بود و در صحن شورا به‌اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.با توجه به اعلام مغایرت فرمانداری مبنی بر اینکه ازآنجاکه حفظ هویت تاریخی ، جغرافیایی و فرهنگی یک شهر مبنا و هدف نامگذاری بوده و از طرف دیگر پرهیز از انتخاب نام افراد و اشخاص برای معابر و مکان‌های شهری یکی از ضوابط نامگذاری می‌باشد .لذا با مصوبه (ضمن ارج نهادن به مقام جناب آقای ماموستا شفیع خالدی کیمنه ای ) و به استناد بند الف ماده 1 آیین‌نامه نامگذاری مورخ 6/9/75 شورای عالی انقلاب فرهنگی موافقت نمی‌شود ،مجدداً در بند  «5» جلسه شماره  116 مورخ  01/08/98 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا (کمیته نامگذاری) پس از بحث و تبادل‌نظر با توجه به بند 1 ماده 1 آئین‌نامه و ضوابط نامگذاری معابر در شهرها در خصوص مجاز بودن نامگذاری معابر به نام شخصیت‌های علمی، ادبی، فرهنگی و هنری، پس از اولویت دادن به شخصیت‌های صدر اسلام و انقلاب اسلامی و شهدای گرانقدر ،لذا مجدد با بند «1» مصوبه جلسه عادی شماره 99 مورخ  7/12/97 شورا موافقت شد مورد رسیدگی قرارگرفته بود در جلسه مطرح و پیشنهاد کمیسیون مذکور با دو رأی مخالف از جانب آقایان: علی پژگول و فرزاد زارعی (مبنی بر موافق بودن مشارالیهما با نظریه هیأت محترم تطبیق فرمانداری)و موافقت سایر اعضاء با اکثریت آراء مورد تصویب قرار گرفت.((11-138))

22.نامه شماره 7755/1/6531 مورخ 10/06/98 فرمانداری شهرستان سنندج در بازگشت به نامه شماره 1325/98 مورخ 12/03/98 در ارتباط با اعلام مغایرت بند «2» مصوبه جلسه عادی شماره 115 مورخ 11/03/98موضوع نامه شماره11612/1/6531 مورخ 16/11/97 فرمانداری محترم شهرستان سنندج (کمیته نامگذاری) در ارتباط با اعلام مغایرت بند «4» مصوبه جلسه عادی شماره  85 مورخ  19/09/97 ، موضوع پیشنهاد کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا (نامگذاری محله جام جم) مبنی بر این که خیابان انتهایی خیابان پیوند تا ابتدای هنرستان خوارزمی به نام خیابان خوارزمی، کوچه های روبروی هنرستان خوارزمی در تپه کرباسچی به نام هیما (نماد) و کوچه های مجاور مدرسه جام جم به نام مهران  1 و مهران  2 نامگذاری گردد. که موضوع قبلاً در بند «1» جلسه شماره  57  مورخ  29/07/97 کمیسیون صدرالاشاره مورد موافقت قرار گرفته بود و در صحن شورا پیشنهاد مذکور به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.با توجه به اعلام مغایرت فرمانداری مبنی بر این که لازم مناسبت و ارتباط نام مهران و هیما با خوارزمی به کارگروه اعلام می گردد، که قبلاً در بند  «1» جلسه شماره  88 مورخ  22/02/98 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا (کمیته نامگذاری) با توجه به اینکه قبلاً یکی از کوچه ها به نام مهران  1 نام گذاری شده کوچه بعدی به نام مهران 2 نامگذاری شده است لذا مجدداً با بند «4» مصوبه جلسه عادی شماره  85 مورخ  19/09/97 موافقت شد مورد رسیدگی قرارگرفته بود ودر صحن شورا پیشنهاد کمیسیون مذکور به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.با توجه به اعلام مغایرت فرمانداری مبنی بر اینکه اسم مهران مورد تأیید نمی‌باشد و پیشنهاد می‌گردد دستاوردهای علمی و آثار به‌جامانده از خوارزمی در نامگذاری معابر محدوده مذکور مورداستفاده قرار گیرد .مجدداٌ در بند  «6» جلسه شماره  116 مورخ  01/08/98 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا (کمیته نامگذاری) مبنی بر این که مقررگردید اسم مهران  1 و 2 جهت تأیید نظر کمیته انطباق به خوارزم  1 و 2 تغییر یابد مورد رسیدگی قرارگرفته بود در جلسه مطرح و پیشنهاد کمیسیون مذکور به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت .((12-138))

23.نامه شماره 7755/1/6531 مورخ 10/06/98 فرمانداری شهرستان سنندج در بازگشت به نامه شماره 1325/98 مورخ 12/03/98 در ارتباط با اعلام مغایرت بند«6» مصوبه جلسه عادی شماره 115 مورخ 11/03/98موضوع نامه شماره11612/1/6531 مورخ 16/11/97 فرمانداری محترم شهرستان سنندج (کمیته نامگذاری) در ارتباط با اعلام مغایرت بند «7» مصوبه جلسه عادی شماره  85 مورخ 19/09/97 ، موضوع پیشنهاد کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا (نامگذاری فاز دو شهرک سعدی) مبنی بر این که کوچه های جنب خیابان اقبال لاهورپور به نام شقایق 1 الی 3 و خیابان گوران در فاز 2 به نام گوران  1 و 2 نامگذاری شود. که موضوع  قبلاً در بند «1» جلسه شماره  58  مورخ  06/08/97 کمیسیون صدرالاشاره مورد موافقت قرار گرفته بود و در صحن شورا  پیشنهاد مذکور به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.با توجه به اعلام مغایرت فرمانداری مبنی بر این که لازم است دلایل نامگذاری شقایق و ارتباط آن با خیابان اقبال لاهور ارایه گردد ،که قبلاً در بند  «5» جلسه شماره  88 مورخ  22/02/98 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا (کمیته نامگذاری) با توجه به اینکه از قبل به همین نام بوده است مجدداً با بند «7» مصوبه جلسه عادی شماره  85 مورخ  19/09/97 موافقت شد مورد رسیدگی قرارگرفته بود ودر صحن شورا پیشنهاد کمیسیون مذکور به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت. با توجه به اعلام مغایرت فرمانداری مبنی بر اینکه نام خیابان اشتباه بوده ( اقبال لاهوری )ضمن اصلاح متناسب با آن کوچه‌ها نامگذاری شود، مجدداٌ در بند  «7» جلسه شماره  116 مورخ  01/08/98 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا (کمیته نامگذاری) مبنی بر این که خیابان مذکور به خیابان اقبال لاهوری اصلاح شد مورد رسیدگی قرارگرفته بود در جلسه مطرح و پیشنهاد کمیسیون مذکور به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت . ((13-138))

24.نامه شماره 7755/1/6531 مورخ 10/06/98 فرمانداری شهرستان سنندج در بازگشت به نامه شماره 1325/98 مورخ 12/03/98 در ارتباط با  اعلام مغایرت بند «8» مصوبه جلسه عادی شماره 115 مورخ 11/03/98 موضوع نامه شماره  7684/1/6531 مورخ  16/11/97 فرمانداری محترم شهرستان سنندج (کمیته نامگذاری) در ارتباط با اعلام مغایرت بند «5» مصوبه جلسه عادی شماره  69 مورخ  03/07/97 ، موضوع نامه شماره 5567/1/6531 مورخ  16/05/97 فرمانداری محترم شهرستان سنندج (نظریه هیأت تطبیق) در  بازگشت به نامه شماره  2434/97  مورخ  03/05/97  در ارتباط با اعلام مغایرت بند « 1 » مصوبه جلسه عادی شماره  56 مورخ  02/05/97 ، موضوع نامه شماره  15146/1/6531 مورخ  24/11/96  فرمانداری محترم شهرستان سنندج ( کارگروه تغییر نام و نام گذاری شهرستان) در ارتباط با اعلام مغایرت بند « 7 » مصوبه جلسه عادی شماره  27 مورخ  10/11/96 ، موضوع محله روبروی دانشگاه کردستان کوچه اصلی ( کوچه خاکشناسی ) به نام دکتر عابد سراج الدینی از هنرمندان و پیشکسوتان  نام آور رادیو کردستان به ترتیب کوچه های منشعب از اولین کوچه به نام دستگاه ها و مقامات کردی به شرح ذیل نامگذاری گردید:

به ترتیب کوچه اول : لاوک ، دوم : به یت ، سوم : قه تاره  ، چهارم : سه حه ره ، پنجم : سیاچمانه ، ششم : حه یران 

محله روبروی دانشگاه کردستان : کوچه اصلی دوم ( پایین‌تر از کوچه خاکشناسی ) به نام خانم پروین مشیر وزیری ( از   هنرمندان پیشکسوت نام‌آور رادیو کردستان ) نامگذاری شد.

به ترتیب کوچه‌های منشعب از این کوچه به نام دستگاه‌ها و مقامات موسیقی کردی به شرح ذیل نامگذاری شد: 

ترتیب کوچه اول : سه فه ر ، دوم : الله ویسی ، سوم : سوارو ، چهارم : هجرانی  

  محله روبروی دانشگاه کردستان کوچه اصلی سوم به نام محمد همایون بهرامی کمانگر (گوینده رادیو کرمانشاه) نامگذاری شد. 

  کوچه اصلی چهارم بعد از کوچه فوق به نام استاد مجتبی میرزاده نامگذاری شد . 

  کوچه منشعب از کوچه فوق به نام کوچه میدیا زند ( گوینده رادیو کرمانشاه ) نامگذاری شد. 

  کوچه اصلی پنجم به نام استاد سید ابراهیم ستوده ( ادیب و شاعر نام‌آور کرد و هنرمند و پیشکسوت رادیو  کردستان) نامگذاری شد. 

  کوچه 6 به نام کوچه بیات مورد نامگذاری شد.

  کوچه 7 به نام کوچه نازکبین (آقای عبدالغفار وارستگان شاعر ) نامگذاری شد. 

  کوچه منشعب از کوچه‌های 6 و 7 به نام کوچه حجاز کورد نامگذاری شد.  و در صحن شورا با اکثریت آراء مورد تصویب قرار گرفت ، با توجه به اعلام مغایرت فرمانداری مبنی بر عدم‌تأیید مصوبه صدرالاشاره  مجدداً موضوع دربند «1» جلسه شماره  40 مورخ  30/04/97 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا (کمیته نامگذاری) مبنی بر این‌که بند « 7 » مصوبه جلسه عادی شماره 27 مورخ  10/11/96 شورا مجدد  مورد موافقت قرارگرفته بود و در صحن شورا به‌اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت ، با توجه به اعلام مغایرت فرمانداری مبنی بر این‌که مصوبه مورد تأیید قرار نگرفت.مجدداً موضوع دربند  «7» جلسه شماره 43 مورخ  20/05/97 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا (کمیته نامگذاری) مبنی بر این‌که مجدد بند « 1 » مصوبه جلسه عادی شماره  56 مورخ  02/05/97 شورا مورد موافقت قرارگرفته بود و در صحن شورا به‌اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت. با توجه به اعلام مغایرت فرمانداری مبنی بر این‌که  ضمن ارج نهادن به مقام اشخاص موصوف با اسامی دکتر عابد سراج‌الدینی، خانم پروین مشیر وزیری، محمد همایون بهرامی کمانگر، میدیا زند، نازکلبین موافقت نمی‌شود و لازم است اسامی قبلی کوچه‌های نامبرده شده به این کارگروه ارسال شود، که دربند  «9» جلسه شماره  88 مورخ  22/02/98 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا (کمیته نامگذاری) با توجه به اینکه قبلاً کوچه‌های مذکور نامگذاری نشده‌اند  و اسامی فوق هیچ‌کدام در قید حیات نمی‌باشند لذا مجدداً با بند «5» مصوبه جلسه عادی شماره  69  مورخ  03/07/97 موافقت شد مورد رسیدگی قرارگرفته بود در صحن شورا و پیشنهاد کمیسیون مذکور به‌اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت. با توجه به اعلام مغایرت فرمانداری مبنی بر اینکه با توجه به عدم تأمین نظرات که طی نامه شماره 7684 مورخ 16/11/97 فرمانداری اعلام گردیده بود با اسامی پیشنهادی موافقت نمی‌گردد .لیکن استفاده از مقامات موسیقی برای کوچه‌های فرعی مورد تأیید می‌باشد، مجدداً در بند  «8» جلسه شماره  116 مورخ  01/08/98 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا (کمیته نامگذاری) با بند «8» مصوبه جلسه عادی شماره 115 مورخ 11/03/98 شورا شد مورد رسیدگی قرارگرفته بود در جلسه مطرح و پیشنهاد کمیسیون مذکور به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.((14-138))

25.نامه شماره 7755/1/6531 مورخ 10/06/98 فرمانداری شهرستان سنندج در بازگشت به نامه شماره 1325/98 مورخ 12/03/98 در ارتباط با اعلام مغایرت بند «10 » مصوبه جلسه عادی شماره 115 مورخ 11/03/98 موضوع نامه شماره  7684/1/6531 مورخ 16/11/97 فرمانداری محترم شهرستان سنندج (کمیته نامگذاری) در ارتباط با اعلام مغایرت بند «7» مصوبه جلسه عادی شماره69 مورخ03/07/97،موضوع نامه شماره5567/1/6531مورخ 16/05/97 فرمانداری محترم شهرستان سنندج (نظریه هیأت تطبیق) در  بازگشت به نامه شماره  2434/97  مورخ  03/05/97  در ارتباط با اعلام مغایرت بند « 4 » مصوبه جلسه عادی شماره  56 مورخ 02/05/97 ، موضوع پیشنهاد کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا (کمیته نامگذاری) مبنی بر نامگذاری محله شهرک پیام روبروی دانشگاه به نام محله هنرمندان که موضوع در بند «5» جلسه شماره  40 مورخ  30/04/97 کمیسیون صدرالاشاره مورد موافقت قرار گرفته بود و در صحن شورا  به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت ، با توجه به اعلام مغایرت فرمانداری مبنی بر این که با توجه به ابهام در موضوع پیشنهادی تغییر نام یا نام گذاری است مورد تأیید قرار نگرفت.مجدداً موضوع در بند  «9» جلسه شماره  43 مورخ  20/05/97 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا (کمیته نامگذاری) مبنی بر این که مقرر گردید محل احداث آپارتمانها در ضلع غربی جنب پل زانکو به نام محله هنرمندان نامگذاری شود مورد رسیدگی قرار گرفته بود و در صحن شورا به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت. با توجه به اعلام مغایرت فرمانداری مبنی بر این که دلایل انتخاب نام هنرمندان و این تغییر نام با وجود محلاتی نظیر محله خبرنگاران به کارگروه ارسال شود، که قبلاً در بند  «11» جلسه شماره  88 مورخ  22/02/98 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا (کمیته نامگذاری) مبنی بر این که به دلیل فقدان نام و درخواست جمعی از هنرمندان و مجاورت با دبیرستان هنرمجدداً با بند «7» مصوبه جلسه عادی شماره  69 مورخ  03/07/97 موافقت شد مورد رسیدگی قرارگرفته بود و در صحن شورا پیشنهاد کمیسیون مذکور به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.با توجه به اعلام مغایرت فرمانداری مبنی بر اینکه عنوان پیشنهادشده به دلیل مغایرت با بندهای 4 و 5 ضوابط نامگذاری مورد تأیید قرار نمی‌گیرد،مجدداً در بند  «9» جلسه شماره  116 مورخ  01/08/98 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا (کمیته نامگذاری) با توجه به بررسی مجدد و عدم مغایرت با بند 4 و 5 ضوابط نامگذاری معابر با بند «10» مصوبه جلسه عادی شماره «115» مورخ 11/03/98 شورا موافقت و به صحن شورا ارجاع گردید مورد رسیدگی قرارگرفته بود در جلسه مطرح و پیشنهاد کمیسیون مذکور به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت .((15-138))

26.نامه شماره 7755/1/6531 مورخ 10/06/98 فرمانداری شهرستان سنندج در بازگشت به نامه شماره 1325/98 مورخ 12/03/98 در ارتباط با اعلام مغایرت بند«12» مصوبه جلسه عادی شماره 115 مورخ 11/03/98 موضوع نامه شماره  7684/1/6531 مورخ  16/11/97 فرمانداری محترم شهرستان سنندج (کمیته نامگذاری) در ارتباط با اعلام مغایرت بند «15» مصوبه جلسه عادی شماره 69 مورخ  03/07/97 ، موضوع پیشنهاد کمیته نامگذاری کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا مبنی بر این‌که خیابان اصلی شهرک آبفا به نام تافگه و کوچه‌ها به نام تافگه (1 الی 8 ) نامگذاری شود و خیابان‌های مجاور این شهرک به نام ( 1- خیابان ماموستا علاءالدین سجادی 2- خیابان ماموستا علاء الدین سجادی غربی 3- خیابان ماموستا هه ژار نامگذاری گردید. که موضوع  قبلاً در بند «4» جلسه شماره  45 مورخ  03/06/97 کمیسیون صدرالاشاره مورد موافقت قرارگرفته بود در صحن شورا و به‌اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت. با توجه به اعلام مغایرت فرمانداری مبنی بر این‌که با توجه به بند 11 مشخص گردد آیا نام ماموستا علاءالدین سجادی بر روی دو معبر مختلف نهاده شده است یا خیر، که قبلاً در بند  «13» جلسه شماره  88 مورخ  22/02/98 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا (کمیته نامگذاری) با توجه به اینکه خیابان مذکور دارای تقاطع بوده و در ادامه ی هم می‌باشد ، هر دو به نام ماموستا علاء الدین سجادی نامگذاری گردیده است لذا مجدداً با بند «15» مصوبه جلسه عادی شماره 69 مورخ  03/07/97 موافقت شد مورد رسیدگی قرارگرفته بود ودر صحن شورا و پیشنهادکمیسیون مذکور به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.با توجه به اعلام مغایرت فرمانداری مینی بر اینکه در تعیین نام خیابان ماموستا علاالدین سجادی غربی (بند 2) تجدید نظر به عمل آید و کوچه های یاس 3 و 4 به دلیل همخوانی با معابر اطراف به مروارید تغییر یابد ، مجدداً در بند  «10» جلسه شماره  116 مورخ  01/08/98 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا (کمیته نامگذاری) مقررگردید خیابان ماموستا علاء الدین سجادی به نام خیابان احمد خانی تغییر و کوچه های یاس 3 و 4 نیز به مروارید 1 و 2 تغییر نام یابد مورد رسیدگی قرارگرفته بود در جلسه مطرح و پیشنهاد کمیسیون مذکور به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت .((16-138))

27.نامه شماره 7755/1/6531 مورخ 10/06/98 فرمانداری شهرستان سنندج در بازگشت به نامه شماره 1325/98 مورخ 12/03/98 در ارتباط با مغایرت بند «15» مصوبه جلسه عادی شماره 115مورخ 11/03/98 موضوع نامه شماره  9933/1/6531مورخ 23/8/97 فرمانداری محترم شهرستان سنندج (کمیته نامگذاری) در ارتباط با اعلام مغایرت بند «3» مصوبه جلسه عادی شماره  73مورخ  17/07/97 ، موضوع پیشنهاد کمیته نامگذاری کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا مبنی براینکه خیابان اصلی شهرک نگار به نام هیوا و خیابان روبرو به نام ئاوات و کوچه های مجاور به نام ئاوات 1،2،3 وسایر کوچه ها با همان اسامی قبل شقایق  1 تا  7 و شادی  1  تا 5  ( کوچه رز به نام شقایق 5  و کوچه مسکن به نام شقایق 6 تغییر یافت.) نامگذاری گرددکه موضوع  قبلاً در بند «3» جلسه شماره  51 مورخ  08/07/97 کمیسیون صدرالاشاره مورد موافقت قرار گرفته بود و در صحن شورا پیشنهاد کمیسیون مذکور به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.با توجه به اعلام مغایرت فرمانداری مبنی بر این که لازم است دلیل نام گذاری شهرک نگار و مدارک مربوط به نام گذاری این شهرک در گذشته به کارگروه ارسال گردد، که قبلاً در بند  «16» جلسه شماره  88 مورخ  22/02/98 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا (کمیته نامگذاری) با توجه به اینکه نام گذاری شهرک ( نگار ) براساس درخواست اهالی محل فوق بوده است لذا مجدداً با بند «3» مصوبه جلسه عادی شماره  73  مورخ  17/07/97 موافقت شد مورد رسیدگی قرارگرفته بود ودر صحن شورا و پیشنهاد کمیسیون مذکور به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت .با توجه به اعلام مغایرت فرمانداری مبنی بر اینکه با توجه به پیشینه تغییر نام بخشی از شهرک دگایران مورد تایید نمی باشد و توصیه می شود برای حفظ هماهنگی در نامگذاری معابر کل اسامی به نام گل ها پیشنهاد می گردد.مجدداً در بند  «11» جلسه شماره  116 مورخ  01/08/98 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا (کمیته نامگذاری) مقرر گردید جهت تأیید نظر کمیته انطباق نام کوچه های هیوا و خبات و ئاوات به ترتیب به هیرو، چرو و شیلان تغییر نام یابد مورد رسیدگی قرارگرفته بود در جلسه مطرح و پیشنهاد کمیسیون مذکور به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.((17-138))

28.نامه شماره 9800/1/6531 مورخ  22/7/98 فرمانداری شهرستان سنندج در بازگشت به نامه شماره 1801/98 مورخ 5/4/98 در ارتباط با اعلام مغایرت بند «1» مصوبه جلسه عادی شماره «120» مورخ 3/4/98 موضوع پیشنهاد کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا ( کمیته نامگذاری ) مبنی بر نامگذاری بلوار اصلی ساحلی به نام ماموستا دکترمظهر خالقی ، که موضوع قبلاً در بند  «1» جلسه شماره  97 مورخ  02/04/98 کمیسیون صدرالاشاره با نظر موافق به صحن شورا ارجاع گردید مورد رسیدگی قرارگرفته بود ودر صحن شورا  پیشنهاد کمیسیون مذکور به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.با توجه به اعلام مغایرت فرمانداری مبنی بر اینکه نامگذاری معابر به نام اشخاص بجز در موارد استثنا فاقد وجاهت قانونی است.مجدداً در بند  «14» جلسه شماره  116 مورخ  01/08/98 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا (کمیته نامگذاری) پس از بحث و تبادل نظر با توجه به بند 1 ماده 1 آیین نامه و ضوابط نامگذاری معابر در شهرها در خصوص مجاز بودن نامگذاری معابر به نام شخصیتهای علمی ، ادبی ، فرهنگی و هنری ، پس از اولویت دادن به شخصیتهای صدر اسلام و انقلاب اسلامی و شهدای گرانقدر ،مجدد با بند «1» مصوبه جلسه عادی شماره «120» مورخ 3/4/98 شورا موافقت شد مورد رسیدگی قرارگرفته بود در جلسه مطرح و پیشنهاد کمیسیون مذکور به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.((18-138))

29.نامه شماره 9800/1/6531 مورخ  22/7/98 فرمانداری شهرستان سنندج دربازگشت به نامه شماره 1801/98 مورخ 5/4/98 در ارتباط با اعلام مغایرت بند «4» مصوبه جلسه عادی شماره «120» مورخ 3/4/98 موضوع پیشنهاد کمیسیون فرهنگی واجتماعی شورا ( کمیته نامگذاری ) مبنی بر تغییر نام  بلوار کمربندی بهشت محمدی به بلوار مولانا احمدکمانگر به دلیل شخصیت مشهور ایشان.که موضوع قبلاً در بند  «3» جلسه شماره  91 مورخ  12/03/98 کمیسیون صدرالاشاره مورد موافقت قرارگرفته بود و در صحن شورا پیشنهاد کمیسیون مذکور به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت .با توجه به اعلام مغایرت فرمانداری مبنی بر اینکه با توجه به وجه تسمیه معبر مذکور پیشنهاد می گردد یکی دیگر از معابر به این عنوان نامگذاری گردد.مجدداً در بند  «15» جلسه شماره  116 مورخ  01/08/98 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا (کمیته نامگذاری) با بند «4 » مصوبه جلسه عادی شماره «120 » مورخ 3/4/98 شورا موافقت شد مورد رسیدگی قرارگرفته بود در جلسه مطرح و پیشنهاد کمیسیون مذکور به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت .((19-138))

30. نامه شماره 9800/1/6531 مورخ  22/7/98 فرمانداری شهرستان سنندج در بازگشت به نامه شماره 1801/98 مورخ 5/4/98 در ارتباط با مغایرت بند «7» مصوبه جلسه عادی شماره «120» مورخ 3/4/ 98 موضوع نامه شماره 1909/97 مورخ 3/5/97 موسسه نیشتمان خانه ساریژ  ثبت شده به شماره 2483/97 مورخ  6/5/97 در خصوص نامگذاری معبر عمومی ، مکانی خاص یا ایجاد سردیس ، تندیس به نام مرحوم عادل کریمیان نابغه ای که مایه افتخار وطن بود با هدف پاسداشت زحمات ایشان در مدت حیات خود، که موضوع قبلاً در بند  «2» جلسه شماره 76 مورخ  05/12/97 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا (کمیته نامگذاری) با نظر موافق مبنی بر نامگذاری خیابان روبروی زندان جنب جهاد دانشگاهی به نام دکترعادل کریمیان به صحن شورا ارجاع گردید مورد رسیدگی قرارگرفته بود ودر صحن شورا پیشنهاد کمیسیون مذکور به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.با توجه به اعلام مغایرت فرمانداری مبنی بر اینکه با توجه به مغایرت موضوع با بند 6 ضوابط و معیارهای نامگذاری عنوان پیشنهادی مورد موافقت قرار نمی گیرد، مجدداً در بند  «16» جلسه شماره  116 مورخ  01/08/98 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا (کمیته نامگذاری) با بند «7» مصوبه جلسه عادی شماره «120» مورخ 3/4/98 شورا موافقت شدمورد رسیدگی قرارگرفته بود در جلسه مطرح و پیشنهاد کمیسیون مذکور به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت .((20-138))

 

30. با نامه شماره 119/3500/ک/ن مورخ 50/60/1398اداره کل کتابخانه های عمومی استان کردستان در ارتباط با راه اندازی کتابخانه سیار و هبه نمودن یک دستگاه اتوبوس به منظور ترویج و بسط فرهنگ کتاب و کتابخوانی در کمیسیون فرهنگی اجتماعی در کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا موافقت بعمل آمد که در صحن شورا مورد تایید قرار گرفت.((9-138))

31. با درخواست مدرس علوم قرآنی خانم علیمرادی ثبت شده به شماره 2410/98مورخ 30/07/1398در دبیرخانه شورا به منظور حمایت ازکتاب ((قرب حق)) به استناد آیین نامه مدون در زمینه برنامه های توسعه فرهنگی در راستای فرهنگی ترویج و نشر کتاب در کمیسیون فرهنگی اجتماعی موافقت شد که در صحن شورا مورد تایید قرارگرفت.((6-146))

32. با نامه جهاد دانشگاهی استان کردستان ثبت شده به شماره 4026/ 98مورخ 21/07/1398در خصوص حمایت از برگزاری هشتمین دوره مسابقات مناظره دانشجویان کشور به میزبانی سنندج در کمیسیون فرهنگی موافقت بعمل آمد که در صحن شورا تایید کردید.    ((9-146))


کمیسیون حقوقی شورا به ریاست آقای فرزاد زارعی 

33. با نامه شماره 7259/س/س/ف شهرداری سنندج در خصوص جمع آوری دکه های غیرمجاز که فاقد مستندات قانونی بوده اند در کمیسیون حقوقی موافقت شد که در صحن شورا مورد تایید قرارگرفت. ((3- 138))

34.با نامه شماره 2108/ع/ش شهرداری سنندج در ارتباط با ضرورت احداث پل عابر پیاده در نقاط کارشناسی شده سطح شهر در کمیسیون حقوقی موافقت گردید که در صحن شورا مورد تصویب قرار گرفت. ((1-139))

35.با نامه شماره 21500/ک/ش شهرداری سنندج در ارتباط با تعاونی مسکن آگاهی در کمیسیون حقوقی موافقت بعمل آمد که در صحن شورا مورد تصویب واقع شد.((1-141))

36.نامه شماره 241/ف/س شهرداری سنندج در خصوص عقد قرارداد با دارندگان غرفه های عرضه میوه و تره بار در کمیسیون حقوقی بررسی و در صحن شورا مقرر شد شهرداری با رعایت ضوابط و مقررات و حفظ حقوقات دارندگان غرفه های مذکور اقدات قانونی معمول نماید که مورد تصویب قرار گرفت.  ((4-142))

37.با نامه شماره 27654/ک/ش مورخ 15/07/1398شهرداری سنندج در خصوص تهاتر مطالبات شرکت قندیل ساز از شهرداری در کمیسیون حقوقی موافقت شد که در صحن شورا مورد تایید قرار گرفت.              ((10-142))

38. با درخواست آقای امیر حسین پناهی ثبت شده به شماره 3712/98 مورخ 07/07/1398 در ارتباط با تعیین تکلیف ملک واقع در مسیر طرح خیابان شیخان به کارگر در کمیسیون حقوقی موافقت گردید که مورد تایید شورا قرارگرفت.((9-149))


کمیسیون نظارت و ارزیابی شوا به ریاست جناب آقای سید انور رشیدی 


39.با نامه شماره 25415/ک/ش مورخ 01/07/1398شهرداری سنندج در خصوص الحاق مقدار 10متر مربع شارع متروکه به پلاک ثبتی    فرعی از 1358اصلی  مطابق نظریه کارشناس رسمی دادگستری در کمیسیون نظارت و ارزیابی موافقت بعمل آمد که در صحن شورا مورد تایید و تصویب قرار گرفت.     ((5-139))

40. با نامه شماره 25349/ک/ش مورخ 01/07/1398شهرداری سنندج در خصوص تملک ملک آقای محمود بنی بیات که در برابرطرح تفصیلی در مسیر واقع گردیده در گکمیسیون نظارت و ارزیابی موافقت شد که در صحن شورا مصوب گردید.((11-142))

42.با نامه شماره 245مورخ 04/08/1398شرکت راه و ساختمانی ساروسازه آبیدر ثبت شده به شماره4300/98مورخ 04/08/1398در دبیرخانه ددر ارتباط با تقاضای تهاتر مطالبات از شهرداری در کمیسیون نظارت و ارزیابی موافقت بعمل آمد که در صحن شورا مورد تصویب واقع گردید.((4-147))

43.با نامه شماره 30130/ک/ش مورخئ 04/08/1398شهرداری سنندج در خصوص تملک مقدار63مترمربع زمین اوقافی به منظور تسهیل و تسریع در بازگشائی پروژه عمرانی ناحیه منفصل شهری ننله در کمیسیون نظارت و ارزیابی موافقت شد که در صحن شورا مورد تصویب قرار گرفت.((11-149))

44.با نامه شماره 30616/ک/ش مورخ 08/08/1398شهرداری در خصوص تملک مقدار 48/4تسحیرمشاع از پلاک ثبتی 157اصلی واقع در پارک شهدا برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری در کمیسیون نظارت و ارزیابی موافقت بعمل آمد و در صحن شورا به تصویب رسید.((13-149))

45.با نامه شماره 31343/ک/ش مورخ 14/08/1398شهرداری در ارتباط با الحاق مقدار 10 مترمربع شارع متروکه به پلاک ثبتی فرعی از 1358اصلی واقع در حاجی آباد با نظریه کارشناس رسمی دادگستری در کمیسیون نظارت و ارزیابی موافقت گردید که در صحن شورا به تصویب رسید. ((14-149))


کمیسیون عمران و خدمات شهری شورا به ریاست جناب آقای مهندس شاه اویسی 

46.با نامه شماره 25506/ک/ش مورخ 02/07/1398ظشهرداری سنندج در ارتباط با ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری زمین واقع در شهرک بعثت (طرح تفکیکی سوره کو)در کمیسیون عمران و خدمات شهری برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری موافقت بعمل آمد و در صحن شورا مورد تصویب قرار گرفت.((8-142))
کمیسیون سرمایه گذاری،کارآفرینی و گردشگری شورا به ریاست دکتر ارسطو گویلی کیلانه 

47.با نامه شماره 1201گ/ا کنفرانس بین المللی گردشگری و توسعه ثبت شده به شماره 3573/98مورخ 31/06/1398در ارتباط با تقاضای حمایت به منظور برگزاری اولین همایش بین المللی گردشگری و توسعه در دانشگاه کردستان مبنی بر ارایه تبلیغات محیطی در صحن کممیسیون سرمایه گذاری ،کارةآفرینی و گردشگری موافقت گردید و مورد تایید شورا قرار گرفت.((6-138))

48.با نامه شماره 25676/ک/ش مورخ 02/07/1398شهرداری سنندج در خصوص تفاهم نامه سه جانبه فی ما بین دانشگاه کردستان با شورا و شهرداری در کمیسیون سرمایه گذاری،کارآفرینی و گردشگری موافقت شد که در صحن شورا به تصویب رسید.((1-145))کمیسیون تلفیق شورا به ریاست جناب آقای یوسف اسدی 

49.با نامه شماره 4515/س/س/ف مورخ 31/06/1398شهرداری سنندج در خصوص بهره مندی بهینه داز فضای پارکها و افزایش کدهای درآمدی در کمیسیون تلفیقر موافقت شد که در صحن شورامورد تایید واقع گردید.((1-142))

50.با نامه شماره 2866/ع/ش مورخ 09/07/1398شهرداری سنندج در ارتباط با ضرورت اتصال کمربندی اسلام آباد به خیابان 24متری جنب قرارگاه عملیاتی لشکر 28لشکر پیاده کردستان بمنظور بهبود و روان سازی ترافیک برای اعمال ماده 9 در صحن شورا موافقت بعمل آمد.((1-140))

51.با نامه شماره 2947/4/ش مورخ 16/07/1398شهرداری سنندج در خصوص اعمال ماده 11لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه عمومی،عمرانی ونظامی دولت برای اتصال پروژه کمربندی اسلام آباد در صحن شورا موافقت شد.((1-143))

 

 


ویدئو در این قسمت قرار داده شود

 

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

reload, if the code cannot be seen

هواشناسی
کروکی
اجتماعی

شورای اسلامی شهر سنندج