ویژه های خبری

شرح وظایف هیات رئیسه

دستورالعمل شرح وظايف هيأت رئيسه شوراهاي اسلامي بخش، شهر، روستا، استان و عالي استانها مصوب سي و نهمين اجلاس عمومي شوراي عالي استانها مورخ 10/12/1385

مستندات قانوني :

اين دستورالعمل باستناد مواد 8، 9، 10، 12 و 13 آئين نامه‌هاي داخلي شوراهاي اسلامي بخش، شهر، روستا، استان و عالي استانها مصوب هيأت محترم وزيران و به منظور تعيين وظايف هيأت رئيسه شوراهاي موضوع اين دستورالعمل تهيه و در تاريخ 12/10/1385 به تصويب شوراي عالي استانها رسيد .

ماده 1 :

منظور از هيئت رئيسه در اين دستورالعمل مجموعه ساختاري است كه متشكل از رئيس، نائب رئيس، منشي يا منشيان و سخنگو بوده و اين مجموعه داراي شخصيت حقوقي مستقل مي باشد .

تبصره 1 :

شرح وظايف هر يك از اعضاي هيئت رئيسه مواردي است كه در آيين نامه‌هاي داخلي شوراهاي اسلامي بخش، شهر، شهرستان، استان و عالي استانها و آئين نامه اجرايي شوراهاي اسلامي شهر مصوب هيئت وزيران ذكر شده است .

تبصره 2 :

ساز و كار انتخاب اعضاي هيأت رئيسه بر اساس مستندات ماده 16 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور، اصلاحي (6/7/82) و همچنين آئين نامه‌هاي داخلي شوراهاي موضوع اين دستورالعمل خواهد بود .

ماده 2 :

وظايف و اختيارات هيئت رئيسه شوراها عبارتند از :

1- همكاري با رئيس شورا در اداره جلسات شورا و حفظ انتظام و انضباط شورا .

2- تدوين برنامه‌ها، خط مشي ها و سياستهاي اداره شورا كه به تصويب شورا خواهد رسيد .

3- همكاري در جهت انسجام، كارآمدي و ارتقاء عملكرد شورا .

4- همكاري با رئيس شورا درخصوص اولويت بندي برنامه‌ها، تهيه و تنظيم دستور جلسات، ثبت مذاكرات شورا، كميسيونها، تنقيح، ارسال، پيگيري و اجراي مصوبات شورا .

5- تلاش براي حفظ جايگاه، اقتدار و دفاع از حقوق شوراها .

6- همكاري با رئيس شورا در نظارت بر حسن اجراي آيين نامه داخلي، قانون و مقررات در جلسات شورا

7- همكاري در حل و فصل مسائل و مشكلات كميسيونها و تلاش براي ارتقاء عملكرد كميسيونها

8- پيگيري تهيه و تدوين برنامه ساليانه و همچنين بودجه داخلي شورا

9- نظارت بر عملكرد نمايندگان منتخب شوراها در نهادها، سازمانها، مجامع و هيئت ها

ماده 3 :

جلسات هيئت رئيسه شوراهاي موضوع اين دستورالعمل بصورت رسمي و با حضور اكثريت نسبي اعضاء هيئت رئيسه و با دستور جلسات مشخص تشكيل و كليه مذاكرات، تصميمات و مصوبات هيئت رئيسه در دفتر مخصوص ثبت و ضبط خواهد شد . حضور رئيس يا نائب رئيس در جلسه الزامي است .

تبصره 1 :

تعداد و چگونگي تشكيل جلسات هركدام از شوراهاي موضوع اين دستورالعمل متناسب با حجم و ميزان فعاليتها و طرحها و برنامه‌هاي هر شورا و مطابق تصميمات داخلي هيئت رئيسه خواهد بود اما حداقل برگزاري يك جلسه رسمي ماهيانه ضروري و الزامي است .

تبصره 2 :

براي ثبت مذاكرات و مصوبات هيئت رئيسه، پيگيري تصميمات و انجام ساير امور جاري هيئت رئيسه يك نفر از اعضاء يا غير عضو داراي تخصص و تجربه مرتبط با رعايت قوانين و مقررات و با حكم رياست شورا بعنوان دبير هيئت رئيسه انتخاب خواهد شد .

تبصره 3 :

حضور در هيئت رئيسه و فعاليت اعضاي آن نافي ساير مسئوليتها و وظايف هركدام از اعضاء در شورا، كميسيونها و مجامع نخواهد بود .

تبصره 4 :

اعضاي هيئت رئيسه در انجام فعاليتهاي مربوطه ملزم به رعايت قانون شوراها، آئين نامه‌هاي داخلي و ساير مقررات موضوعه مي باشند . هيأت رئيسه در مقابل اعضاء شورا پاسخگو خواهد بود و كليه مصوبات خود را مي بايستي بلافاصله به اطلاع اعضاء شورا برساند .

اين دستورالعمل مشتمل بر 3 ماده و 9 بند و 6 تبصره در تاريخ 10/12/85 با بيست رأي موافق به تصويب شوراي عالي استانها رسيد .

 

هواشناسی
کروکی
اجتماعی

شورای اسلامی شهر سنندج