ویژه های خبری

شرح وظايف كميسيون برنامه، بودجه و امور حقوقی

1-نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمايه و دارايي هاي نقدي ، جنسي و اموال منقول و غيرمنقول شهرداري و همچنين نظارت برحساب درآمدها و هزينه ها.

2-برسي و اعلام نظريه در خصوص آيين نامه هاي پيشنهادي كه به صورت طرح يا لايحه توسط شورا يا شهرداي تهيه مي شود جهت ارائه و تصويب نهايي به شورا

۳-3-بررسي صورت جامع درآمد و هزينه شش ماهه شهرداري و شورا ارائه آن به شورا جهت تاييد شورا

4-بررسي بودجه و اصلاح و متمم بودجه و تفريغ بودجه سالانه شهرداري و موسسات وابسته به شهرداري و ارائه آن جهت تصويب به شورا

5- همكاري با خزانه دار جهت تهيه بودجه و اصلاح و متمم بودجه شورا وارائه به رياست شورا توسط خزانه دار جهت تاييد و طرح درجلسه شورا براي تصويب

6-بررسي وامهاي پيشنهادي شهرداري وارائه جهت تصويب شورا

7- بررسي معاملات و نظارت بر آنها اعم ازخريد و فروش مقاطعه اجاره و استيجاره با رعايت مقررات آيين نامه مالي و معاملات شهرداريها و ارائه جهت تصويب به شورا

8-بررسي اساسنامه موسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري و ارائه آن به شورا باحفظ ايجاد بهترين ساختار با مشاركت واحد حقوقي شورا

9- بررسي لوايح ، طرح ها در برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از طرف وزارت كشور ابلاغ مي شود.

10-بررسي نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن و ارائه آن به شورا جهت تصويب

11-بررسي تشكيلات موجود شهرداري و سازمانهاي وابسته به شهرداري

12- بررسي صورتحسابهاي ماهانه درآمد و هزينه شهرداري و ارائه به شوراي اسلامي شهر .

13- همكاري و ارائه خدمات كارشناسي به ساير كميسيونهاي متشكله شورا درصورت درخواست آنان.

14- اجراي ساير وظايف مالي و اقتصادي و حقوقي محوله از قوانين و دستورالعملهاي مربوطه به شوراي اسلامي شهر

هواشناسی
کروکی
اجتماعی

شورای اسلامی شهر سنندج