صفحه نخست / "۲۵ اسفند ماه روز شهردار گرامی باد"

"۲۵ اسفند ماه روز شهردار گرامی باد"

انسان های بزرگ همواره در انـدیـشــە دیـگـرانــنـد و دل در گــرو خدمــت بە مردم می نهند.بە قـول هیـلـر بـلاک از آغـازی کـە در آرامـش سرمـدی، هـستی مـی پـذیـرد
تا پایانی کە بە جاودانگـی می پیـونـدنـد هیـچ ندیـدم کـە تلـخـی زنـدگی را بــە کام شـیـرین کـند،مـگـر عـشق ورزی و دیدن و خندە و شادی آنها.

جناب آقای مهندس صیدی
شـهـرار مـحتـرم سـنـنـدج

     
سلام علیکم
بە مصداق حدیث شریف نبوی،     من لم یشکرالمخلوق       لم یشکرالخالق

از طرف خـود و هـمـکاران گرامـیم فـرا رسیدن ۲۵ اسـفـنـد روز شـهـردار را بـە پاس تلاش های مستـمـر و خـســتـگـی ناپـذیر و خـدمـات ارزنــدەای کە ارایــە
شدە است را بـە جنابـعـالی و هـمـکاران ارجمند و خدوم شهرداری تـبـریک عرض نمودە و صمیمانە تقدیر و تشکر می نماییم،

                                                                             جلال شریعتی
                                                                  رئیس شورای اسلامی شهر سنندج
     
25 اسفند 1398, 23:32
بازگشت