ویژه های خبریصورتجلسه شورای اسلامی شهر سنندج"دوره پنجم"

1 - مشخصات جلسه  :

تاریخ دعوتنامه: 1399/05/06

تاریخ جلسه: روز سه شنبه مورخ 1399/05/07از ساعت 12 تا 15

شماره جلسه: 190

نوع جلسه"عادی،فوق العاده":عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده:

 

مکان جلسه:سالن جلسات شورا

2 -  اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا (اجرای ماده 16 قانون شوراها)  :

ردیف

نام و نام خانوادگی

امضاء

ورود

خروج

ردیف

نام و نام خانوادگی

امضاء

ورود

خروج

1

جلال شریعتی

 

12

15

6

علی پژگول

 

12

15

2

فرزاد زارعی

 

12

15

7

ارسطو گویلی

 

12

15

3

سید غریب سجادی

 

12

15

8

مجید شاه اویسی

 

12

15

4

سیف ا... رضایی

 

12

15

9

یوسف اسدی

 

12

15

5

سید انور رشیدی

 

12

15

 

 

 

 

 

3 -  اعضای غایب در جلسه:

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

علت غیبت

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

علت غیبت

1

ــ

 

 

3

 

 

 

2

 

 

 

4

 

 

 

4 -  مدعوین حاضر در جلسه:

ردیف

نام و نام خانوادگی

دستگاه اجرایی

سمت

ملاحظات

1

حشمت ا... صیدی

شهرداری

شهردار

 

2
 

3

 

 

 

 

 دستور جلسات:

R

دستور جلسه

نظر کمیسیون ذیربط

شماره جلسه

تاریخ جلسه

1

تملک

ــــــ

ــــــ

ــــــ

متن مصوبه شورا:

بند 1 ـ نامه شماره 65/32/21107 مورخ 1399/04/23 دفتر امور شهری و شوراهای استانداری ثبت شده به شماره 99/1473 مورخ 99/04/23 منضم به صورتجلسه مورخ 99/04/07 راجع به زمین سازمان همیاری در سرتپوله که حسب مفاد مندرج در متن صورتجلسه مذکور به شهرداری اجازه داده می شود با اخذ نظر هیأت سه نفره کارشناسان رسمی نسبت به برآورد قیمت زمین واقع در سرتپوله اقدام و پیشنهاد کارشناسان مذکور برای اتخاذ تصمیم نهایی به شورا فرستاده شود،در جلسه مطرح و به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.

آراء اعضاء شورای اسلامی

موافق

مخالف

دلایل مخالفت

امضاء

R

نام و نام خانوادگی

1

جلال شریعتی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


2

فرزاد زارعی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


3

علی پژگول

*

ــــــــــ

ــــــــــ


4

سید انور رشیدی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


5

سید غریب سجادی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


6

سیف ا... رضایی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


7

ارسطو گویلی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


8

مجید شاه اویسی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


9

یوسف اسدی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


جمع

9

ــــــــــتصمیم شورا برای بند 1 جلسه شماره 190

تصویب شد:      *                                                  تصویب نشد:

  دستور جلسات

R

دستور جلسه

نظر کمیسیون ذیربط

شماره جلسه

تاریخ جلسه

2

حسابرسی سال 99 شورا و شهرداری سنندج با توابع آن 

ارجاع به صحن شورا

بند 1 جلسه شماره 222 کمیسیون بودجه

06/05/99

متن مصوبه شورا:

بند 2 ـ پیرو استعلام بهاء به شماره 99/1518 مورخ 99/04/25 این شورا در رابطه با فرآیندحسابرسی سال مالی1399شورای اسلامی شهر سنندج،شهرداری مرکزی،مناطق چهار گانه و سازمانهای وابسته به آن"9 سازمان"4 فقره استعلام مذکور به شورا واصل گردید که درجلسه شماره 222 مورخ 99/05/06 کمیسیون بودجه با حضور اعضاء محترم شورا پاکتهای در بسته مفتوح و قیمتهابه شرح ذیل اعلام می گردد.

   ردیف

موسسه حسابرسی

موضوع حسابرسی

قیمت پیشنهادی "ریال"

1

نکو نگرش

شورا،شهرداری ،مناطق چهارگانه و سازمانهای تابعه "9 سازمان"

-/1/080/000/000

2

اطمینان بخش و همکاران

شورا،شهرداری ،مناطق چهارگانه و سازمانهای تابعه "9 سازمان"

-/1/100/000/000

3

آرمان پژوهان محاسب

شورا،شهرداری ،مناطق چهارگانه و سازمانهای تابعه "9 سازمان"

-/1/380/000/000

4

پویندگان پارس حساب

شورا،شهرداری ،مناطق چهارگانه و سازمانهای تابعه "9 سازمان"

-/1/500/000/00

                                       

 

 
 با توجه به صرفه و صلاح شهرداری کمترین قیمت پیشنهادی توسط موسسه حسابرسی نکو نگرش با مبلغ  ـ/1/08/000/000ریال اعلام گردیده است و مؤسسه مذکور به عنوان برنده انجام حسابرسی سال مالی 1399 این شورا و شهرداری سنندج با توابع آن معرفی شد ، در جلسه مطرح و با مؤسسه نکونگرش به عنوان مؤسسه حسابرسی عقد قرارداد شود که به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.


آراء اعضاء شورای اسلامی

موافق

مخالف

دلایل مخالفت

امضاء

R

نام و نام خانوادگی

1

جلال شریعتی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


2

فرزاد زارعی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


3

علی پژگول

*

ــــــــــ

ــــــــــ


4

سید انور رشیدی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


5

سید غریب سجادی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


6

سیف ا... رضایی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


7

ارسطو گویلی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


8

مجید شاه اویسی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


9

یوسف اسدی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


جمع

9

ــــــــــتصمیم شورا برای بند 2 جلسه شماره 190

تصویب شد:      *                                                  تصویب نشد:


دستور جلسات:

R

دستور جلسه

نظر کمیسیون ذیربط

شماره جلسه

تاریخ جلسه

3

صدور مجوز

موافق

بند 2 جلسه شماره 222 کمیسیون بودجه

99/05/06

متن مصوبه شورا:

بند 3 ـ نامه شماره 1691/ب/ع/س مورخ 99/4/28شهرداری ثبت شده به شماره 99/1599 مورخ 99/4/28 در خصوص صدور مجوز افزایش قیمت آسفالت و مصالح رودخانه ای و بتن و ماشین آلات با توجه به افزایش نوسانات بازار و هزینه حمل و بارگیری و خرید مصالح خام :معدن رودخانه ای: طبق لیست پیوست ، که موضوع قبلاً در بند «2» جلسه شماره 222 مورخ 99/05/06 کمیسیون بودجه با نظر موافق به صحن شورا ارجاع گردید ، در جلسه مطرح و به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.

آراء اعضاء شورای اسلامی

موافق

مخالف

دلایل مخالفت

امضاء

R

نام و نام خانوادگی

1

جلال شریعتی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


2

فرزاد زارعی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


3

علی پژگول

*

ــــــــــ

ــــــــــ


4

سید انور رشیدی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


5

سید غریب سجادی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


6

سیف ا... رضایی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


7

ارسطو گویلی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


8

مجید شاه اویسی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


9

یوسف اسدی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


جمع

9

ــــــــــتصمیم شورا برای بند 3 جلسه شماره 190

تصویب شد:      *                                                  تصویب نشد:


دستور جلسات:

R

دستور جلسه

نظر کمیسیون ذیربط

شماره جلسه

تاریخ جلسه

4

تأدیه 10% سهم شهرداری از راه و شهرسازی

ـــ

ـــ

ـــ

متن مصوبه شورا:

بند 4 ـ با توجه به بررسی های بعمل آمده در خصوص حقوقات شهرداری از محل 10 % سهم شهرداری در اراضی و واحدهای قابل واگذاری موضوع تبصره 6 قانون ابنیه و املاک در اراضی موردنیاز شهرداریها و نیز محکومیت اداره کل راه و شهرسازی و حکم صادره از مراجع قضایی در حق شهرداری سنندج و نیز صورتجلسه فی ما بین شهرداری و راه و شهرسازی با وساطت فنی استانداری و معاونین استاندار و فرماندار و دادستان در مورخه 91/1/19 مشخص می شود راه و شهرسازی به تعهدات خود پاینده نبوده و چندین سال است به هر شکل ممکن از انجام تعهدات خود به شهرداری خودداری می کند و باعث تضییع حقوقات شهر و شهروندان می شود و از طرفی با عنایت به اینکه صورتجلسه مورداشاره به تایید شورای شهر نرسیده است به استناد بندهای 8، 14 و 17 ماده 71 قانون شرح وظایف و اختیارات شوراها فاقد وجاهت قانونی می باشد. لذا جهت جلوگیری از تضییع حقوقات شهر و شهروندان شهردار ملزم است بدون درنگ از طریق مراجع قضایی نسبت به احقاق حقوقات قانونی اقدام نماید، که در جلسه مطرح و به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.

آراء اعضاء شورای اسلامی

موافق

مخالف

دلایل مخالفت

امضاء

R

نام و نام خانوادگی

1

جلال شریعتی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


2

فرزاد زارعی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


3

علی پژگول

*

ــــــــــ

ــــــــــ


4

سید انور رشیدی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


5

سید غریب سجادی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


6

سیف ا... رضایی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


7

ارسطو گویلی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


8

مجید شاه اویسی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


9

یوسف اسدی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


جمع

9

ــــــــــتصمیم شورا برای بند 4 جلسه شماره 190

تصویب شد:      *                                                  تصویب نشد:


دستور جلسات:

R

دستور جلسه

نظر کمیسیون ذیربط

شماره جلسه

تاریخ جلسه

5

صدور مجوز خرید

ـــ

ـــ

ـــ

متن مصوبه شورا:

بند 5 ـ نامه های شماره 13618/ت/س مورخ 99/04/29 و 13589/ک/ش مورخ 99/4/29 شهرداری ثبت شده به شماره 99/1601 مورخ 99/04/30در خصوص تقاضای صدور مجوز خرید ماشین آلات بشرح ذیل به مبلغ تقریبی 20 میلیارد تومان"دلایل و توضیحات توجیهی طی نامه شماره 14822/ک/ش مورخ 99/05/06 شهرداری پیوست"و اعزام آقایان: کمال کاظمی، امیر عمیدی و فرشاد منبری به عنوان هیأت سه نفره کارشناسی برای خرید و معرفی کارشناس از سوی شورا برای موضوع مذکور

ردیف

نوع ماشین

تعداد

1

لودر

دو دستگاه

2

فنیشر

یک دستگاه

3

غلطک دو چرخ فلزی

دو دستگاه

4

غلطک چرخ لاستیکی

7 چرخ و 9 چرخ هرکدام یک دستگاه

5

کمپرسی جفت

یک دستگاه

6

کمپرسی تک

دو دستگاه

7

وانت

دو دستگاه

8

گریدر

یک دستگاه

9

کارخانه آسفالت

یک دستگاه

در جلسه مطرح و جناب آقایان: سیف ا... رضایی و مجید شاه اویسی به عنوان کارشناس شورا معرفی شدند و ضمناً کارخانه آسفالت با اولویت منصوبه و در دست بهره برداری خریداری می شود که با اکثریت آراء مورد تصویب قرار گرفت.

آراء اعضاء شورای اسلامی

موافق

مخالف

دلایل مخالفت

امضاء

R

نام و نام خانوادگی

1

جلال شریعتی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


2

فرزاد زارعی

ــــــــــ

*

با توجه به اهمیت موضوع و عدم توجه شهرداری به این مهم در موعد قانونی "تدوین بودجه 99"مخالفم چون که شهرداری برای خرید ماشین آلات به دلیل عدم برنامه در این خصوص پیشنهاد فروش املاک را نموده است در حالیکه با کار کارشناسی می توانست مدیریت مناسبتری را اجرا نماید. همچنین خرید در این حجم می بایستی از طریق مناقصه و طی پروسه قانونی صورت پذیرد.


3

سید انور رشیدی

ــــــــــ

*

"     "


4

علی پژگول

*

ــــــــــ

ــــــــــ


5

سید غریب سجادی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


6

سیف ا... رضایی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


7

ارسطو گویلی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


8

مجید شاه اویسی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


9

یوسف اسدی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


جمع

7

2تصمیم شورا برای بند 5 جلسه شماره 190

تصویب شد:      *                                                  تصویب نشد:

5 -خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا، نطق ها و مذاکرات:


جناب آقای جلال شریعتی رئیس شورا: با نام و یاد یکتای بی همتا و اهدای صلوات بر حضرت محمد"ص" و آل و اصحاب آن حضرت و عرض سلام و خیر مقدم به حضار گرامی به ویژه آقای دکتر صادقی رئیس محترم دانشگاه کردستان خاطرنشان نمودند بهره مندی از یافته ها و دستاوردهای علمی در حوزه مدیریت شهری همواره کارگشا، مثمرثمر و سازنده تلقی می گردد و موجبات رضایتمندی شهروندان در ارایه خدمات مطلوب را به دنبال دارد و در همین راستا و برای ایجاد تعامل دوسویه و ارتباط تنگاتنگ بین دانشگاه کردستان و شورا و شهرداری تفاهم نامه سه جانبه که به تأیید هیأت محترم انطباق فرمانداری شهرستان سنندج نیز رسیده است به میمنت و مبارکی امضا و در تمامی سطوح به اجرا درخواهد آمد.

جناب آقای دکتر صادقی رئیس محترم دانشگاه کردستان:با نام خداوند بخشنده مهربان و تقدیر و تشکر از فرصت ایجاد شده از دانشگاه به عنوان یکی از قطبهای علمی در پیشبرد اهداف کلان مدیریت شهری یاد کرده و افزودند نظرات اساتید دانشکده شهرسازی و معماری در ستاد بازآفرینی شهری همواره سودمند و کارساز بشمار آمده و با انعقاد این تفاهم نامه رویکرد تعامل و ارتباطات بسیار پر رنگ تر از گذشته خواهد شد ظرفیت و پتانسیل علمی دانشگاه کردستان در خدمت نمایندگان فرهیخته شورای شهر برای ارایه خدمات ارزنده و در خور شأن شهروندان فهیم و قدرشناس قرار دارد.

جناب آقای فرزاد زارعی:با یاد و ذکر خالق منان و عرض سلام و خیرمقدم به اعضای گرامی حاضر در جلسه به ویژه ریاست محترم دانشگاه کردستان در بعد نظارتی خواستار ارایه گزارش در حوزه مالی در باب ارسال تراز ماهانه و درج صورت جامع درآمد و هزینه در یکی از نشریات و گزارش حسابرسی به شورا شدند.  


بسمه تعالی

صورتجلسه شورای اسلامی شهر سنندج"دوره پنجم"

1 - مشخصات جلسه :

تاریخ دعوتنامه: 99/05/13

تاریخ جلسه:روز سه شنبه مورخ 99/05/14 از ساعت 12 تا 15

شماره جلسه: 191

نوع جلسه"عادی،فوق العاده":عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده:

 

مکان جلسه: سالن جلسات شورا

2 -  اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا "اجرای ماده 16 قانون شوراه":

ردیف

نام و نام خانوادگی

امضاء

ورود

خروج

ردیف

نام و نام خانوادگی

امضاء

ورود

خروج

1

جلال شریعتی

 

12

15

6

علی پژگول

 

12

15

2

فرزاد زارعی

 

12

15

7

ارسطو گویلی

 

12

15

3

سید غریب سجادی

 

12

15

8

مجید شاه اویسی

 

12

15

4

سیف ا... رضایی

12

15

9

یوسف اسدی

 

12

15

5

سید انور رشیدی

 

12

15

 

 

 

 

 

3 -  اعضای غایب در جلسه:

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

علت غیبت

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

علت غیبت

1

 

 

3

 

 

 

2

 

 

 

4

 

 

 

4 -  مدعوین حاضر در جلسه:

ردیف

نام و نام خانوادگی

دستگاه اجرایی

سمت

ملاحظات

1

کمال کاظمی

شهرداری

معاون توسعه مدیریت و منابع

 

2
 

3

 

 

 

 

دستور جلسات:

R

دستور جلسه

نظر کمیسیون ذیربط

شماره جلسه

تاریخ جلسه

1

عدم انجام تعهدات توسط اداره راه و شهرسازی 

ــــــ

ــــــ

ــــــ

متن مصوبه شورا:

بند 1 ـ با توجه به بررسی های انجام شده طی قراردادی که فی ما بین اداره کل راه و شهرسازی و شهرداری سنندج مقرر شده در مقابل7 میلیارد تومان عملیات آماده سازی معابر فاز 2 شهرک بهاران که از تعهدات اداره کل راه و شهرسازی بوده به شهرداری واگذار شود ، متأسفانه با وجود سپری شدن7 سال هنوز آن اداره کل به تعهدات خود عمل نکرده است و این موضوع باعث ضرر و زیان هنگفتی به شهرداری و شهر می باشد. لذا جهت جلوگیری از تضییع حقوقات بیشتر شهروندان شهردار ملزم است اقداماتی به شرح زیر انجام دهد.

1ـ با توجه به اینکه توافق مذکور به تصویب شورا نرسیده است .با استناد به بندهای 8 ،14  و 17 ماده 71 قانون شرح وظایف و اختیارات شوراها فاقد وجهات قانونی می باشد لذا آنرا کان لم یکن تلقی نماید.

2ـ با توجه به عدم اجرای تعهد توسط اداره راه و شهرسازی شهردار ملزم است تمامی هزینه های انجام شده در راستای توافق حاصله را به نرخ روز محاسبه و از طریق مراجع ذیربط نسبت به وصول مطالبات برحق شهروندان اقدام نماید ، در جلسه مطرح و به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.

آراء اعضاء شورای اسلامی

موافق

مخالف

دلایل مخالفت

امضاء

R

نام و نام خانوادگی

1

جلال شریعتی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


2

فرزاد زارعی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


3

علی پژگول

*

ــــــــــ

ــــــــــ


4

سید انور رشیدی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


5

سید غریب سجادی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


6

سیف ا... رضایی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


7

ارسطو گویلی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


8

مجید شاه اویسی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


9

یوسف اسدی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


جمع

9

ــــــــــتصمیم شورا برای بند 1 جلسه شماره 191


تصویب شد:  *                                                  تصویب نشد:


دستور جلسات

R

دستور جلسه

نظر کمیسیون ذیربط

شماره جلسه

تاریخ جلسه

2

تملک ملک

ــــــ

ــــــ

ــــــ

متن مصوبه شورا:

بند 2 ـ نامه شماره 15462/ک/ش مورخ  99/5/12 شهرداری ثبت شده به شماره 99/1798 مورخ 99/5/13،موضوع تملک ملک آقای بهروز ناصری تحت پلاک ثبتی 118 فرعی از 2700 اصلی به مساحت 104/44 مترمربع واقع در بلوار کردستان که برابر اعلام معاونت فنی و امور زیربنایی در مسیر طرح پروژه بلوار کردستان "رمپ اتصال به میدان ارتش" واقع گردیده،در کمیسیون توافقات مطرح و مقرر گردید، با عنایت به اینکه اصلاح و تغییر طرح هندسی پروژه مذکور امکانپذیر نمی باشد، شهرداری نسبت به تملک ملک مذکور برابر نظریه کارشناسی رسمی دادگستری "قیمت روز" اقدام و در صورت اعتبار به صورت نقدی به مالک پرداخت و در غیر این صورت از املاک شهرداری پس از کارشناسی قیمت روزبه عنوان معوض به مالک واگذار گردد. مالک نیز متعهد به اقرار و تعهد محضری مبنی بر اینکه در صورت هرگونه معارض حقیقی و حقوقی"در حال و آینده و همچنین در صورتیکه قبلاً زمین مذکور تملک گردیده باشد"ملزم به پاسخگویی در مراجع قضایی و قانونی می باشد،در جلسه مطرح و به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.

آراء اعضاء شورای اسلامی

موافق

مخالف

دلایل مخالفت

امضاء

R

نام و نام خانوادگی

1

جلال شریعتی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


2

فرزاد زارعی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


3

علی پژگول

*

ــــــــــ

ــــــــــ


4

سید انور رشیدی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


5

سید غریب سجادی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


6

سیف ا... رضایی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


7

ارسطو گویلی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


8

مجید شاه اویسی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


9

یوسف اسدی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


جمع

9

ــــــــــتصمیم شورا برای بند 2 جلسه شماره 191

تصویب شد:      *                                                  تصویب نشد:


دستور جلسات:

R

دستور جلسه

نظر کمیسیون ذیربط

شماره جلسه

تاریخ جلسه

3

صدور مجوز انتقال سند

ــــــ

ــــــ

ــــــ

متن مصوبه شورا:

بند 3 ـ نامه شماره 15506/ک/ش مورخ 99/5/12 شهرداری ثبت شده به شماره 99/1817 مورخ 99/5/13،بدینوسیله تصویر نامه شماره 65/32/22201 مورخ 99/4/26 مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کردستان بانضمام سایر مدارک مربوطه در خصوص همکاری در انتقال اسناد دو دستگاه نیسان مدل  70 بنام برنده مزایده شهرداری کامیاران با توجه به فقدان مدارک نقل و انتقال بحضور ارسال می گردد ، با عنایت به اینکه وزارت کشور به قائم مقامی از شوراهای اسلامی قبل از شروع بکار شوراها نسبت به توزیع اموال اقدام می نموده و تمامی مکاتبات آن برابر ضوابط امحای اسناد اداری امحاء شده و هیچگونه مدرکی در هیچ یک از شهرداریهای سنندج و کامیاران دال به معامله بین دو شهرداری وجود ندارد و در طول سالیان گذشته خودروهای مزبور در خدمت شهرداری کامیاران و در لیست اموال آن بود، در جلسه مطرح  و به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.

آراء اعضاء شورای اسلامی

موافق

مخالف

دلایل مخالفت

امضاء

R

نام و نام خانوادگی

1

جلال شریعتی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


2

فرزاد زارعی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


3

علی پژگول

*

ــــــــــ

ــــــــــ


4

سید انور رشیدی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


5

سید غریب سجادی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


6

سیف ا... رضایی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


7

ارسطو گویلی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


8

مجید شاه اویسی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


9

یوسف اسدی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


جمع

9

ــــــــــتصمیم شورا برای بند 3 جلسه شماره 191


تصویب شد:      *                                                  تصویب نشد:


دستور جلسات

R

دستور جلسه

نظر کمیسیون ذیربط

شماره جلسه

تاریخ جلسه

4

طرح مجدد

ــ

ــ

ــ

متن مصوبه شورا:

بند 4 ـ نامه شماره 6531/1/4870مورخ 99/05/08 فرمانداری محترم ثبت شده به شماره 99/1823مورخ 99/05/14 راجع به مغایرت بند «2» مصوبه صورتجلسه شماره 187 مورخ 99/04/24 با تبصره 2 بند 1 ماده 55 قانون شهرداریها در زمینه درخواست آقای فردین کمانگر دبیر محترم انجمن صنفی نشریات محلی استان کردستان در راستای تقاضای واگذاری پیشخوان نمایش نسخه دیجیتالی جراید محلی و کثیرالانتشار در یکی از معابر سطح شهر مجدد در جلسه مطرح و مقرر شد با توجه به اهمیت موضوع نشریات محلی و اجرای ایده نسخه دیجیتالی نشریات محلی در یکی از معابر مناسب بنا به تشخیص هیئت مدیره سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری توسط خود شهرداری پیشنهاد یاد شده اجراء و در قالب قراردادهای موقت استیجاری به مدیر مطبوعات محلی واگذار نماید که به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.

آراء اعضاء شورای اسلامی

موافق

مخالف

دلایل مخالفت

امضاء

R

نام و نام خانوادگی

1

جلال شریعتی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


2

فرزاد زارعی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


3

علی پژگول

*

ــــــــــ

ــــــــــ


4

سید انور رشیدی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


5

سید غریب سجادی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


6

سیف ا... رضایی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


7

ارسطو گویلی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


8

مجید شاه اویسی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


9

یوسف اسدی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


جمع

9

ــــــــــتصمیم شورا برای بند 4 جلسه شماره 191


تصویب شد:      *                                                  تصویب نشد:


 

بسمه تعالی

صورتجلسه شورای اسلامی شهر سنندج"دوره پنجم"

1 - مشخصات جلسه  :                                                                                        

تاریخ دعوتنامه: 99/05/20

تاریخ جلسه: روز سه شنبه مورخ 99/05/21 از ساعت 12تا15

شماره جلسه: 192

نوع جلسه "عادی،فوق العاده"عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده:

 

مکان جلسه: سالن جلسات شورا

2 -  اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا "اجرای ماده 16 قانون شوراها"  :

ردیف

نام و نام خانوادگی

امضاء

ورود

خروج

ردیف

نام و نام خانوادگی

امضاء

ورود

خروج

1

جلال شریعتی

 

12

15

6

علی پژگول

 

12

15

2

فرزاد زارعی

 

12

15

7

ارسطو گویلی

 

12

15

3

سید غریب سجادی

 

12

15

8

مجید شاه اویسی

 

12

15

4

سیف ا... رضایی

 

12

15

9

یوسف اسدی

 

12

15

5

سید انور رشیدی

 

12

15

 

 

 

 

 

3 -  اعضای غایب در جلسه:

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

علت غیبت

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

علت غیبت

1

ــ

 

 

3

 

 

 

2

 

 

 

4

 

 

 

4 -  مدعوین حاضر در جلسه:

ردیف

نام و نام خانوادگی

دستگاه اجرایی

سمت

ملاحظات

1

کمال کاظمی

شهرداری

معاون توسعه مدیریت و منابع

 

2

بهاره پرنگ

شهرداری

مدیر منابع انسانی

 

3

 

 

 

 

 

دستور جلسات:

R

دستور جلسه

نظر کمیسیون ذیربط

شماره جلسه

تاریخ جلسه

1

الحاق

موافق

بند 6 جلسه شماره 96 کمیسیون حقوقی

99/05/19

متن مصوبه شورا:

بند 1 ـ نامه شماره 15281/ک/ش مورخ 99/05/11 شهرداری سنندج ثبت شده به شماره 99/1809 مورخ 99/05/13 راجع به مصوبه بند «9» جلسه عادی شماره 163مورخ 98/11/15 که به اتفاق آراء واگذاری مقدار 8/36 مترمربع با قیمانده پلاک ثبتی 977 فرعی از 2703 اصلی شهرداری به پلاک ثبتی آقای حبیب ا... خاتونی در شهرک صنعتی جوشکاران به قیمت کارشناسی که تصویر نظریه کارشناسی پیوست می باشد به مبلغ هر مترمربع ـ/35/000/000 ریال وجمعاً به مبلغ ـ/292/600/000 ریال که موضوع قبلاً در بند «6» جلسه شماره 96 مورخ  99/05/19 کمیسیون حقوقی با نظر موافق مبنی بر واگذاری والحاق به مشارالیه برای اتخاذ تصمیم به صحن شورا ارجاع گردید ، در جلسه مطرح و به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.

آراء اعضاء شورای اسلامی

موافق

مخالف

دلایل مخالفت

امضاء

R

نام و نام خانوادگی

1

جلال شریعتی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


2

فرزاد زارعی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


3

علی پژگول

*

ــــــــــ

ــــــــــ


4

سید انور رشیدی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


5

سید غریب سجادی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


6

سیف ا... رضایی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


7

ارسطو گویلی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


8

مجید شاه اویسی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


9

یوسف اسدی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


جمع


9

ــــــــــتصمیم شورا برای بند 1 جلسه شماره 192


تصویب شد: *                                                  تصویب نشد:


دستور جلسات

R

دستور جلسه

نظر کمیسیون ذیربط

شماره جلسه

تاریخ جلسه

2

تملک ملک

موافق

بند 7 جلسه شماره 96 کمیسیون حقوقی

99/05/19

متن مصوبه شورا:

بند 2 ـ نامه شماره 15092/ک/ش مورخ 99/05/08 شهرداری ثبت شده به شماره 99/1809 مورخ 99/05/13 راجع به عدم اولویت تملک ملک خانم چیمن بوجار که در بند «2» جلسه عادی شماره 183 مورخ 99/04/03 به اتفاق آراء مصوب شده بود که موضوع قبلاً در بند «7» جلسه شماره 96 مورخ  99/05/19 کمیسیون حقوقی با نظر موافق واظهار نظر هیات سه نفره کارشناس رسمی برای تملک توسط شهرداری به منظور اتخاذ تصمیم به صحن شورا ارجاع گردید،در جلسه مطرح و پیشنهاد کمیسیون مذکور به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.

آراء اعضاء شورای اسلامی

موافق

مخالف

دلایل مخالفت

امضاء

R

نام و نام خانوادگی

1

جلال شریعتی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


2

فرزاد زارعی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


3

علی پژگول

*

ــــــــــ

ــــــــــ


4

سید انور رشیدی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


5

سید غریب سجادی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


6

سیف ا... رضایی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


7

ارسطو گویلی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


8

مجید شاه اویسی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


9

یوسف اسدی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


جمع

9

ــــــــــتصمیم شورا برای بند 2 جلسه شماره 192


تصویب شد: *                                                  تصویب نشد:


R

دستور جلسه

نظر کمیسیون ذیربط

شماره جلسه

تاریخ جلسه

3

واگذاری

موافق

بند 1 جلسه شماره 139 کمیسیون نظارت و ارزیابی

99/05/20

متن مصوبه شورا:

بند 3 ـ نامه شماره 14884/ک/ش مورخ 99/05/07 شهرداری ثبت شده به شماره 99/1813 مورخ 99/05/13 در دبیرخانه این شورا به پیوست تصویر نامه شماره 257/م/س مورخ 99/05/01 سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی در خصوص اعلام انصراف شرکت پی گستر فراساز شریک پروژه احداث مجتمع تجاری خدماتی خیابان مردوخ شمالی (2 لکه تجاری) از انجام پروژه مذکور به استحضار می رساند این شهرداری قصد واگذاری لکه های فوق به پلاک های همجوار طی انجام مراحل قانونی را دارد، که موضوع قبلاً در بند «1» جلسه شماره 139  مورخ  99/05/20 کمیسیون نظارت و ارزیابی با نظر موافق به صحن شورا ارجاع گردید ، در جلسه مطرح و مقرر شد شهرداری ضررو زیان وارده را از سرمایه گذار اخذ و پس از کارشناسی ارزش روز لکه های تجاری و تصویب شورا به عنوان قیمت پایه از طریق مزایده نسبت به واگذاری اقدام نماید ، پیشنهاد دوم شهرداری مجاز است با همان شرایط سرمایه گذاری نسبت به عقد قرارداد با مالکین همجوار توافق نماید، شهرداری مجاز به اجرای هرکدام از پیشنهادات فوق می باشد که با اکثریت  آراء مورد تصویب قرار گرفت.

آراء اعضاء شورای اسلامی

موافق

مخالف

دلایل مخالفت

امضاء

R

نام و نام خانوادگی

1

جلال شریعتی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


2

فرزاد زارعی

ــــــــــ

*

با توجه به توضیحات معاون توسعه مدیریت و منابع شهرداری در خصوص روند سرمایه گذاری و جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان و شهرداری موافق پیشنهاد شهرداری می باشم


3

علی پژگول

ــــــــــ

*

"       "


4

سید انور رشیدی

ــــــــــ

*

"       "


5

سید غریب سجادی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


6

سیف ا... رضایی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


7

ارسطو گویلی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


8

مجید شاه اویسی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


9

یوسف اسدی

*

ــــــــــ

ــــــــــ


جمع

6

3تصمیم شورا برای بند 3 جلسه شماره 192


تصویب شد: *                                                  تصویب نشد:


 


بسمه تعالی

صورتجلسه شورای اسلامی شهر سنندج"دوره پنجم"

1 - مشخصات جلسه  :                                                                                                         

تاریخ دعوتنامه: 1399/05/27

تاریخ جلسه: روز سه شنبه مورخ 99/05/28 ازساعت 14 تا 17

شماره جلسه: 193

نوع جلسه"عادی، فوق العاده"عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده:

 

مکان جلسه: سالن جلسات شورا

2 -  اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا "اجرای ماده 16 قانون شوراها" :

ردیف

نام و نام خانوادگی

امضاء

ورود

خروج

ردیف

نام و نام خانوادگی

امضاء

ورود

خروج

1

جلال شریعتی

 

14

17

6

علی پژگول

 

14

17

2

فرزاد زارعی

 

14

17

7

سید انور رشیدی

 

14

17

3

سید غریب سجادی

 

14

17

8

مجید شاه اویسی

 

14

17

4

سیف ا... رضایی

 

14

17

9

یوسف اسدی

 

14

17

5

ارسطو گویلی

 

14

17

 

 

 

 

 

3 -  اعضای غایب در جلسه:

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

علت غیبت

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

علت غیبت

1

ـــ

 

 

3

 

 

 

2

 

 

 

4

 

 

 

4 -  مدعوین حاضر در جلسه:

ردیف

نام و نام خانوادگی

دستگاه اجرایی

سمت

ملاحظات

1

ـــ 

2
 

3

 

 

 

 

 


 دستور جلسات

R

دستور جلسه

نظر کمیسیون ذیربط

شماره جلسه

تاریخ جلسه

1

هیأت رئیسه شورا

ــــــــــ

ــــــــــ

ــــــــــ

 

متن مصوبه شورا:

بند 1 ـ سپس جلسه وارد دستورکار شد و اخذ رأی جهت انتخاب هیأت رئیسه به شرح ذیل به عمل آمد .

کاندیدای ریاست : آقایان: سید غریب سجادی و سید انور رشیدی

کاندیدای نایب رئیس : آقای ارسطو گویلی  

منشی  جلسه : آقای مجید شاه اویسی

سخنگو: آقای  یوسف اسدی                                                                                               

د : مصوبات جلسه :

جناب آقای سید غریب سجادی با «6» رأی مأخوذه به عنوان رئیس شورا  .

بعد از انتخاب رئیس شورا سه نفر از اعضای شورا به اسامی آقایان: علی پژگول، فرزاد زارعی و سید انور رشیدی جلسه را ترک کردند و ادامه جلسه با حضور 6 نفر دیگر از اعضای شورا برای موضوع فوق استمرار یافت.

جناب آقای ارسطو گویلی با «6»رأی مأخوذه   به عنوان نایب رئیس شورا  .

جناب آقای مجید شاه اویسی با «6»رأی مأخوذه به عنوان منشی جلسات.

جناب آقای یوسف اسدی با «6»رأی مأخوذه به عنوان سخنگو.

شورای اسلامی شهر سنندج انتخاب شدند.


جلال شریعتی


فرزاد زارعی


سیف ا... رضایی


علی پژگول 


ارسطو گویلی


  مجید شاه اویسی


            

    سید غریب سجادی


                                  
                                                              سید انور رشیدی


                                                                 یوسف اسدی


 


 


                                                                                                

                                                                                    

 

 

 

 

 

ویدئو در این قسمت قرار داده شود

 

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

reload, if the code cannot be seen

هواشناسی
کروکی
اجتماعی

شورای اسلامی شهر سنندج