ویژه های خبریتاریخ دعوتنامه: 1399/01/19

تاریخ جلسه: روز چهارشنبه مورخ 1399/01/20 ازساعت10 تا 12

شماره جلسه: 172

نوع جلسه

 (عادی، فوق العاده): عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده:

 

مکان جلسه:سالن جلسات شورا

2 -  اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا (اجرای ماده 16 قانون شوراها)  :

ردیف

نام و نام خانوادگی

امضاء

ورود

خروج

ردیف

نام و نام خانوادگی

امضاء

ورود

خروج

1

جلال شریعتی

 

10

12

6

مجید شاه اویسی

 

10

12

2

فرزاد زارعی

 

10

12

7

یوسف اسدی

 

10

12

3

سید غریب سجادی

 

10

12

8

سید انور رشیدی

 

10

12

4

سیف ا... رضایی

 

10

12

9

ارسطو گویلی

 

 

 

5

علی پژگول

 

10

12

 

 

 

 

 

3 -  اعضای غایب در جلسه:

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

علت غیبت

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

علت غیبت

1

 

 

 

3

 

 

 

2

 

 

 

4

 

 

 

4 -  مدعوین حاضر در جلسه:

ردیف

نام و نام خانوادگی

دستگاه اجرایی

سمت

ملاحظات

1

حشمت ا... صیدی

شهرداری

شهردار

 

2

کمال کاظمی

شهرداری

معاون توسعه مدیریت و منابع

 

3

 

 

 

 


دستور جلسات

R

دستور جلسه

نظر کمیسیون ذیربط

شماره جلسه

تاریخ جلسه

1

بررسی ایرادات وارد بر لایحه عوارض محلی سال 1399 شهرداری سنندج

در متن مصوبه

بند 1 جلسه شماره 206 کمیسیون بودجه

16/01/99

متن مصوبه شورا:

بند 1 ـ نامه شماره 15004/1/6531 مورخ 1398/11/17فرمانداری محترم ثبت شده به شماره 98/6600 مورخ 98/11/30درخصوص اعلام مخالفت با مصوبه بند «1» از صورتجلسه فوق العاده شماره 159 مورخ 1398/11/13 در زمینه ایرادات وارد برلایحه عوارض محلی سال 1399 شهرداری سنندج که موضوع قبلاً در بند «1» جلسه شماره 206 مورخ  99/01/16 کمیسیون بودجه شورا موارد 18 گانه لایحه مزبور به شرح ذیل مورد موافقت قرار گرفت.

 1 )فرمول ماده یک همان فرمول سال 1398 می باشد که بدون تغییر در ماهیت فقط ساده سازی گردیده است .لازم به ذکر است با توجه به شرح وظایف و اختیارات شورا این امر در تنظیم لوایح بدیهی واجتناب ناپذیر می باشد و هیچگونه مغایرت قانونی ندارد.

2)  لطفا مستندات مغایرت قانونی بند مذکور جهت ارشاد ارسال گردد . همچنین تبصره 5 به لایحه اضافه گردید که عوارض تالارها براساس 80%عوارض خدماتی محاسبه واخذ گردد.

3) بند مذکور با توجه به نظر فرمانداری محترم اصلاح گردید.

4)لطفا مستندات مغایرت قانونی بند مذکور جهت ارشاد ارسال گردد.با عنایت به تصویب ضوابط پیشنهادی در مورد منطقه بندی تراکم ها ی ساختمانی و همچنین کاربری اراضی در طرح توسعه شهری در سال 1364 تاریخ مذکور مبنا قرار گرفته است.

5 )با عنایت به اینکه هنگام تفکیک واحدهای تجاری وخدماتی ضوابط ومقررات شهرسازی ، ترافیک و .. بررسی می گردد لذا تفکیک بدون رعایت ضوابط انجام نمی گیرد ، در ضمن تفکیک تجاری زمانی انجام می گیرد که قبلا عوارض تجاری وحق وحقوقات شهرداری پرداخت شده باشد و عوارض اخذ شده مازاد بر عوارض تجاری یا خدماتی اخذ شده قبلی می باشد .ضمناً بند مذکور فاقد مغایرت قانونی می باشد.

6) براساس نظریه فرمانداری اصلاح گردید.

7) براساس نظریه فرمانداری اصلاح گردید.

8)بخش اول ماده مذکور اصرار بر مصوبه قبلی و بخش دوم به شرح ذیل اصلاح گردید ؛

در تخلفات صورت گرفته خارج از ضوابط طرح تفصیلی در کابریهای مسکونی به ازای هر طبقه بالاتر از همکف 12% به فرمول ماده 5 اضافه گردد. ( تخلفات صورت گرفته در حد ضوابط طرح تفصیلی همان فرمول ماده 5 بدون اعمال ضرایب می باشد )

9)براساس نظریه فرمانداری اصلاح گردید.

10)براساس نظریه فرمانداری اصلاح گردید.

11)رای دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 110 مورخ 96/10/29 در خصوص اخذ حق مرغوبیت پیوست می باشد.

12 ) بند مذکور در سنوات گذشته نیز متداول بوده و هدف از تعیین جدول 11 ماده 23 تشویق وترغیب همکاران ساعی در جذب و کسب درآمد می باشد.

13)مبنا قانون زمین شهری مصوب سال 1366 می باشد ( پیوست می باشد).

14)به استناد ماده 6 قانون خدمات رسانی به ایثارگران ( پیوست می باشد.) .

15)با توجه به ماده 7 آیین نامه چگونگی وضع و وصول عوارض مصوب سال 1387 شوراهای اسلامی شهر می توانند برای تامین تمام یا بخشی از هزینه های طرح های خاص خدماتی یا عمرانی عوارض خاصی برای مدت و مورد معین وضع عوارض نمایند.

16)با عنایت به بررسی های به عمل آمده درآمدهای حاصله از فعالیت های مذکور در جدول 14 به محل قرار گیری وقیمت منطقه ای مرتبط نیست وتخصص و اعتبار ملاک عمل می باشد.

17)مبالغ تعیین شده با در نظر گرفتن قیمت های مصوب اداره صنعت ، معدن می باشد و در صورتیکه نرخهای مصوب در سال آتی تغییر یابند این شوراحاضر به تغییر در مبالغ مصوب می باشد.

18)حداکثر افزایش در مبالغ سازمانها 20% می باشد که کمتر از نرخ تورم سالیانه می باشد.

مجدد در جلسه مطرح و نظریه کمیسیون به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.

 

 

آراء اعضاء شورای اسلامی

موافق

مخالف

دلایل مخالفت

امضاء

R

نام و نام خانوادگی

1

جلال شریعتی

*

ـــــــــ

ـــــــــ


2

فرزاد زارعی

*

ـــــــــ

ـــــــــ


3

سید غریب سجادی

*

ـــــــــ

ـــــــــ


4

سیف ا... رضایی

*

ـــــــــ

ـــــــــ


5

علی پژگول

*

ـــــــــ

ـــــــــ


6

مجید شاه اویسی

*

ـــــــــ

ـــــــــ


7

یوسف اسدی

*

ـــــــــ

ـــــــــ


8

سید انور رشیدی

*

ـــــــــ

ـــــــــ


9

ارسطو گویلی

*

ـــــــــ

ـــــــــ


جمع

9

ـــــــــتصمیم شورا برای بند 1 جلسه شماره 172

تصویب شد:             *                                           تصویب نشد:


                                                                                          بسمه تعالی


صورتجلسه شورای اسلامی شهر سنندج(دوره پنجم)

1 - مشخصات جلسه  :

تاریخ دعوتنامه: 1399/01/20

تاریخ جلسه:روز شنبه مورخ 1399/01/23 از ساعت 9 تا 12

شماره جلسه: 173

نوع جلسه (عادی، فوق العاده): 

فوق العاده

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده:

 

مکان جلسه: سالن جلسات شورا

2 -  اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا (اجرای ماده 16 قانون شوراها)  :

ردیف

نام و نام خانوادگی

امضاء

ورود

خروج

ردیف

نام و نام خانوادگی

امضاء

ورود

خروج

1

جلال شریعتی

 

9

12

6

مجید شاه اویسی

 

9

12

2

فرزاد زارعی

 

9

12

7

یوسف اسدی

 

9

12

3

سید غریب سجادی

 

9

12

8

سید انور رشیدی

 

9

12

4

سیف ا... رضایی

 

9

12

9

ارسطو گویلی

 

9

12

5

علی پژگول

 

9

12

 

 

 

 

 

3 -  اعضای غایب در جلسه:

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

علت غیبت

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

علت غیبت

1

ـــ

 

 

3

 

 

 

2

ـــ

 

 

4

 

 

 

4 -  مدعوین حاضر در جلسه:

ردیف

نام و نام خانوادگی

دستگاه اجرایی

سمت

ملاحظات

1

ـــ 

2

ـــ 

3

ـــ

 

 

 

 

 دستور جلسات

R

دستور جلسه

نظر کمیسیون ذیربط

شماره جلسه

تاریخ جلسه

1

بودجه پیشنهادی سال  1399 شورای اسلامی شهر سنندج

موافق

بند 1 جلسه شماره 207 کمیسیون بودجه

99/01/18

متن مصوبه شورا:

بند 1 ـ بودجه پیشنهادی این شورا درسال 1399 به مبلغ  7/300/000/000 ریال معادل 730 میلیون تومان و احتساب هزینه حسابرسی سنوات 1397 و 1398 به مبلغ 1/711/300/000 ریال معادل  171/130/000 تومان توسط موسسه ی حسابرسی بهروزان حساب طبق مصوبه بند «1» جلسه شماره 162 مورخ 98/11/14 و نظارت بر حسابداری تعهدی به مبلغ 76/300/000تومان براساس مصوبه بند «1» جلسه شماره 136 مورخ 21/06/98 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج و محاسبه پنج درصد سود بانکی جمعاً به مبلغ 982/4300/000 ریال معادل 982/430/000 تومان که موضوع قبلاً دربند «1» جلسه شماره 207 مورخ  98/01/18 کمیسیون بودجه شورا با نظر موافق به صحن شورا ارجاع گردید.در جلسه مطرح و به اتفاق آراء مصوب شد.

 

 

آراء اعضاء شورای اسلامی

موافق

مخالف

دلایل مخالفت

امضاء

R

نام و نام خانوادگی

1

جلال شریعتی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


2

فرزاد زارعی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


3

سید غریب سجادی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


4

سیف ا... رضایی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


5

علی پژگول

*

ــــــــــ

ــــــــــ


6

مجید شاه اویسی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


7

یوسف اسدی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


8

سید انور رشیدی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


9

ارسطو گویلی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


جمع

9

ــــــــــتصمیم شورا برای بند 1 جلسه شماره 173

تصویب شد:        *                                                تصویب نشد:

 

 
 

دستور جلسات

 

R

دستور جلسه

نظر کمیسیون ذیربط

شماره جلسه

تاریخ جلسه

2

صدور پروانه ساختمانی در قالب اراضی قو لنامه ای برای آقای مختار ربانی 

در متن مصوبه

بند 8 جلسه شماره 80 کمیسیون حقوقی

98/12/19

 

متن مصوبه شورا:

بند 2 ـ نامه شماره6531/39/1 مورخ 1399/01/06 فرمانداری محترم ثبت شده به شماره 99/59 مورخ 99/01/16 در خصوص اعلام مخالفت با مصوبه بند «10» از صورتجلسه عادی شماره 168 مورخ 98/12/20 در زمینه نامه شماره 43375/ک/ش مورخ 98/11/13 راجع به درخواست آقای مختار ربانی برای صدور پروانه ساختمانی در قالب اراضی قو لنامه ای در ناحیه منفصل شهری حسن آباد اعلام می دارد، زمین مشارالیه دارای 156 مترمربع مساحت است که با عنایت به نقشه برداری صورت گرفته مقدار 11/24 مترمربع آن در مسیر تعریض معبر 10 متری بوده ومقدار 35/88 مترمربع دیگر آن دارای کاربری حریم سبز حفاظتی حاشیه معبری یادشده می باشد ومقدار 87/95 مترمربع آن دارای کاربری مسکونی است که بعد از تایید کمیسیون تشخیص جهت اخذ قدرالسهم شهرداری به کانون کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع شده که مستندات وکروکی پیوست می باشد که موضوع قبلاً در بند «8» جلسه شماره 80 مورخ  98/12/19 کمیسیون حقوقی با در نظر گرفتن این مطلب که حدوداً مقدار 60 مترمربع از کل مساحت 156 مترمربع زمین مشارالیه به شهرداری داده می شود، شهرداری نیز از دریافت مقدار 25 درصد حق السهم خود چشم پوشی نماید با نظر موافق برای تصمیم گیری به جلسه شورا ارجاع گردید و در صحن شورا پیشنهاد کمیسیون مذکور به اتفاق آراء مورد موافقت قرار گرفته بود که فرمانداری محترم اظهار نموده به دلیل مغایرت با ماده 101 قانون شهرداریها اقدام فاقد وجاهت قانونی است مجدد در جلسه مطرح و مصوبه بند «10» از صورتجلسه عادی شماره 168 مورخ 98/12/20شورا به اتفاق آراء مصوب شد.

آراء اعضاء شورای اسلامی

موافق

مخالف

دلایل مخالفت

امضاء

R

نام و نام خانوادگی

1

جلال شریعتی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


2

فرزاد زارعی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


3

سید غریب سجادی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


4

سیف ا... رضایی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


5

علی پژگول

*

ــــــــــ

ــــــــــ


6

مجید شاه اویسی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


7

یوسف اسدی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


8

سید انور رشیدی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


9

ارسطو گویلی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


جمع

9
تصمیم شورا برای بند 2 جلسه شماره 173

تصویب شد:         *                                               تصویب نشد:

 

 

 

دستور جلسات

 

R

دستور جلسه

نظر کمیسیون ذیربط

شماره جلسه

تاریخ جلسه

3

طرح مجدد صدور مجوز برای یازده نفر از دارندگان حکم دادگاه از تعاونی فرش بافان

در متن مصوبه

بند 1 جلسه شماره 82 کمیسیون حقوقی

99/01/20

 

متن مصوبه شورا:

 • بند 3 ـ نامه شماره 789/ک/ش مورخ 1399/01/19 شهرداری ثبت شده به شماره 99/105 مورخ 99/01/19،با توجه به نامه شماره 15969/1/6531 مورخ 4/12/98 فرمانداری محترم سنندج در خصوص بند «3» از صورتجلسه فوق العاده شماره 164 مورخ 98/11/29 مبنی بر اجرای ماده 101 قانون شهرداریها، درارتباط با درخواست تقاضای یازده نفر از دارندگان قولنامه بنا به حکم دادگاه جهت صدور مجوز و اخذ 15 درصد قدرالسهم شهرداری و تفکیک اراضی متعلق به تعاونی فرش بافان، با عنایت به رأی کمیته انطباق مبنی بر اجرای ماده 101 در طرح تفکیکی تعاونی و با توجه به عدم مالکیت به نام شخصیت حقوقی تعاونی فرشبافان، موضوع مجدد، در جلسه مطرح و مصوبه قبلی شورا صرفاً براساس اراضی قولنامه ای بدون لحاظ نمودن ماده 101 به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.

 

آراء اعضاء شورای اسلامی

موافق

مخالف

دلایل مخالفت

امضاء

R

نام و نام خانوادگی

1

جلال شریعتی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


2

فرزاد زارعی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


3

سید غریب سجادی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


4

سیف ا... رضایی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


5

علی پژگول

*

ــــــــــ

ــــــــــ


6

مجید شاه اویسی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


7

یوسف اسدی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


8

سید انور رشیدی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


9

ارسطو گویلی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


جمع

9
تصمیم شورا برای بند 3 جلسه شماره 173

تصویب شد:               *                                    تصویب نشد:

 
 

دستور جلسات

 

R

دستور جلسه

نظر کمیسیون ذیربط

شماره جلسه

تاریخ جلسه

4

تهاتر

در متن مصوبه

بند 1 جلسه شماره 81 کمیسیون حقوقی

99/01/17

 

متن مصوبه شورا:

بند 4 ـ نامه شماره 47625/ک/ش مورخ 1398/012/13 شهرداری ثبت شده به شماره 98/6795 مورخ 1398/12/15 در ارتباط با انجام کارشناسی پلاک های ثبتی 54 فرعی از 2642 اصلی تحت مالکیت خانم عزیزه خواجه ای به مساحت 1024 مترمربع با کاربری فضای سبز ومعبر در بلوار کردستان، حدفاصل پل جانبازان وبیمارستان توحید ضلع جنوبی دارالقرآن به مبلغ چهار میلیارد وششصد وهشت میلیون تومان «نظریه کارشناسی رسمی سه نفره به شماره نامه 59 ـ 98 ک/ک ـ ه مورخ 1398/12/03 به پیوست صفحه 1 » و پلاک ثبتی 55 فرعی از 2642 اصلی تحت مالکیت شهرداری به مساحت 426 مترمربع در صورت تغییر کاربری از فضای سبز به تجاری در همان مکان وآدرس به مبلغ چهار میلیارد و هشتصد و نود و نه میلیون تومان «نظریه کارشناسی رسمی سه نفره به شماره نامه 98 ـ 59 /ک/ک ـ ه به پیوست صفحه 2 مورخ 1398/12/03» که شهرداری سنندج طی نامه شماره 25346/ک/ش مورخ 1398/07/01 ثبت شده به شماره 98/3640 مورخ 1398/07/02 تقاضای تهاتر می نماید که با اکثریت آراء و بدون اعتراض فرمانداری محترم در بند 5 جلسه عادی شماره 144 مورخ 98/07/23 موکول به مرحله کارشناسی پلاک های عوض ومعوض می گردد.موضوع مذکوردر بند «1» جلسه شماره 81 مورخ 99/01/17 کمیسیون حقوقی با دوپیشنهاد به شرح ذیل: 

1) خانم خواجه ای متعهد به پرداخت 20% افزایش سهم شهرداری شود و تهاتر انجام گیرد.

2) نسبت به فروش زمین سهم شهرداری از طریق مزایده ظرف یک ماه اقدام وپول حاصل از فروش مستقیماً به خانم عزیزه خواجه ای پرداخت شود .

جهت اتخاذ تصمیم نهایی به صحن شورا احاله شده است، در جلسه مطرح و پیشنهاد کمیسیون رد و پیشنهاد شهرداری با اکثریت آراء مورد تصویب قرار گرفت.

 

آراء اعضاء شورای اسلامی

موافق

مخالف

دلایل مخالفت

امضاء

R

نام و نام خانوادگی

1

جلال شریعتی

*

ــــــــــ2

فرزاد زارعی

ــــــــــ

*

1) طبق قانون و مصوبه قبلی شورا املاک شهرداری باید از طریق مزایده به فروش برسد.2) با توجه به کمبود فضای سبز، تغییر فضای سبز به کاربری تجاری خلاف قوانین است.                 3) مصوبه فاقد نظریه کارشناسی مستند است.


3

سید غریب سجادی

ــــــــــ

*

1) طبق قانون و مصوبه قبلی شورا املاک شهرداری باید از طریق مزایده به فروش برسد.2) با توجه به کمبود فضای سبز، تغییر فضای سبز به کاربری تجاری خلاف قوانین است.                 3) مصوبه فاقد نظریه کارشناسی مستند است.


4

سیف ا... رضایی

*

ــــــــــ5

علی پژگول

*

ــــــــــ6

مجید شاه اویسی

*

ــــــــــ7

یوسف اسدی

*

ــــــــــ8

سید انور رشیدی

ــــــــــ

*

1) طبق قانون و مصوبه قبلی شورا املاک شهرداری باید از طریق مزایده به فروش برسد.2) با توجه به کمبود فضای سبز، تغییر فضای سبز به کاربری تجاری خلاف قوانین است.                 3) مصوبه فاقد نظریه کارشناسی مستند است.


9

ارسطو گویلی

*
جمع

6

3تصمیم شورا برای بند 4 جلسه شماره 173

تصویب شد:       *                                                 تصویب نشد:

 

 

 

 

 

دستور جلسات

 

R

دستور جلسه

نظر کمیسیون ذیربط

شماره جلسه

تاریخ جلسه

5

تهاتر 

در متن مصوبه

بند 1 جلسه شماره 82 کمیسیون حقوقی

99/01/20

 

متن مصوبه شورا:

 • بند 5 ـ نامه شماره 768/ک/ش مورخ 1399/01/18 شهرداری ثبت شده به شماره 99/100 مورخ 99/01/18 در ارتباط با مصوبه بند «4» از صورتجلسه فوق العاده شماره 167 مورخ 98/12/13 در زمینه صدور مجوز واگذاری قطعات شهرداری به شمارگان 44 و45 در شهرک پردیس به قیمت کارشناسی جمعاً به مبلغ 8/100/000/000 ریال به عنوان معوض تملک اراضی مربوط به آقای بهرام قلنسویی با کاربری فضای سبز به مساحت 367/11 متر مربع در بلوار کردستان که موضوع در بند «1» شماره 82 مورخ  99/01/20 کمیسیون حقوقی با لحاظ نمودن مصوبه قبلی شورا و تایید نظریه هیات محترم انطباق و تخفیف بیست درصد ازقیمت کارشناسی ملک توسط آقای قلنسویی برای تصمیم نهایی به صحن شورا ارجاع گردید ، در جلسه مطرح و تهاتر عوض و معوض به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.

 

آراء اعضاء شورای اسلامی

موافق

مخالف

دلایل مخالفت

امضاء

R

نام و نام خانوادگی

1

جلال شریعتی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


2

فرزاد زارعی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


3

سید غریب سجادی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


4

سیف ا... رضایی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


5

علی پژگول

*

ــــــــــ

ــــــــــ


6

مجید شاه اویسی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


7

یوسف اسدی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


8

سید انور رشیدی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


9

ارسطو گویلی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


جمع

9
تصمیم شورا برای بند 5 جلسه شماره 173

تصویب شد:           *                            تصویب نشد:

 
 

دستور جلسات

 

R

دستور جلسه

نظر کمیسیون ذیربط

شماره جلسه

تاریخ جلسه

6

ارسال ریز هزینه های مربوط به چاپ بنر مشاهیر کرد

موافق 

بند 2 جلسه شماره 141 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی

99/01/16

 

متن مصوبه شورا:

بند 6 ـ نامه شماره 15360/1/6531 مورخ 98/12/05 فرمانداری محترم ثبت شده به شماره 6656/99 مورخ 98/12/05 در ارتباط با بند «3» از صورتجلسه عادی شماره 163 مورخ 98/11/15در زمینه ارسال ریز هزینه های مربوط به چاپ بنر مشاهیر کرد به مبلغ  302/036/820ریال که توسط کانون آگهی تبلیغات هنر آشنا انجام شده و شهرداری طی نامه شماره 49031/ک/ش مورخ 98/12/25 منضم به ریز هزینه های مذکور اقدام نموده که موضوع قبلاً دربند «2» جلسه شماره 141 مورخ99/01/19 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا با نظرموافق به صحن شورا ارجاع گردید ، در جلسه مطرح و با اکثریت آراء مورد تصویب قرار گرفت.

 

 

آراء اعضاء شورای اسلامی

موافق

مخالف

دلایل مخالفت

امضاء

R

نام و نام خانوادگی

1

جلال شریعتی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


2

فرزاد زارعی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


3

سید غریب سجادی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


4

سیف ا... رضایی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


5

علی پژگول

ــــــــــ

*

براساس مصوبات قبلی نسبت به هزینه کرد موضوع مخالفم


6

مجید شاه اویسی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


7

یوسف اسدی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


8

سید انور رشیدی

ــــــــــ

*

براساس مصوبات قبلی نسبت به هزینه کرد موضوع مخالفم


9

ارسطو گویلی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


جمع

7

2تصمیم شورا برای بند 6 جلسه شماره 173

تصویب شد:          *                                              تصویب نشد:

 

 

 
 

دستور جلسات

 

R

دستور جلسه

نظر کمیسیون ذیربط

شماره جلسه

تاریخ جلسه

7

صدور مجوز پرداخت هزینه های جشنواره در خانه بمانیم

موافق

بند 1 جلسه شماره 143

 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی

99/01/20

 

متن مصوبه شورا:

بند 7 ـ نامه شماره 805/ک/ش مورخ 99/1/19 شهرداری ثبت شده به شماره 106/99 مورخ 19/1/99 در خصوص تقاضای صدور مجوز پرداخت هزینه های جشنواره در خانه بمانیم تا مبلغ پنجاه میلیون تومان از محل اعتبارات موضوع بند «1» جلسه عادی شماره 166 مورخ 98/12/06 شورا ، که موضوع قبلاً دربند «1» جلسه شماره 143 مورخ  99/01/20 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا با نظرموافق به صحن شورا ارجاع گردید ، در جلسه مطرح و مقرر شد به مناسبت روز سنه و فرا رسیدن ایام ماه مبارک رمضان فعلاً تا دو مرحله برگزار شود چنانچه برنامه ها موفق و پر مخاطب بود برای ادامه برنامه ها از شورا کسب تکلیف گردد و با مبلغ ده میلیون تومان موافقت شد که به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.

 

 

آراء اعضاء شورای اسلامی

موافق

مخالف

دلایل مخالفت

امضاء

R

نام و نام خانوادگی

1

جلال شریعتی

*

ــــــــــ2

فرزاد زارعی

*

ــــــــــ3

سید غریب سجادی

*

ــــــــــ4

سیف ا... رضایی

*

ــــــــــ5

علی پژگول

*

ــــــــــ6

مجید شاه اویسی

*

ــــــــــ7

یوسف اسدی

*

ــــــــــ8

سید انور رشیدی

*

ــــــــــ9

ارسطو گویلی

*

ــــــــــجمع

9
تصمیم شورا برای بند 7 جلسه شماره 173

تصویب شد:             *                                           تصویب نشد:

 

 

 
 

دستور جلسات

 

R

دستور جلسه

نظر کمیسیون ذیربط

شماره جلسه

تاریخ جلسه

8

صدور مجوز پرداخت 

ـــــ

ـــــ

ـــــ

 

متن مصوبه شورا:

بند 8 ـ نامه شماره 939/ک/ش مورخ 99/1/20 شهرداری ثبت شده به شماره 99/124 مورخ 99/1/23 در خصوص تقاضای صدور مجوز پرداخت مبلغ 74/800/000 تومان «هفتاد و چهار میلیون و هشتصد هزار تومان» برای اجرای برنامه تلویزیونی در چهار قسمت از شبکه اصالت و فرهنگ مرکز کردستان به مناسبت روز سنه 6 اردیبهشت،در جلسه مطرح، مقرر شد شهرداری نسبت به تهیه 4 برنامه 60 دقیقه ای اقدام و هزینه های انجام شده را جهت بررسی های بعدی به شورا ارسال نمایند که با اکثریت آراء مورد تصویب قرار گرفت.

 

آراء اعضاء شورای اسلامی

موافق

مخالف

دلایل مخالفت

امضاء

R

نام و نام خانوادگی

1

جلال شریعتی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


2

فرزاد زارعی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


3

سید غریب سجادی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


4

سیف ا... رضایی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


5

علی پژگول

ــــــــــ

*

با توجه به وضعیت مالی شهرداری و وضعیت حاکم بر جامعه (ویروس کرونا)


6

مجید شاه اویسی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


7

یوسف اسدی

ــــــــــ

*

به دلیل هزینه بالای غیرمتعارف مخالفم


8

سید انور رشیدی


*

با توجه به وضعیت حال حاضر (ویروس کرونا)، وضعیت مالی شهرداری قطعاً تولید محتوا، بحث زمان و فضای اجرا مهم می باشد که به نظر بنده از قدرت فضای مجازی با کمترین هزینه موافقم.


9

ارسطو گویلی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


جمع

6

3

ــــــــــ


تصمیم شورا برای بند 8 جلسه شماره 173

تصویب شد:       *                                                 تصویب نشد:

 

 

  بسمه تعالی

صورتجلسه شورای اسلامی شهر سنندج(دوره پنجم)

1 - مشخصات جلسه  :

تاریخ دعوتنامه: 1399/01/26

تاریخ جلسه: روز چهار شنبه مورخ 1399/01/27ازساعت 12 تا 15

شماره جلسه: 174

نوع جلسه 

(عادی، فوق العاده): عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده:

 

مکان جلسه:

سالن جلسات شورا

2 -  اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا (اجرای ماده 16 قانون شوراها)  :

ردیف

نام و نام خانوادگی

امضاء

ورود

خروج

ردیف

نام و نام خانوادگی

امضاء

ورود

خروج

1

جلال شریعتی

 

12

15

6

علی پژگول

 

12

15

2

فرزاد زارعی

 

12

15

7

سید انور رشیدی

 

12

15

3

سیف ا... رضایی

 

12

15

8

مجید شاه اویسی

 

12

15

4

ارسطو گویلی

 

12

15

9

 

 5

یوسف اسدی

 

12

15

 

 

 

 

 

3 -  اعضای غایب در جلسه:

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

علت غیبت

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

علت غیبت

1

سید غریب سجادی

عضو شورا

کسالت

3

 

 

 

2

 

 

 

4

 

 

 

4 -  مدعوین حاضر در جلسه:

ردیف

نام و نام خانوادگی

دستگاه اجرایی

سمت

ملاحظات

1

حشمت ا... صیدی

شهرداری

شهـردار

 

2

کمال کاظمی

شهرداری

معاون توسعه مدیریت و منابع

 

3

بهزاد ریحانی فرد

شهرداری

معاون فنی و امور زیربنایی

 

 


5 -  خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا، نطق ها و مذاکرات:

جناب آقای جلال شریعتی رئیس شورا: با نام و یاد پروردگار قادر متعال و اهدای صلوات بر حضرت محمد و آل محمد (ص) و عرض سلام و خیرمقدم و تشکر از حضور به موقع همکاران در جلسه و اظهار امیدواری مبنی بر قطع انتقال زنجیره ی ویروس منحوس کرونا وقت را در اختیار سایر اعضای محترم قرار دادند.

جناب آقای فرزاد زارعی نایب رئیس شورا: پس از حمد و ثنای هستی بخش جان آفرین و تقدیم صلوات بر یگانه منجی عالم بشریت و اهل بیت پاک و مطهر آن حضرت و قدردانی از اختصاص وقت به منظور ارایه مختصر مطالب در راستای بهبود عملکرد مدیریت شهری توسط شهردار محترم، اهم مطالب را به شرح ذیل در جلسه عنوان نمودند؛

الف) در ارتباط با ساختار نیروی انسانی شهرداری:

1» تعیین تکلیف نیروهای شهرداری که در اختیار سایر ادارات و سازمان ها می باشند.

2» توجه به شایستگی و تخصص و تجربه مدیران در انتصابها

3» کمبود خودرو مکانیزه حمل زباله در شهرداری مرکز استان

4» جمع آوری سگهای ولگرد در سطح شهر

5» ضرورت آسفالت کوچه ها، شوارع و معابر.

6» رفع ایرادات و تعیین تکلیف حقوقات شهرداری از سامانه پارک هوشمند حاشیه ای

7» اجرای برخی پروژه های که تعهد داده ایم

8» اقدام در ساماندهی دستفروشان، وانت بارهای عرضه میوه و ...

9» چاره اندیشی در ساماندهی تاناکورا

10» پیگیری اجرای پیاده راه فردوسی

11» برنامه ریزی برای اجرای احکام ماده صد

12» رسیدگی به تخلفات پاساژ صدف و پاساژ آشنا

13» اتخاذ تدابیر کارشناسی برای ساخت و ساز غیرمجاز

14» نظارت بر خریدها توسط کارپردازان

15» پیگیری حقوقات شهرداری از مجموعه فامیلی لند

16» ارسال به موقع مسائل مالی شهرداری

17» مرمت دیوار بهشت محمدی

18» قانونمند کردن سهم فضای سبز در دریافتها

19» قانونمند کردن پرداخت اضافه کاریها

20» نحوه وصول عوارض به صورت الکترونیکی

جناب آقای علی پژگول عضو شورا: با نام و ذکر یکتای بی همتا و اهدای صلوات بر حضرت محمد امین (ص) پیامبر نور و رحمت و اهل بیت پاک و مطهر آن حضرت و عرض سلام به حاضرین در جلسه به صورت موجز و مختصر به مسایل ذیل اشاره نموده و خواستار پیگیری و رسیدگی آنها شدند؛

1» رسیدگی و اعلام نتیجه در ارتباط با تخلف ساختمانی آقای فریاد ناصری

2» تعیین تکلیف نیروهائی که مشمول عدم نیاز مدیران دستگاه قرار می گیرند

3» اتخاذ تدابیر هوشمندانه در راستای رفاه آن دسته از نیروهایی که تا دو سال آینده بازنشسته می شوند و مزایای اضافه کاری آنها پرداخت شود.

4» تعیین تکلیف آقای علاء الدین جماعتی

 

 

 

 

 

 

  

دستور جلسات

R

دستور جلسه

نظر کمیسیون ذیربط

شماره جلسه

تاریخ جلسه

1

صدور مجوز اعمال ماده 9

ــــــ

ــــــ

ــــــ

متن مصوبه شورا:

بند 1 ـ نامه شماره 134/ع/ش مورخ 1399/01/27شهرداری ثبت شده به شماره 99/172مورخ 99/01/27 در خصوص تقاضای صدور مجوز اعمال ماده 9 با عنایت به ضرورت اتصال تقاطع سنجرخان به بلوار ساحلی در راستای روان سازی ترافیک و افزایش ایمنی در جلسه مطرح و با اکثریت آراء مورد تصویب قرار گرفت.

آراء اعضاء شورای اسلامی

موافق

مخالف

دلایل مخالفت

امضاء

R

نام و نام خانوادگی

1

جلال شریعتی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


2

فرزاد زارعی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


3

سیف ا... رضایی

ــــــــــ

*

به دلیل عدم اجرای توافقات با تعاونی و سایر مستندات لازم


4

علی پژگول

ــــــــــ

*

پیشنهاد دعوت به کمیسیون توافقات جهت توافق


5

مجید شاه اویسی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


6

یوسف اسدی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


7

سید انور رشیدی

ــــــــــ

*

دعوت مجدد جهت توافق برای تأمین حقوقات طرفین


8

ارسطو گویلی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


جمع

5

3تصمیم شورا برای بند 1 جلسه شماره 174

تصویب شد:      *                                                  تصویب نشد:


دستور جلسات

R

دستور جلسه

نظر کمیسیون ذیربط

شماره جلسه

تاریخ جلسه

2

تفویض اختیار

ــــــ

ــــــ

ــــــ

متن مصوبه شورا:

بند 2 ـ نامه شماره 897/ک/ش مورخ 99/01/20شهرداری ثبت شده به شماره 99/118 مورخ 99/01/20 در خصوص صدور مجوز تفویض اختیار به شهرداری برای تحویل اموال از گروه اقتصادی ملل به استناد مصوبه بند «14» از صورتجلسه فوق العاده شماره 155 مورخ 1398/10/03 و عدم اعتراض هیأت محترم انطباق و معرفی نماینده از سوی شورا  در جلسه مطرح ومقرر شد با حضور دو نفر از آقایان: کمال کاظمی معاون توسعه مدیریت و منابع شهرداری و لقمان حیدری معاون خدمات شهری شهرداری و کارشناس رسمی کانون کارشناسان و آقای امیر عمیدی مدیر املاک و حقوقی شهرداری به عنوان نماینده شهردار و جناب آقای مجید شاه اویسی عضو شورا و کارشناس رسمی کانون کارشناسان اقدام لازم را با رعایت ضوابط مبذول نمایند که با اکثریت آراء مورد تصویب قرار گرفت.

 

آراء اعضاء شورای اسلامی

موافق

مخالف

دلایل مخالفت

امضاء


R

نام و نام خانوادگی


1

جلال شریعتی

*

ــــــــــ

ــــــــــ2

فرزاد زارعی

ــــــــــ

*

با توجه به تملک املاک باید به نحوی که در قوانین پیش بینی شده است و توسط کارشناسی سه نفره که یک نفر توسط شهرداری و یک نفر توسط بانک ملل و یک نفر کارشناسی مرضی الطرفین توسط دادگستری محل انجام گیرد و پس از کارشناسی جهت مصوبه به شورا ارسال شود لذا با این نوع تملک با توجه به مبلغ بالای توافق 162 میلیارد تومان مخالفم3

سیف ا... رضایی

*

ــــــــــ

ــــــــــ4

علی پژگول

ــــــــــ

*

از طریق کارشناسان رسمی دادگستری اقدام شود5

مجید شاه اویسی

*

ــــــــــ

ــــــــــ6

یوسف اسدی

*

ــــــــــ

ــــــــــ7

سید انور رشیدی

ــــــــــ

*

به استناد بند 14 صورتجلسه شماره 155 مورخ 3/10/988

ارسطو گویلی

*

ــــــــــ

ــــــــــجمع

5

3
تصمیم شورا برای بند 2 جلسه شماره 174

تصویب شد:      *                                                  تصویب نشد:

 


 

دستور جلسات

R

دستور جلسه

نظر کمیسیون ذیربط

شماره جلسه

تاریخ جلسه

3

مساعدت مالی جهت افزایش پوشش اجرای طرح یاریگران زندگی در 5 مدرسه 

موافق 

بند 1 جلسه شماره 144 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی

99/01/24

متن مصوبه شورا:

بند 3 ـ نامه شماره  65/1/73731  مورخ 98/12/19 استانداری کردستان پیرو بند یکم مصوبات جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مورخ 98/11/24 که اشعار میدارد ( مصوب گردید  تمامی ادارات کل ، دستگاه های اجرایی جهت افزایش پوشش اجرای طرح یاریگران زندگی در مدارس هر کدام هزینه های اجرای طرح یاریگران در 5 مدرسه را به عهده بگیرند) ، که موضوع قبلاً دربند «1» جلسه شماره 144 مورخ  99/01/24 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا با توجه به قول مساعد قبلی با نظرموافق به صحن شورا ارجاع گردید،در جلسه مطرح و با اکثریت آراء مورد تصویب قرار گرفت.

 

 

آراء اعضاء شورای اسلامی

موافق

مخالف

دلایل مخالفت

امضاء

R

نام و نام خانوادگی

1

جلال شریعتی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


2

فرزاد زارعی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


3

سیف ا... رضایی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


4

علی پژگول

ــــــــــ

*

با توجه به اینکه شهرداری بیشتر از این مبالغ به شورای هماهنگی کمک نموده است و شهرداری توان مالی ندارد


5

مجید شاه اویسی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


6

یوسف اسدی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


7

سید انور رشیدی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


8

ارسطو گویلی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


جمع

7

1تصمیم شورا برای بند 3 جلسه شماره 174

تصویب شد:   *                                                     تصویب نشد:

 

دستور جلسات

R

دستور جلسه

نظر کمیسیون ذیربط

شماره جلسه

تاریخ جلسه

4

واگذاری ساختمان  17 شهریور

موافق 

بند 2 جلسه شماره 144 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی

99/01/24

متن مصوبه شورا:

بند 4 ـ نامه شماره 48443/ک/ش مورخ 98/12/20 شهرداری ، به پیوست تصویر نامه شماره 47409/ک/ش مورخ 98/12/11 مرکز جمع آوری و ساماندهی متکدیان شهر سنندج در خصوص تنظیم قرارداد یکساله مبنی بر واگذاری ساختمان  17 شهریور جهت استقرار شیلتر آقایان و بانوان و همچنین کمپ ترک اعتیاد بانوان ، که موضوع قبلاً دربند «2» جلسه شماره 144 مورخ 99/01/24 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا با نظرموافق به صحن شورا ارجاع گردید ، در جلسه مطرح و با اکثریت آراء مورد تصویب قرار گرفت.

 

آراء اعضاء شورای اسلامی

موافق

مخالف

دلایل مخالفت

امضاء

R

نام و نام خانوادگی

1

جلال شریعتی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


2

فرزاد زارعی

ــــــــــ

*

با توجه به اینکه جزو وظایف شهرداری نیست


3

سیف ا... رضایی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


4

علی پژگول

*

ــــــــــ

ــــــــــ


5

مجید شاه اویسی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


6

یوسف اسدی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


7

سید انور رشیدی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


8

ارسطو گویلی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


جمع

7

1تصمیم شورا برای بند 4 جلسه شماره 174

تصویب شد: *                                                                                       تصویب نشد:

 

بسمه تعالی


صورتجلسه شورای اسلامی شهر سنندج(دوره پنجم)

1 - مشخصات جلسه  :

تاریخ دعوتنامه: 1399/02/01

تاریخ جلسه: روز سه شنبه مورخ 02/02/1399ازساعت 12تا 15

شماره جلسه: 175

نوع جلسه (عادی، فوق العاده): عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده:

 

مکان جلسه: 

سالن جلسات شورا

2 -  اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا (اجرای ماده 16 قانون شوراها)  :

ردیف

نام و نام خانوادگی

امضاء

ورود

خروج

ردیف

نام و نام خانوادگی

امضاء

ورود

خروج

1

جلال شریعتی

 

12

15

6

علی پژگول

 

12

15

2

فرزاد زارعی

 

12

15

7

سید انور رشیدی

 

12

15

3

سید غریب سجادی

 

12

15

8

مجید شاه اویسی

 

12

15

4

سیف ا... رضایی

 

12

15

9

یوسف اسدی

 

12

15

5

ارسطو گویلی

 

12

15

 

 

 

 

 

3 -  اعضای غایب در جلسه:

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

علت غیبت

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

علت غیبت

1

ـــ

 

 

3

 

 

 

2

 

 

 

4

 

 

 

4 -  مدعوین حاضر در جلسه:

ردیف

نام و نام خانوادگی

دستگاه اجرایی

سمت

ملاحظات

1

کمال کاظمی

شهرداری

معاون توسعه مدیریت و منابع

 

2
 

3

 

 

 

 

 


5 -  خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا، نطق ها و مذاکرات:

 

جناب آقای جلال شریعتی رئیس شورا: با نام و یاد یکتای بی همتا و اهدای صلوات برمحمد و آل محمد (ص) و عرض سلام و خیرمقدم به همکاران و آرزوی قطع زنجیره ی انتقال ویروس منحوس کرونا در جوامع بشری و به ویژه برای هموطنان معزز ایران اسلامی، راجع به اردیبهشت و ماه گولان عنوان نمودند:

 این ماه زیبا و پرطروات ماه مناسبتهاست و چندین روز مهم برای اقشاری ارزشمند در این ماه نامگذاری شده است از جمله مهمترین آنها روز شورا، روز کارگر ، روز معلم ، روز ماما و همچنین ماه مبارک رمضان .پیشاپیش تمام این ایام مبارک را تبریک عرض می نمایم وخصوصاً روز 6 اردیبهشت اولین سالگرد روز سنه که یکی از اقدامات ماندگار و قطعاً مؤثر در توسعه شهر عزیزمان سنندج خواهد بود .

خوشبختانه سال گذشته مراسمهایی بسیار خوب و با شکوه در روز و هفته سنه برگزار گردید که هم شادی و شور و شوق مردم را به دنبال داشت و اقداماتی در خصوص معرفی تاریخ سنه ، معرفی مفاخر و مشاهیر سنه ، معرفی مشاغل و خانواده ها  معرفی فرهنگ و  هنر ، معرفی شاعران و ادیبان ، معرفی طبیعت و ظرفیتهای توسعه شهر در مراسمهای مختلف توسط شهرداری ، میراث فرهنگی وگردشگری ، فرهنگ و ارشاد اسلامی حوزه هنری و دانشگاههای شهر برگزار گردید، که در کمال تاسف امسال به علت جلوگیری از شیوع بیماری اپیدمی کرونا ، این امکان مقدور نیست ، امیدوارم در راستای جلوگیری از کم رنگ شدن رویداد مهم تمامی مدیران مرتبط در دستگاههای مختلف هر کدام اهتمام خود را بکار گیرند و با خلاقیت و ابتکار ضمن تجلیل این روز با اقدامات مفید و ارزشمند شور و نشاط و حلاوت این روز را زنده نگه دارند خصوصاً از شهرداری انتظارات زیادی وجود دارد که از طریق مدیریت فرهنگی و سازمان سیما و منظر اقدامات در خور شأنی برنامه ریزی و اجرا نماید.

هنوز با همه دردم امید درمان است          که آخر بود ، آخر شبان یلدا را

از شهرداری میخواهیم که برای اقدامات عمرانی و فرهنگی و خدماتی تعریف شده با برنامه ریزی دقیق و بدون فوت وقت با توجه به محدودیتهای فصل کاری ورود داشته با شد و به موقع نسبت به تحویل پروژها اقدام نماید.

 

 

 

 

  

دستور جلسات

R

دستور جلسه

نظر کمیسیون ذیربط

شماره جلسه

تاریخ جلسه

1

تملک ملک وراث مرحوم شکرا... خواجه

ــــــ

ــــــ

ــــــ

متن مصوبه شورا:

بند 1 ـ نامه شماره 1299/ک/ش مورخ 99/01/25 شهرداری ثبت شده به شماره 99/176 مورخ 99/01/27 در خصوص تقاضای خانواده محترم مرحوم شکرا... خواجه برای کارشناسی مجدد ملک عوض و معوض یا موافقت با قیمت کارشناسی قبلی ملک ایشان و ملک معوض شهرداری که در بند «10» جلسه عادی شماره 163 مورخ 1398/11/15 به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفته بود و فرمانداری محترم نیز طی نامه شماره 6531/1/15360 مورخ 98/12/05 خواستار کارشناسی ملک معوض و رعایت ضوابط و مقررات در اجرای مصوبه شورا شده است، مجدد در جلسه مطرح و کارشناسی مجدد ملک عوض و معوض با اکثریت آراء مورد تصویب قرار گرفت.

آراء اعضاء شورای اسلامی

موافق

مخالف

دلایل مخالفت

امضاء

R

نام و نام خانوادگی

1

جلال شریعتی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


2

فرزاد زارعی

ــــــــــ

*

فروش ملک معوض شهرداری از طریق مزایده


3

سید غریب سجادی

ــــــــــ

*

فروش ملک معوض شهرداری از طریق مزایده


4

سیف ا... رضایی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


5

علی پژگول

*

ــــــــــ

ــــــــــ


6

مجید شاه اویسی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


7

یوسف اسدی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


8

سید انور رشیدی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


9

ارسطو گویلی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


جمع

7

2تصمیم شورا برای بند 1 جلسه شماره 175

تصویب شد:      *                                                  تصویب نشد:


 

 

دستور جلسات

R

دستور جلسه

نظر کمیسیون ذیربط

شماره جلسه

تاریخ جلسه

2

تقاضای صدور پایانکار

موافق

بند 3 جلسه شماره 84 کمیسیون حقوقی

99/01/28

متن مصوبه شورا:

 • بند 2 ـ درخواست آقای بخشی میکائیلی ثبت شده به شماره 98/6962 مورخ 1398/12/26 درخصوص تقاضای صدور پایانکار برای ملک واقع در بلوار کردستان با عنایت به پرداخت مبلغ جریمه برآورده شده و تایید دیوان عدالت اداری وعدم ارایه استعلام از سوی سازمان میراث فرهنگی که موضوع قبلاً دربند «3» جلسه شماره 84 مورخ 99/01/28 کمیسیون حقوقی شورا با نظر موافق مبنی بر صدور پایانکار و یا گواهی عدم خلاف توسط شهرداری به صحن شورا ارجاع گردید ، در جلسه مطرح و با توجه به لازم الاجرا بودن رأی کمیسیون ماده 100،اجرای پیشنهادکمیسیون و موارد مشابه بلامانع است که به اتفاق آراءمورد تصویب قرار گرفت.

 

آراء اعضاء شورای اسلامی

موافق

مخالف

دلایل مخالفت

امضاء

R

نام و نام خانوادگی

1

جلال شریعتی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


2

فرزاد  زارعی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


3

سید غریب سجادی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


4

سیف ا... رضایی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


5

علی    پژگول

*

ــــــــــ

ــــــــــ


6

مجید شاه اویسی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


7

یوسف اسدی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


8

سید انور رشیدی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


9

ارسطو گویلی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


جمع

9

ــــــــــتصمیم شورا برای بند 2 جلسه شماره 175

تصویب شد:       *                                                 تصویب نشد:

 

 

دستور جلسات

R

دستور جلسه

نظر کمیسیون ذیربط

شماره جلسه

تاریخ جلسه

3

تقاضای مساعدت

موافق

بند 1 جلسه شماره 208 کمیسیون بودجه

99/01/30

متن مصوبه شورا:

 • بند 3 ـ درخواست آقای محمد مردوخی ثبت شده به شماره 99/189 مورخ  99/1/28 در خصوص مساعدت در زمینه صدور پروانه زمین 70 متری واقع در عباس آباد ،که موضوع قبلاً دربند «1» جلسه شماره 208 مورخ  99/01/30 کمیسیون بودجه شورا مقرر گردید تا سقف مبلغ سه میلیون تومان از محل ماده 17 مساعدت شود ، در جلسه مطرح و پیشنهادکمیسیون مذکور با اکثریت آراء مورد تصویب قرار گرفت.

آراء اعضاء شورای اسلامی

موافق

مخالف

دلایل مخالفت

امضاء

R

نام و نام خانوادگی

1

جلال شریعتی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


2

فرزاد  زارعی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


3

سید غریب سجادی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


4

سیف ا... رضایی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


5

علی    پژگول

ــــــــــ

*

به دلیل وضعیت مالی شهرداری


6

مجید شاه اویسی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


7

یوسف اسدی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


8

سید انور رشیدی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


9

ارسطو گویلی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


جمع

8

1تصمیم شورا برای بند 3 جلسه شماره 175

تصویب شد:       *                                                 تصویب نشد:

 

 

 

دستور جلسات

R

دستور جلسه

نظر کمیسیون ذیربط

شماره جلسه

تاریخ جلسه

4

صدور مجوز

موافق

بند 1 جلسه شماره 145 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی

99/01/31

متن مصوبه شورا:

 • بند 4 ـ نامه شماره 234/س/س/ف مورخ  99/27/1 شهرداری (سازمان سیما ، منظر  و فضای سبز) در خصوص درخواست صدور مجوز تخریب ساختمان داخل پارک سپیدار ( بوفه ) و تبدیل پارک مذکور به بوستان موسیقی در راستای سنندج شهر خلاق موسیقی ،  که موضوع قبلاً دربند «1» جلسه شماره 145 مورخ  99/01/31 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا با نظرموافق به صحن شورا ارجاع گردید، در جلسه مطرح و با تایید واحد حقوقی و املاک بلامانع است که به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.

آراء اعضاء شورای اسلامی

موافق

مخالف

دلایل مخالفت

امضاء

R

نام و نام خانوادگی

1

جلال شریعتی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


2

فرزاد  زارعی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


3

سید غریب سجادی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


4

سیف ا... رضایی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


5

علی    پژگول

*

ــــــــــ

ــــــــــ


6

مجید شاه اویسی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


7

یوسف اسدی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


8

سید انور رشیدی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


9

ارسطو گویلی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


جمع

9

ـــــتصمیم شورا برای بند 4 جلسه شماره 175

تصویب شد:       *                                                 تصویب نشد:


 

دستور جلسات

R

دستور جلسه

نظر کمیسیون ذیربط

شماره جلسه

تاریخ جلسه

5

صدور مجوز تمدید قرارداد

موافق

بند 1 جلسه شماره 125 کمیسیون نظارت و ارزیابی

99/01/30

متن مصوبه شورا:

 • بند 5 ـ نامه شماره 1483/ک/ش مورخ 99/01/27 شهرداری ثبت شده به شماره 99/177 مورخ 99/01/27 درخصوص تقاضای صدور مجوز تمدید قرارداد ملک شهرداری «پناهگاه قدیمی» درخیابان پاسداران پشت پاساژ بهاره با آقای شعیب میرزایی به صورت قرارداد یک ساله و عدم اخذ اجاره ملک تا تسویه کامل هزینه های انجام شده برابر فاکتور ،  که موضوع قبلاً دربند «1» جلسه شماره 125 مورخ  99/01/30 کمیسیون نظارت و ارزیابی شورا با نظرموافق جهت اخذ تصمیم نهایی به صحن شورا ارجاع گردید ، در جلسه مطرح و به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.

آراء اعضاء شورای اسلامی

موافق

مخالف

دلایل مخالفت

امضاء

R

نام و نام خانوادگی

1

جلال شریعتی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


2

فرزاد  زارعی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


3

سید غریب سجادی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


4

سیف ا... رضایی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


5

علی    پژگول

*

ــــــــــ

ــــــــــ


6

مجید شاه اویسی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


7

یوسف اسدی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


8

سید انور رشیدی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


9

ارسطو گویلی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


جمع

9

ــــــــــتصمیم شورا برای بند 5 جلسه شماره 175

تصویب شد:       *                                                 تصویب نشد: 

بسمه تعالی


صورتجلسه شورای اسلامی شهر سنندج)دوره پنجم)

1 - مشخصات جلسه  :

تاریخ دعوتنامه: 1399/02/08

تاریخ جلسه:روز سه شنبه مورخ 09/02/1399 از ساعت 12تا 15

شماره جلسه: 176

نوع جلسه

 (عادی، فوق العاده): عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده:

 

مکان جلسه: 

سالن جلسات شورا

2 -  اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا (اجرای ماده 16 قانون شوراها)  :

ردیف

نام و نام خانوادگی

امضاء

ورود

خروج

ردیف

نام و نام خانوادگی

امضاء

ورود

خروج

1

جلال شریعتی

 

12

15

6

علی پژگول

 

12

15

2

سید غریب سجادی

 

12

15

7

مجید شاه اویسی

 

12

15

3

سیف ا... رضایی

 

12

15

8

یوسف اسدی

 

12

15

4

ارسطو گویلی

 

12

15

 

 

 5

سید انور رشیدی

 

12

15

 

 

 

 

 

3 -  اعضای غایب در جلسه:

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

علت غیبت

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

علت غیبت

1

فرزاد زارعی

عضو شورا

خروج اضطراری از شورا

3

 

 

 

2

 

 

 

4

 

 

 

4 -  مدعوین حاضر در جلسه:

ردیف

نام و نام خانوادگی

دستگاه اجرایی

سمت

ملاحظات

1

حشمت ا... صیدی

شهرداری

شهـردار

 

2

کمال کاظمی

شهرداری

معاون توسعه مدیریت و منابع

 

3

امیر عمیدی

شهرداری

مدیر حقوقی و املاک

 

4

مهرداد کیانی

شهرداری

رییس حراست

 

5

روناک بابایی

شهرداری

معاون شهرسازی و معماری

 

 


5 -  خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا، نطق ها و مذاکرات:

جناب آقای جلال شریعتی رئیس شورا: با نام و یاد خداوند قادر متعال و اهدای صلوات بر پیامبر نور و رحمت حضرت محمد امین (ص) و آل و اصحاب آن حضرت و عرض سلام و خیرمقدم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات جمع حاضر در جلسه، به ویژه فرماندار فرهیخته شهرستان سنندج آقای دکتر زارعی و شهردار و معاونین تلاشگر ایشان افزودند: امیدوارم به برکت ماه مبارک رمضان ویروس کرونا، این میهمان مزاحم و ناخوانده از تمام جوامع بشری رخت بربندد و بیش از این موجبات گرفتاری انسانها را فراهم نکند و در ادامه شریعتی رییس شورا افزود: در آستانه روز نهم اردیبهشت که در گاهشمار رسمی جمهوری اسلامی ایران بعنوان «روز شوراها» مزین و آراسته شده و نماد تجلی اراده مردم در قالب شوراها متبلور گشته در لوای خردجمعی و همدلی و انسجام بیش از پیش بتوانیم در حوزه مدیریت کلان شهری به شهروندان فهیم و قدرشناس دیار فرهنگیمان خدمات در خور شأن ارایه دهیم.

رییس شورا در خاتمه اظهار داشت: به فضل الهی و اهتمام شهردار محترم و تعامل سازنده و مثرثمر دستگاههای اجرایی استان، شهرداری و شورای اسلامی این دوره را می توان شاخص قلمداد نمود و در این فرصت باقیمانده با برنامه ریزی و وفاق موجود در بدنه شورا و شهرداری سنندج انشاء ا... شاهد اقدامات توسعه ای در سال 1399 خواهیم بود و در ادامه موضوع درخواست انتقال که طی نامه شماره 2038/ک/ش مورخ 1/2/99 شهرداری به شورا صورت گرفته با توضیحات شفاهی شهردار محترم در جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و با توجه به اظهار رضایت اکثر اعضاء محترم شورا بر انجام امر و از طرفی محدودیت شورا در امر دخالت پرسنل که طی نامه شماره 10893/1/6531 مورخ 21/8/98 فرمانداری ارسال گردیده است، شهردار براساس نظریه ابلاغ شده فرمانداری اقدام نماید.

جناب آقای مهندس صیدی شهردار محترم سنندج: با ذکر نام واجب الوجود قائم به ذات و اهدای صلوات بر حضرت محمد مصطفی (ص) و آل و اصحاب آن بزرگوار و عرض سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات مومنان به ویژه حاضرین در جلسه به درگاه باریتعالی ، فرا رسیدن روز شوراها را به اعضای محترم شورای شهر تبریک عرض نموده و از همراهی و همدلی صمیمانه اعضای محترم شورای شهر با مجموعه شهرداری قدردانی بعمل آوردند.

در خاتمه اظهار امیدواری نمود با عنایت به بستر ایجاد شده که در جای خود شورا و شهرداری دوره پنجم سنندج را در زمینه ارایه خدمات به همشهریان معزز نسبت به ادوار بیشین درخشان و استثنا کرده است، در سال پیش رو گام های توسعه ای بیشتری برداشته شود، تعامل و حمایت مجموعه اجرایی استان به ویژه استاندار محبوب و مردمی و شخص فرماندار فرهیخته شهرستان سنندج و دیگر سروران در همراهی با شهرداری بسیار ستودنی و قابل ارج می باشد.

جناب آقای دکتر زارعی فرماندار محترم شهرستان سنندج: با نام و یاد یکتای بی همتا و اهدای صلوات بر حضرت ختمی مرتبت و خاندان پاک و مطهر آن حضرت (ص) ضمن عرض سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات مسلمانان به ویژه اعضای حاضر در جلسه نهم اردیبهشت سالروز نهادینه شدن مشارکت مردمی در تبلور شوراهای اسلامی را به تمام شوراهای اسلامی سراسر کشور به ویژه اعضای محترم شورای شهر سنندج تبریک و تهنیت عرض نموده و با اشاره به فضای همدلی و همراهی و تعامل سازنده فی ما بین اعضای محترم شورا و شهرداری سنندج و به تبع آن با سایر مجموعه مدیریتی استان در کل اقدامات و کارنامه شورا و شهرداری سنندج را قابل قبول ارزیابی کردند و در راستای اهمیت شوراهای اسلامی ، اختصاص چندین اصل از قانون اساسی کشور را به این نهاد مردمی که در قرآن مجید هم ریشه دارد، نام بردند از جمله اصل هفتم ، اصل یکصدم الی یکصد و ششم قانون اساسی.

در پایان با آرزوی عاقبت بخیری و استفاده از زمان باقیمانده برای اهتمام در ارایه خدمات به شهروندان فهیم و قدرشناس و تبدیل تهدیدها به فرصت ، خواستار تداوم همدلی و انسجام ایجاد شده بین اعضای محترم شورا و شهرداری سنندج برای پیشبرد برنامه های حوزه مدیریت شهری شدند.

 

 

 

 

 

 


 


دستور جلسات

R

دستور جلسه

نظر کمیسیون ذیربط

شماره جلسه

تاریخ جلسه

1

صدور مجوز ترک تشریفات مناقصه

ــــ

ــــ

ــــ

 

متن مصوبه شورا:

 • بند 1 ـ نامه شماره 2887/ک/ش مورخ 1399/02/08 شهرداری ثبت شده به شماره 98/301 مورخ 1399/02/08 راجع به تقاضای صدور مجوز انتخاب دو پیمانکار توانمند برای اجرای پروژه ی پیاده راه فردوسی از طریق ترک تشریفات مناقصه با عنایت به برگزاری جلسه مورخ 99/02/06 در محل دفتر استاندار محترم با حضور ایشان و تأکید بر اجرا و تکمیل طرح مذکور در فصل کاری جاری در جلسه مطرح و جهت تسریع و جلوگیری از هدررفتن زمان سریعاً نسبت به انتخاب پیمانکاران واجد الشرایط و معرفی آنها به شورا با مبلغ قرارداد جهت تصویب نهایی و انجام سایر تشریفات قانونی اقدام گردد که با اکثریت آراء مورد تصویب قرار گرفت.

                                                                                                                                                  

آراء اعضاء شورای اسلامی

موافق

مخالف

دلایل مخالفت

امضاء

R

نام و نام خانوادگی

1

جلال شریعتی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


2

سید غریب سجادی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


3

سیف ا... رضایی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


4

علی    پژگول

*

ــــــــــ

ــــــــــ


5

مجید شاه اویسی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


6

یوسف اسدی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


7

سید انور رشیدی

ــــــــــ

*

دلایل مخالفت پیوست


8

ارسطو گویلی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


جمع

7

1تصمیم شورا برای بند 1 جلسه شماره 176

تصویب شد:       *                                                 تصویب نشد:

 

دستور جلسات

R

دستور جلسه

نظر کمیسیون ذیربط

شماره جلسه

تاریخ جلسه

2

صدور مجوز تملک

ارجاع به صحن شورا

بند 1 جلسه شماره 212 کمیسیون عمران و خدمات شهری

99/02/06

متن مصوبه شورا:

 • بند 2 ـ نامه شماره 40303/ک/ش مورخ 98/10/21 شهرداری ثبت شده به شماره 98/6062 مورخ 98/10/26درخصوص صدور مجوز تملک پلاک ثبتی 2768 فرعی از 2757 اصلی به مساحت 68/50 متر مربع با قیمت کارشناسی واقع در فرجه که برابر طرح تفصیلی در مسیر معبر 20 متری قرار دارد  و در کمیسیون ماده 5 با اصلاح معبر از 20 متری به 8 متری موافقت به عمل نیامد ،که موضوع قبلاً دربند «1» جلسه شماره 212 مورخ  99/02/06 کمیسیون عمران و خدمات شهری جهت اتخاذ تصمیم نهایی به صحن شورا ارجاع گردید،در جلسه مطرح و به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.

آراء اعضاء شورای اسلامی

موافق

مخالف

دلایل مخالفت

امضاء

R

نام و نام خانوادگی

1

جلال شریعتی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


2

سید غریب سجادی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


3

سیف ا... رضایی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


4

علی    پژگول

*

ــــــــــ

ــــــــــ


5

مجید شاه اویسی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


6

یوسف اسدی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


7

سید انور رشیدی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


8

ارسطو گویلی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


جمع

8

ــــــــــتصمیم شورا برای بند 2 جلسه شماره 176

تصویب شد:       *                                                 تصویب نشد:

 


 دستور جلسات

R

دستور جلسه

نظر کمیسیون ذیربط

شماره جلسه

تاریخ جلسه

3

مساعدت مالی

ــــ

ــــ

ــــ

متن مصوبه شورا:

 • بند 3 ـ درخواست آقای خالد اسدی ثبت شده به شماره 99/315 مورخ 99/02/09 در خصوص تقاضای مساعدت مالی با توجه به داشتن کودک چهارساله که به سرطان و تومور مغزی مبتلا و هزینه های بالایی برای درمان متقبل گشته است ، در جلسه مطرح و مقرر گردید مبلغ دو میلیون تومان از محل ماده 17 پرداخت گردد که به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.

آراء اعضاء شورای اسلامی

موافق

مخالف

دلایل مخالفت

امضاء

R

نام و نام خانوادگی

1

جلال شریعتی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


2

سید غریب سجادی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


3

سیف ا... رضایی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


4

علی    پژگول

*

ــــــــــ

ــــــــــ


5

مجید شاه اویسی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


6

یوسف اسدی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


7

سید انور رشیدی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


8

ارسطو گویلی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


جمع

8

ـــــتصمیم شورا برای بند 3 جلسه شماره 176

تصویب شد:       *                                                 تصویب نشد:

 

 

بسمه تعالی


 

صورتجلسه شورای اسلامی شهر سنندج(دوره پنجم)

1 - مشخصات جلسه  :

تاریخ دعوتنامه: 1399/02/15

تاریخ جلسه: روز سه شنبه مورخ 1399/02/16 ازساعت 12تا 15

شماره جلسه: 177

نوع جلسه 

(عادی، فوق العاده): عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده:

 

مکان جلسه: 

سالن جلسات شورا

2 -  اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا (اجرای ماده 16 قانون شوراها)  :

ردیف

نام و نام خانوادگی

امضاء

ورود

خروج

ردیف

نام و نام خانوادگی

امضاء

ورود

خروج

1

جلال شریعتی

 

12

15

6

مجید شاه اویسی

 

12

15

2

فرزاد زارعی

 

12

15

7

یوسف اسدی

 

12

15

3

سید غریب سجادی

 

12

15

8

سید انور رشیدی

 

12

15

4

سیف ا... رضایی

 

12

15

9

ارسطو گویلی

 

12

15

5

علی پژگول

 

12

15

 

 

 

 

 

3 -  اعضای غایب در جلسه:

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

علت غیبت

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

علت غیبت

1

 

 

 

3

 

 

 

2

 

 

 

4

 

 

 

4 -  مدعوین حاضر در جلسه:

ردیف

نام و نام خانوادگی

دستگاه اجرایی

سمت

ملاحظات

1

کمال کاظمی

شهرداری

معاون توسعه مدیریت و منابع

 

2
 

3
 

 


5 -  خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا، نطق ها و مذاکرات:

جناب آقای جلال شریعتی رئیس شورا: با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و اهدای صلوات بر حضرت محمد (ص) و آل و اصحاب آن حضرت و آرزوی قبولی طاعات و عبادات عموم مسلمانان بخصوص جمع حاضر در جلسه ضمن عرض سلام و خیرمقدم درگذشت شادروان اقبال لطف ا... نسبی که از چهره های شاخص ورزش در رشته پینگ پنگ بود را نوعی ضایعه برای جامعه ورزشی استان فرهنگی کردستان قلمداد نمود.

در خاتمه شریعتی افزود اعضای محترم هیأت امنای مسجد قبا دارای ویژگی های تلاشگرانه در راستای عمران و ترویج مباحث دینی در مسجد قبا می باشند و در سایه همت و زحمات این عزیزان مسجد قبا یکی از مساجد نمونه بشمار می آید، سپس شریعتی اذعان داشت برای رفع مشکلات عمرانی اشاره شده توسط هیأت امنای محترم مسجد مذکور مانند خاکبرداری قسمت پارکینگ، عنقریب تیم کارشناسان حوزه عمران و خدمات شهری از محل مذکور بازدید میدانی به عمل می آورند و در حد توان مساعدت های لازم انجام    می شود.

جناب آقای علی پژگول عضو محترم شورا: با نام و یاد قادر متعال و اهدای صلوات بر پیامبر امین حضرت محمد مصطفی (ص) و آل و اصحاب مکرم آن حضرت و آرزوی قبولی طاعات و عبادات و عرض سلام و خیرمقدم مطالبی را در خصوص حوزه عمران مدیریت شهری به اختصار اینگونه بیان نمودند.

1» در اجرای پیاده راه فردوسی هنوز مباحث ناگفته بسیاری وجود دارد که باید بطور کارشناسی و دقیق بدان پرداخته شود تا موجبات بروز مشکلات در آینده فراهم نشود و با این روند اینجانب موافق اجرای پروژه مذکور نیستم.

2» پروژه های قبلی اجرا شده مانند تونل انقلاب و پل مردوخ در روان سازی ترافیک با عنایت به هزینه های انجام شده نقش پررنگی ندارد.

3» پروژه در حال اجرای پارک معلم در فیض آباد باید دارای نقشه و مشخصات کامل و جامع و تایید شده باشد و اجرای پروژه هایی که دارای مصوبه ی رسمی این شورا هست باید در اولویت اجرا قرار گیرد.

.

 

 

 

 

 

 

  

دستور جلسات

R

دستور جلسه

نظر کمیسیون ذیربط

شماره جلسه

تاریخ جلسه

1

مساعدت

موافق

بند 1 جلسه شماره 212 کمیسیون بودجه

99/02/14

متن مصوبه شورا:

بند 1 ـ  رونوشت نامه شماره 5357/03/65 مورخ 09/02/99  معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری خطاب به فرمانداری به پیوست تصویر نامه شماره 2373 مورخ 11/01/99 مدیر کل محترم دفتر شوراهای اسلامی وزارت کشور در خصوص ایجاد شرائط تخفیف ، بخشودگی ، استمهال وتقسیط بدهی های مودیان به شهرداریها جهت مقابله با بیماری کرونا ، که موضوع قبلاً دربند «1» جلسه شماره 212 مورخ  99/02/14 کمیسیون بودجه شورا با پیشنهاد استمهال بدهی مودیانی که سررسید اقساط آنها ازابتدای فروردین تا پایان اردیبهشت ماه 99 

می باشد دوماه به تعویق انداخته شود به صحن شورا ارجاع گردید ، در جلسه مطرح و پیشنهاد کمیسیون مذکور به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.

 

آراء اعضاء شورای اسلامی

موافق

مخالف

دلایل مخالفت

امضاء

R

نام و نام خانوادگی

1

جلال شریعتی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


2

فرزاد  زارعی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


3

سید غریب سجادی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


4

سیف ا... رضایی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


5

علی    پژگول

*

ــــــــــ

ــــــــــ


6

مجید شاه اویسی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


7

یوسف اسدی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


8

سید انور رشیدی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


9

ارسطو گویلی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


جمع

9
تصمیم شورا برای بند 1 جلسه شماره 177

تصویب شد:       *                                                 تصویب نشد:

 •  

 

دستور جلسات

R

دستور جلسه

نظر کمیسیون ذیربط

شماره جلسه

تاریخ جلسه

2

بخشودگی

موافق

بند 2 جلسه شماره 212 کمیسیون بودجه

99/02/14

متن مصوبه شورا:

بند 2 ـ نامه شماره 65/34/6165 مورخ 99/02/13 مدیر کل محترم مدیریت بحران استانداری کردستان ، درراستای اجرای                    برنامه های مدیریت مقابله با ویروس کرونا، به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 57602 هـ /9810ت  مورخ 07/02/99  هیئت محترم وزیران درخصوص امهال یا بخشودگی کامل اجاره بهای اماکن واگذار شده به بخش خصوصی در طول دوره تعطیلی مربوط به جلوگیری از انتشار ویروس کرونا یا افزایش دوره بهره برداری حسب شرایط و چهار چوب واگذاری ،جهت دستوراقدام مقتضی و رعایت مفاد تصویب نامه ، که قبلاً دربند «2» جلسه شماره 212 مورخ  14/02/99 کمیسیون بودجه شورا با پیشنهاد این که موضوع در واحد واگذار کننده مورد بررسی قرار بگیرد چنانچه به دلیل شیوع کرونا مستأجر مورد نظر دچار ضرر و زیان گردیده است با مصوبه هیأت مدیره سازمان مورد نظر نسبت به اعمال تخفیف 30 تا 100 درصد اقدام شود به صحن شورا ارجاع گردید ، در جلسه مطرح و پیشنهاد کمیسیون مذکور به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.

آراء اعضاء شورای اسلامی

موافق

مخالف

دلایل مخالفت

امضاء

R

نام و نام خانوادگی

1

جلال شریعتی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


2

فرزاد  زارعی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


3

سید غریب سجادی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


4

سیف ا... رضایی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


5

علی    پژگول

*

ــــــــــ

ــــــــــ


6

مجید شاه اویسی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


7

یوسف اسدی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


8

سید انور رشیدی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


9

ارسطو گویلی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


جمع

9
تصمیم شورا برای بند 2 جلسه شماره 177

تصویب شد:       *                                                 تصویب نشد:

 

دستور جلسات

R

دستور جلسه

نظر کمیسیون ذیربط

شماره جلسه

تاریخ جلسه

3

پیشنهاد مساعدت مالی

موافق

بند 4 جلسه شماره 212 کمیسیون بودجه

99/02/14

متن مصوبه شورا:

بند 3 ـ پیشنهاد کمیسیون بودجه «بند 4» جلسه شماره 212 مورخ 99/02/14» مبنی بر مساعدت مالی به مبلغ سه میلیون تومان به آقای یوسف احمدی از بازنشستگان شهرداری که منزل مشارالیه در اثر انفجار گاز و آتش سوزی طعمه حریق شده ونامبرده وضعیت جسمی و شرایط مالی مساعدی ندارد، در جلسه مطرح و پیشنهاد کمیسیون مذکور به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.

 

آراء اعضاء شورای اسلامی

موافق

مخالف

دلایل مخالفت

امضاء

R

نام و نام خانوادگی

1

جلال شریعتی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


2

فرزاد  زارعی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


3

سید غریب سجادی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


4

سیف ا... رضایی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


5

علی    پژگول

*

ــــــــــ

ــــــــــ


6

مجید شاه اویسی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


7

یوسف اسدی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


8

سید انور رشیدی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


9

ارسطو گویلی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


جمع

9
تصمیم شورا برای بند 3 جلسه شماره 177

تصویب شد:       *                                                 تصویب نشد:

 

 

 

دستور جلسات

R

دستور جلسه

نظر کمیسیون ذیربط

شماره جلسه

تاریخ جلسه

4

بخشودگی

موافق

بند 3 جلسه شماره 212 کمیسیون بودجه

99/02/14

متن مصوبه شورا:

بند 4 ـ درخواست آقای ستار شاهمرادی ثبت شده به شماره 302/99 مورخ 08/02/99 راجع به تقاضای بخشش مطالبه ی اجاره بهای یک ماه پارکینگ طبقاتی عبدالعلی سنندجی که سازمان حمل و نقل بار و مسافر پیگیرش می باشد ، که موضوع قبلاً دربند «3» جلسه شماره 212 مورخ99/02/14 کمیسیون بودجه شورا با پیشنهاد یک ماه بخشودگی اجاره به صحن شورا ارجاع گردید،در جلسه مطرح و پیشنهاد کمیسیون مذکور به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.

 

آراء اعضاء شورای اسلامی

موافق

مخالف

دلایل مخالفت

امضاء

R

نام و نام خانوادگی

1

جلال شریعتی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


2

فرزاد  زارعی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


3

سید غریب سجادی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


4

سیف ا... رضایی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


5

علی    پژگول

*

ــــــــــ

ــــــــــ


6

مجید شاه اویسی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


7

یوسف اسدی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


8

سید انور رشیدی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


9

ارسطو گویلی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


جمع

9
تصمیم شورا برای بند 4 جلسه شماره 177

تصویب شد:       *                                                 تصویب نشد:


دستور جلسات

R

دستور جلسه

نظر کمیسیون ذیربط

شماره جلسه

تاریخ جلسه

5

خرید کتاب

موافق

بند 2 جلسه شماره 147 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی

99/02/13

متن مصوبه شورا:

 • بند 5 ـ درخواست خانم سروه گرجی پورثبت شده به شماره 99/389 مورخ 99/2/13 مؤلف و پژوهشگر در خصوص حمایت مادی و معنوی از کتاب مدیریت پارکینگ هوشمند با اینترنت اشیاء ، که موضوع قبلاً دربند «2» جلسه شماره 147 مورخ  99/02/113 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا با نظر موافق مبنی بر خرید 30 جلد به قیمت هر جلد 300/000 ریال برای تصمیم گیری به صحن شورا ارجاع گردید ، در جلسه مطرح و پیشنهاد کمیسیون مذکور به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.

 آراء اعضاء شورای اسلامی

موافق

مخالف

دلایل مخالفت

امضاء

R

نام و نام خانوادگی

1

جلال شریعتی

*

ـــــــــ

ـــــــــ


2

فرزاد زارعی

*

ـــــــــ

ـــــــــ


3

سید غریب سجادی

*

ـــــــــ

ـــــــــ


4

سیف ا... رضایی

*

ـــــــــ

ـــــــــ


5

علی پژگول

*

ـــــــــ

ـــــــــ


6

مجید شاه اویسی

*

ـــــــــ

ـــــــــ


7

یوسف اسدی

*

ـــــــــ

ـــــــــ


8

سید انور رشیدی

*

ـــــــــ

ـــــــــ


9

ارسطو گویلی

*

ـــــــــ

ـــــــــ


جمع

9
تصمیم شورا برای بند 5 جلسه شماره 177

تصویب شد:             *                                           تصویب نشد:

 •  

دستور جلسات

R

دستور جلسه

نظر کمیسیون ذیربط

شماره جلسه

تاریخ جلسه

6

اصلاح

ارجاع به صحن علنی

بند 1 جلسه شماره 213 کمیسیون بودجه

99/02/15

متن مصوبه شورا:

بند 6 ـ پیشنهاد کمیسیون بودجه «بند 1 جلسه شماره 213 مورخ 99/02/15» در خصوص اصلاح سازوکار کمیسیون ماده صد به شرح پیوست ، در جلسه مطرح و پیشنهاد کمیسیون مذکور به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.

 •  

آراء اعضاء شورای اسلامی

موافق

مخالف

دلایل مخالفت

امضاء

R

نام و نام خانوادگی

1

جلال شریعتی

*

ـــــــــ

ـــــــــ


2

فرزاد زارعی

*

ـــــــــ

ـــــــــ


3

سید غریب سجادی

*

ـــــــــ

ـــــــــ


4

سیف ا... رضایی

*

ـــــــــ

ـــــــــ


5

علی پژگول

*

ـــــــــ

ـــــــــ


6

مجید شاه اویسی

*

ـــــــــ

ـــــــــ


7

یوسف اسدی

*

ـــــــــ

ـــــــــ


8

سید انور رشیدی

*

ـــــــــ

ـــــــــ


9

ارسطو گویلی

*

ـــــــــ

ـــــــــ


جمع

9
تصمیم شورا برای بند 6 جلسه شماره 177

تصویب شد:             *                                           تصویب نشد:

 •  

دستور جلسات

R

دستور جلسه

نظر کمیسیون ذیربط

شماره جلسه

تاریخ جلسه

7

مساعدت

 

ـــــــــ

ـــــــــ

متن مصوبه شورا:

 • بند 7 ـ با عنایت به حضور اعضای محترم هیأت امنای مسجد قبا در صحن رسمی شورا و تشریح و بیان مسائل عدیده به خصوص                        راه اندازی رزمایش کمک مؤمنانه برای کمک به اقشاری که در جریان ویروس کرونا آسیب دیده اند مبلغ پانزده میلیون تومان از سوی شورا به رزمایش مذکور مساعدت مالی شود که به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.
 •  

 آراء اعضاء شورای اسلامی

موافق

مخالف

دلایل مخالفت

امضاء

R

نام و نام خانوادگی

1

جلال شریعتی

*

ـــــــــ

ـــــــــ


2

فرزاد زارعی

*

ـــــــــ

ـــــــــ


3

سید غریب سجادی

*

ـــــــــ

ـــــــــ


4

سیف ا... رضایی

*

ـــــــــ

ـــــــــ


5

علی پژگول

*

ـــــــــ

ـــــــــ


6

مجید شاه اویسی

*

ـــــــــ

ـــــــــ


7

یوسف اسدی

*

ـــــــــ

ـــــــــ


8

سید انور رشیدی

*

ـــــــــ

ـــــــــ


9

ارسطو گویلی

*

ـــــــــ

ـــــــــ


جمع

9
تصمیم شورا برای بند 7 جلسه شماره 177

تصویب شد:             *                                           تصویب نشد:

 •  

 

 

بسمه تعالی

صورتجلسه شورای اسلامی شهر سنندج(دوره پنجم)

1 - مشخصات جلسه  :                                                                                                                            

تاریخ دعوتنامه: 22/02/1399

تاریخ جلسه:روز سه شنبه مورخ 1399/02/23 از ساعت 12تا 15

شماره جلسه: 178

نوع جلسه 

 (عادی، فوق العاده): عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده:

 

مکان جلسه:  

سالن جلسات شورا

2 -  اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا (اجرای ماده 16 قانون شوراها)  :

ردیف

نام و نام خانوادگی

امضاء

ورود

خروج

ردیف

نام و نام خانوادگی

امضاء

ورود

خروج

1

جلال شریعتی

 

12

15

6

علی پژگول

 

12

15

2

فرزاد زارعی

 

12

15

7

سید انور رشیدی

 

12

15

3

سید غریب سجادی

 

12

15

8

مجید شاه اویسی

 

12

15

4

سیف ا... رضایی

 

12

15

9

یوسف اسدی

 

12

15

5

ارسطو گویلی

 

12

15

 

 

 

 

 

3 -  اعضای غایب در جلسه:

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

علت غیبت

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

علت غیبت

1

ـــ

 

 

3

 

 

 

2

 

 

 

4

 

 

 

4 -  مدعوین حاضر در جلسه:

ردیف

نام و نام خانوادگی

دستگاه اجرایی

سمت

ملاحظات

1

کمال کاظمی

شهرداری

معاون توسعه مدیریت و منابع

 

2
 

3

 

 

 

 

 


 دستور جلسات

R

دستور جلسه

نظر کمیسیون ذیربط

شماره جلسه

تاریخ جلسه

1

صدور مجوز ترک تشریفات

ــــــــــ

ــــــــــ

ــــــــــ

متن مصوبه شورا:

 • بند 1 ـ نامه شماره 458/ع/ش مورخ 98/02/23 شهرداری سنندج ثبت شده به شماره 99/539 مورخ 99/02/23 راجع به تقاضای صدور مجوز ترک تشریفات باقیمانده اجرای عملیات مجتمع فرهنگی پارک شهدا با شرکت سایان سنه دژ به مبلغ 49/378/146/152 ریال در جلسه مطرح و با اکثریت آراء مورد تصویب قرار گرفت.

آراء اعضاء شورای اسلامی

موافق

مخالف

دلایل مخالفت

امضاء

R

نام و نام خانوادگی

1

جلال شریعتی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


2

فرزاد  زارعی

ــــــــــ

*

دلایل مخالفت پیوست


3

سید غریب سجادی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


4

سیف ا... رضایی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


5

علی    پژگول

ــــــــــ

*

دلایل مخالفت پیوست


6

مجید شاه اویسی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


7

یوسف اسدی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


8

سید انور رشیدی

ــــــــــ

*

دلایل مخالفت پیوست


9

ارسطو گویلی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


جمع

6

3تصمیم شورا برای بند 1 جلسه شماره 178

تصویب شد:       *                                                 تصویب نشد: 

بسمه تعالی

صورتجلسه شورای اسلامی شهر سنندج(دوره پنجم)

1 - مشخصات جلسه  :

تاریخ دعوتنامه: 99/02/22

تاریخ جلسه: روز سه شنبه مورخ 23/02/1399 ازساعت 15تا 17

شماره جلسه: 179

نوع جلسه 

(عادی، فوق العاده): عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده:

 

مکان جلسه: 

سالن جلسات شورا

2 -  اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا (اجرای ماده 16 قانون شوراها)  :

ردیف

نام و نام خانوادگی

امضاء

ورود

خروج

ردیف

نام و نام خانوادگی

امضاء

ورود

خروج

1

جلال شریعتی

 

15

17

6

علی پژگول

 

15

17

2

فرزاد زارعی

 

15

17

7

سید انور رشیدی

 

15

17

3

سید غریب سجادی

 

15

17

8

مجید شاه اویسی

 

15

17

4

سیف ا... رضایی

 

15

17

9

یوسف اسدی

 

15

17

5

ارسطو گویلی

 

15

17

 

 

 

 

 

3 -  اعضای غایب در جلسه:

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

علت غیبت

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

علت غیبت

1

ـــ

 

 

3

 

 

 

2

 

 

 

4

 

 

 

4 -  مدعوین حاضر در جلسه:

ردیف

نام و نام خانوادگی

دستگاه اجرایی

سمت

ملاحظات

1

کمال کاظمی

شهرداری

معاون توسعه مدیریت و منابع

 

2

بهزاد ریحانی فرد

شهرداری

معاون امور فنی و زیربنایی

 

3

کتایون خراسانزاد

شهرداری

مدیر برنامه و بودجه

 

4

شرمین شریفی

شهرداری

رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهریدستور جلسات

R

دستور جلسه

نظر کمیسیون ذیربط

شماره جلسه

تاریخ جلسه

1

بودجه پیشنهادی سال 99 شهرداری

موافق

بند 1 جلسه شماره 214 کمیسیون بودجه

99/02/23

متن مصوبه شورا:

بند 1 ـ نامه شماره 4947/ک/ش مورخ 99/2/23 شهرداری ثبت شده به شماره 99/551 مورخ 99/2/23 به پیوست یک نسخه بودجه پیشنهادی سال  1399 به مبلغ 4/250/000/000/000 ریال ،که موضوع قبلاً دربند «1» جلسه شماره 214 مورخ  99/02/23 کمیسیون بودجه شورا با نظر موافق به صحن شورا ارجاع گردید، در جلسه مطرح و با اکثریت آراء مورد تصویب قرار گرفت.

آراء اعضاء شورای اسلامی

موافق

مخالف

دلایل مخالفت

امضاء

R

نام و نام خانوادگی

1

جلال شریعتی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


2

فرزاد زارعی

ــــــــــ

*

دلایل مخالفت پیوست


3

سید غریب سجادی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


4

سیف ا... رضایی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


5

علی پژگول

ــــــــــ

*

دلایل مخالفت پیوست


6

مجید شاه اویسی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


7

یوسف اسدی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


8

سید انور رشیدی

ــــــــــ

*

دلایل مخالفت پیوست


9

ارسطو گویلی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


جمع

6

3تصمیم شورا برای بند 1 جلسه شماره 179

تصویب شد:      *                                                  تصویب نشد:

 

بسمه تعالی

صورتجلسه شورای اسلامی شهر سنندج(دوره پنجم)

1 - مشخصات جلسه  :

تاریخ دعوتنامه: 99/02/29

تاریخ جلسه: روز سه شنبه مورخ 30/02/1399 ازساعت 12تا 15

شماره جلسه: 180

نوع جلسه 

(عادی، فوق العاده): عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده:

 

مکان جلسه:

 سالن جلسات شورا

2 -  اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا (اجرای ماده 16 قانون شوراها)  :

ردیف

نام و نام خانوادگی

امضاء

ورود

خروج

ردیف

نام و نام خانوادگی

امضاء

ورود

خروج

1

جلال شریعتی

 

12

15

6

علی پژگول

 

12

15

2

فرزاد زارعی

 

12

15

7

سید انور رشیدی

 

12

15

3

سید غریب سجادی

 

12

15

8

 

 4

سیف ا... رضایی

 

12

15

9

 

 5

ارسطو گویلی

 

12

15

 

 

 

 

 

3 -  اعضای غایب در جلسه:

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

علت غیبت

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

علت غیبت

1

مجید شاه اویسی

عضو شورا

مأموریت

2

یوسف اسدی

عضو شورا

مرخصی هماهنگی شده

4 -  مدعوین حاضر در جلسه:

ردیف

نام و نام خانوادگی

دستگاه اجرایی

سمت

ملاحظات

1

کمال کاظمی

شهرداری

معاون توسعه مدیریت و منابع

 

2
 

3

 

 

 

 

 


دستور جلسات

R

دستور جلسه

نظر کمیسیون ذیربط

شماره جلسه

تاریخ جلسه

1

مساعدت مالی

ــــــــــ

ــــــــــ

ــــــــــ

متن مصوبه شورا:

 • بند 1 ـ نامه شماره 4922/ک/ش مورخ 99/02/23 شهرداری سنندج ثبت شده به شماره 99/537 مورخ 99/02/23 راجع به تقاضای صدور مجوز مبلغ ده میلیون تومان به عنوان کمک مالی این شورا و شهرداری به مددجویان تحت پوشش انجمن حمایت از زندانیان از کد محل اعتبار مواد 16 و 17 بودجه سال جاری، در جلسه مطرح و به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.

آراء اعضاء شورای اسلامی

موافق

مخالف

دلایل مخالفت

امضاء

R

نام و نام خانوادگی

1

جلال شریعتی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


2

فرزاد  زارعی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


3

سید غریب سجادی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


4

سیف ا... رضایی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


5

علی    پژگول

*

ــــــــــ

ــــــــــ


6

سید انور رشیدی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


7

ارسطو گویلی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


جمع

7

ــــــــــتصمیم شورا برای بند 1 جلسه شماره 180

تصویب شد:       *                                                 تصویب نشد: 


دستور جلسات

R

دستور جلسه

نظر کمیسیون ذیربط

شماره جلسه

تاریخ جلسه

2

واگذاری

موافق

بند 1 جلسه شماره 129 کمیسیون نظارت و ارزیابی

99/02/23

متن مصوبه شورا:

 • بند 2 ـ نامه شماره 4933/ک/ش مورخ 99/02/23 شهرداری سنندج ثبت شده به شماره 99/553 مورخ 99/02/23 در خصوص واگذاری مقدار 54/28 مترمربع باقیمانده پلاک ثبتی 130 فرعی از 2343 اصلی واقع در خیابان طالقانی به قیمت کارشناسی روز به آقای شریف اویهنگی حسب درخواست مشارالیه ،که موضوع قبلاً دربند «1» جلسه شماره 129 مورخ  99/02/23 کمیسیون نظارت و ارزیابی با نظر موافق به صحن شورا ارجاع گردید ، در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.

آراء اعضاء شورای اسلامی

موافق

مخالف

دلایل مخالفت

امضاء

R

نام و نام خانوادگی

1

جلال شریعتی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


2

فرزاد  زارعی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


3

سید غریب سجادی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


4

سیف ا... رضایی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


5

علی    پژگول

*

ــــــــــ

ــــــــــ


6

سید انور رشیدی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


7

ارسطو گویلی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


جمع

7

ــــــــــتصمیم شورا برای بند 2 جلسه شماره 180

تصویب شد:       *                                                 تصویب نشد:

 


دستور جلسات

R

دستور جلسه

نظر کمیسیون ذیربط

شماره جلسه

تاریخ جلسه

3

رفع تصرف

موافق

بند 3  جلسه شماره 214 کمیسیون بودجه

99/02/23

متن مصوبه شورا:

 • بند 3 ـ نامه شماره 43023/ک/ش  مورخ 99/02/18 شهرداری سنندج ثبت شده به شماره 99/460 مورخ 99/02/18 راجع به رفع تصرف پلاک ثبتی 8286 فرعی از1 اصلی به مساحت 181/80 متر مربع که مقدار 59/51 متر مربع آن بدلیل قرارگیری در معرض آسفالت معبر 12 متری که توسط شهرداری منطقه انجام شده است «خانم ماهرخ کاسب»مصوبه بند 4 صورتجلسه شماره 155 مورخ 98/10/03 مبنی بر انجام کارشناسی 3 نفره مخالفین: آقایان: زارعی و رشیدی«نامه شماره /321/آ مورخ 99/02/04 نظریه کارشناسی سه نفره پیوست» و همچنین رفع تصرف مقدار 57/51 مترمربع از پلاک ثبتی 8319 فرعی از 1 اصلی از 278/17 مترمربع که در سنوات گذشته توسط شهرداری آسفالت شده که منجر به صدور حکم دادگاه علیه شهرداری گردیده است مصوبه بند «7» صورتجلسه فوق العاده شماره 157 مورخ 23/10/24 شهرداری ملزم به اخذ حق مرغوبیت از پلاکهای همجوار شده است به اتفاق آراء» که موضوع قبلاً دربند «3» جلسه شماره 214 مورخ  23/02/99 کمیسیون بودجه شورا با نظر موافق به صحن شورا ارجاع گردید ، در جلسه مطرح و با اکثریت آراء مورد تصویب قرار گرفت. ضمناً شهرداری ملزم است کارشناس سهل انگار را که باعث ضرر و زیان شده است به مراتب ذیربط معرفی نماید.
 •  

آراء اعضاء شورای اسلامی

موافق

مخالف

دلایل مخالفت

امضاء

R

نام و نام خانوادگی

1

جلال شریعتی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


2

فرزاد  زارعی

ــــــــــ

*

با توجه به اینکه شهرداری اول میبایست به موضوع تخلف شهرداری رسیدگی می کرد و از طریق مراجع قانونی ضرر و زیان وارده به شهرداری را مطالبه و ثانیاً باقی مانده ملک قابلیت ساخت را دارد لذا تملک کل زمین به ضرر شهرداری می باشد


3

سید غریب سجادی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


4

سیف ا... رضایی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


5

علی    پژگول

*

ــــــــــ

ــــــــــ


6

سید انور رشیدی

ــــــــــ

*

با توجه به اینکه شهرداری اول میبایست به موضوع تخلف شهرداری رسیدگی می کرد و از طریق مراجع قانونی ضرر و زیان وارده به شهرداری را مطالبه و ثانیاً باقی مانده ملک قابلیت ساخت را دارد لذا تملک کل زمین به ضرر شهرداری می باشد


7

ارسطو گویلی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


جمع

5

2تصمیم شورا برای بند 3 جلسه شماره 180

تصویب شد:       *                                                 تصویب نشد: 


دستور جلسات

R

دستور جلسه

نظر کمیسیون ذیربط

شماره جلسه

تاریخ جلسه

4

کمک مالی

ــــــــــ

ــــــــــ

ــــــــــ

متن مصوبه شورا:

 • بند 4 ـ درخواست آقای فاروق فرهادی ثبت شده به شماره 519/99 مورخ 22/02/99 که در راستای انجام وظایف محوله شهرداری محکوم به پرداخت دیه به مبلغ /000/500/94 ریال شده که به دلیل عدم بضاعت و توانایی مالی خواستار کمک مالی از شورا شده است  ، در جلسه مطرح و مقرر گردید شهرداری نسبت به پرداخت مبلغ مذکور از محل اعتبار ماده 17 اقدام نماید که با اکثریت آراء مورد تصویب قرار گرفت.
 •  

آراء اعضاء شورای اسلامی

موافق

مخالف

دلایل مخالفت

امضاء

R

نام و نام خانوادگی

1

جلال شریعتی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


2

فرزاد  زارعی

ــــــــــ

*

با توجه به اینکه محکومیت جنبه شخصی دارد


3

سید غریب سجادی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


4

سیف ا... رضایی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


5

علی    پژگول

*

ــــــــــ

ــــــــــ


6

سید انور رشیدی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


7

ارسطو گویلی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


جمع

6

1تصمیم شورا برای بند 4 جلسه شماره 180

تصویب شد:       *                                                 تصویب نشد: 


دستور جلسات

R

دستور جلسه

نظر کمیسیون ذیربط

شماره جلسه

تاریخ جلسه

5

کمک مالی

ــــــــــ

ــــــــــ

ــــــــــ

متن مصوبه شورا:

 • بند 5 ـ نظربه هماهنگی قبلی و در راستای حمایت از زندانیان جرائم غیرعمد و کمک به مراسم گلریزان به مبلغ 20 میلیون تومان که در برنامه تلویزیونی قول مساعد آن داده شد شهرداری از کد محل ماده 16 و 17 نسبت به پرداخت مبلغ مذکور اقدام نماید، در جلسه مطرح و پیشنهاد ارایه شده رد و با مبلغ ده میلیون تومان موافقت شد که به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.

آراء اعضاء شورای اسلامی

موافق

مخالف

دلایل مخالفت

امضاء

R

نام و نام خانوادگی

1

جلال شریعتی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


2

فرزاد  زارعی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


3

سید غریب سجادی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


4

سیف ا... رضایی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


5

علی    پژگول

*

ــــــــــ

ــــــــــ


6

سید انور رشیدی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


7

ارسطو گویلی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


جمع

7

ــــــــــتصمیم شورا برای بند 5 جلسه شماره 180

تصویب شد:       *                                                 تصویب نشد:
دستور جلسات

R

دستور جلسه

نظر کمیسیون ذیربط

شماره جلسه

تاریخ جلسه

6

صدور پایانکار

موافق

بند 5 جلسه شماره 86 کمیسیون حقوقی

20/02/99

متن مصوبه شورا:

بند 6 ـ نامه شماره 49708/ک/ش مورخ 28/12/1398 شهرداری سنندج ثبت شده به شماره 11/99 مورخ 09/01/99 منضم به تصویر نامه شماره 28643/2/ش/98 مورخ 27/12/98 شهرداری منطقه دو راجع به پلاک آقای سیف ا... احمدی واقع در چهارباغ که موضوع قبلاً دربند «5» جلسه شماره 86 مورخ  20/02/99 کمیسیون حقوقی شورا برای صدور پایانکار یا گواهی عدم خلاف و معرفی متخلف از سوی شهرداری برای اتخاذ تصمیم به صحن شورا ارجاع گردید، در جلسه مطرح و با توجه به پیشنهاد کمیسیون مقرر گردید با عنایت به اینکه موضوع به کمیسیون ماده 100 ارجاع و محکوم به جریمه شده است ، در راستای رعایت حفظ حقوق شهروندی شهرداری ملزم به صدور پایانکار می باشد . ضمناً شهرداری در چنین مواردی قبل از ارجاع به کمیسیون ماده 100 از میراث فرهنگی استعلام داشته باشد که به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.

آراء اعضاء شورای اسلامی

موافق

مخالف

دلایل مخالفت

امضاء

R

نام و نام خانوادگی

1

جلال شریعتی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


2

فرزاد زارعی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


3

سید غریب سجادی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


4

سیف ا... رضایی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


5

علی پژگول

*

ــــــــــ

ــــــــــ


6

سید انور رشیدی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


7

ارسطو گویلی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


جمع

7

ــــــــــتصمیم شورا برای بند 6 جلسه شماره 180

تصویب شد:      *                                                  تصویب نشد:

 


دستور جلسات

R

دستور جلسه

نظر کمیسیون ذیربط

شماره جلسه

تاریخ جلسه

7

صدور مأموریت

ــــــــــ

ــــــــــ

ــــــــــ

متن مصوبه شورا:

بند 7 ـ به استناد مصوبه بند 2 از صورتجلسه شماره 174 مورخ 27/01/1399  مبنی بر معرفی آقای مجید شاه اویسی عضو محترم این شورا و کارشناس رسمی کانون کارشناسان برای انجام امورات محوله ، به منظور همفکری و همراهی گروه کاری از تاریخ 28 لغایت 30 اردیبهشت ماه جاری برای حضور در تهران به مشارالیه مأموریت داده می شود که موضوع در جلسه مطرح  و به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.

آراء اعضاء شورای اسلامی

موافق

مخالف

دلایل مخالفت

امضاء

R

نام و نام خانوادگی

1

جلال شریعتی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


2

فرزاد زارعی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


3

سید غریب سجادی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


4

سیف ا... رضایی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


5

علی پژگول

*

ــــــــــ

ــــــــــ


6

سید انور رشیدی

ــــــــــ

*

به استناد مصوبه قبلی برای گروه اقتصاد ملل مخالفم


7

ارسطو گویلی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


جمع

6

1تصمیم شورا برای بند 7 جلسه شماره 180

تصویب شد:      *                                                  تصویب نشد:


 دستور جلسات

R

دستور جلسه

نظر کمیسیون ذیربط

شماره جلسه

تاریخ جلسه

8

احداث

ــــــــــ

ــــــــــ

ــــــــــ

متن مصوبه شورا:

بند 8 ـ با عنایت به حضور جناب آقای محمد ادریس قاسمی فرزند شادروان حاج زین الدین قاسمی در جلسه رسمی شورا و اعلام آمادگی مشارالیه برای احداث سالن انتظار ویژه خانواده های متوفیان به صورت خیریه و بدون چشم داشت مادی از شهرداری و پیشنهاد اعضای محترم شورا به پاس این عمل خداپسندانه مبنی بر نامگذاری سالن خیریه مذکور به نام مرحوم حاج زین الدین قاسمی ، در جلسه مطرح و به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.

آراء اعضاء شورای اسلامی

موافق

مخالف

دلایل مخالفت

امضاء

R

نام و نام خانوادگی

1

جلال شریعتی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


2

فرزاد زارعی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


3

سید غریب سجادی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


4

سیف ا... رضایی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


5

علی پژگول

*

ــــــــــ

ــــــــــ


6

سید انور رشیدی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


7

ارسطو گویلی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


جمع

7

ــــــــــتصمیم شورا برای بند 8 جلسه شماره 180

تصویب شد:      *                                                  تصویب نشد:

 

  


 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ویدئو در این قسمت قرار داده شود

 

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

reload, if the code cannot be seen

هواشناسی
کروکی
اجتماعی

شورای اسلامی شهر سنندج