ویژه های خبری

شرح وظايف كميسيون فرهنگي - اجتماعي

1- امور بهداشتي و درماني

الف مشاوره ونظارت بر توزيع عادلانه امور بهداشتي ودرماني ، در سطح شهرسنندج

ب كمك به بهبود شاخص هاي بهداشتي

ج اعلام نظر درخصوص محل تاسيس كلينيك ها و مراكز بهداشتي، درماني دولتي و خصوصي

د فراهم آوردن زمينه سنجش هاي آماري درزمينه خدمات بهداشتي ، درماني

هـ - نظارت و پيگيري بهداشت محيط ، بهداشت خانواده و بهداشت شغلي

2- امور عبادي مذهبي بررسي طرح ها و لوايحي كه درجهت گسترش و ترويج امور عبادي ومذهبي در بين علاقمندان و بخصوص جوانان است .

3- امور تعاون و امورخيريه

الف هماهنگي با انجمن ها و موسسات امور خيريه درجهت پوشش دادن به كليه مناطق شهري

ب در اختيار قراردادن امكانات موجود شهرداري ها براي بهره برداري اقشار كم درآمد

4- امور تربيتي

الف مشاوره ونظارت بر توزيع عادلانه امورآموزشي و تربيتي

ب ايجاد پل ارتباطي بين انجمن اولياء و مربيان و شوراي اسلامي شهر در جهت در اختيار قراردادن امكانات متقابل

 

5- امور اصناف و پيشه وران

نظارت بر اموراصناف و پيشه وران ازطريق هماهنگي با مجامع امور صنفي ، اداره بهداشت و اداره كل بازرسي و كنترل قيمتها

6-مسا ئل مربوط به اقوام و اقليتهاي ديني

ايجاد ارتباط با اقليتهاي مذهبي به رسميت شناخته شده درقانون اساسي و درك متقابل مسائل و معضلات و رفع مشكلات شهرنشيني آنها در حد مقدورات

7- مسائل مربوط به انتخابات شوراها

الف- مسائل مربوط به تشكيل شوراي شهرستان و شوراي عالي استان

ب پيگيري تشكيل نهادهاي اجتماعي محلي به منظور تسريع در حل مشكلات محلات و مناطق ( طبق بند۷ ماده ۷۱ قانون شوراها)

8- امور مربوط به فرهنگ عمومي

مشاوره با علما و كارشناسان امور فرهنگي جهت بررسي راههاي ارتقاء سطح فرهنگ اسلامي و ملي

9- آموزش عمومي

پيشنهاد و بررسي طرح ها و لوايحي در جهت

الف آموزش ترافيك و تردد ، آموزش شهروندي ، آموزش و رعايت حقوق ديگران در زيرمجموعه هاي مربوطه ، آموزش استفاده بهينه خدمات شهري از قبيل آب ، برق، تلفن و گاز آموزش در جهت ارتقاء فرهنگ بازيافت زباله

ب تشويق ادارات و نهادها به طراحي سيستم راهنماي مراجعين جهت جلوگيري از اتلاف وقت مردم و آموزش ضمن خدمت كاركنان خود

ج اطلاع رساني به مردم درمورد وجود انواع خدمات و مشاغل درهر منطقه به منظور جلوگيري ازترددهاي زايد

10- امورمربوط به جشنواره ها و سوگواریها

11- مراكز تفريحي و گردشگري و امور مربوطه

الف ارائه پيشنهاد وطرح و بررسي لوايح جهت توزيع عادلانه اين مراكز در سطح شهر

ب بررسي چگونگي استفاده بهينه از امكانات موجود در شهر

ج مطالعه نيازهاي تفريحي در هر منطقه باهماهنگي كميته نظارتي مربوطه

د- مطالعه طرح هاي توسعه صنعت گردشگري

هـ- تحقيق و تفحص درموردميراث فرهنگي موجود

و- بررسي طرح هايي جهت تسهيل ارائه خدمات رفاهي

ز- بررسي طرح هاي تبليغي جهت جذب گردشگران

ح- بررسي طرح هايي جهت تغيير در نگرش مردم و نهادهاي ذيربط نسبت به گردشگر خارجي

ط هماهنگي هاي لازم با سازمان ايرانگردي و تبادل آراء و نظرات جهت توسعه صنعت گردشگري

12- امور نمايشگاه ها

مطالعه و بررسي و وضع مقررات لازم جهت تشريك مساعي شهرداري با ادارات و بنگاههاي ذيربط براي داير كردن نمايشگاههاي موقت ودائمي د رزمينه هاي فرهنگي، هنري ، كشاورزي ، بازرگاني، عمراني و ...

13- امورمربوط به كنفرانس­ها و همايش­ها

الف نظارت بركنفرانس ها وهمايشهايي كه در سطح شهر برگزار مي شود و هماهنگي لازم با برگزاركنندگان

ب- ارزشيابي و مطالعه همايشهاي علمي، فرهنگي، هنري و... كه تمام يا قسمتي از هزينه آن را شهرداري تقبل ميكند .

14- امورهنري بررسي طرح ها و لوايح در جهت

الف حمايت از هنرمندان

ب گسترش زمينه هاي آموزش هنر درميان جوانان و نوجوانان

ج تشويق جوانا در جهت اقبال به مشاغل هنري و صنايع دستي

د حمايت جدي از گسترش رشته هاي هنري كه روبه فراموشي گذارده اند.

15- تبليغات شهري و روابط عمومي شهرداري

بررسي طرح ها و لوايح در جهت

الف ساماندهي تبليغات شهري (آموزشي ، تجارتي، انتخاباتي و...)

ب ارائه طرح هاي نوين تبليغاتي در سطح شهر

ج مطلع نمودن عموم مردم از آثار و نتايج طرح هاو پروژه هاي اجرا شده و ايجاد آمادگي ذهني براي طرح ها و پروژه هاي آتي

د- استفاده از امكانات تبليغي شهرداري در زمينه هاي فرهنگي ، آموزشي و اطلاع رساني

16- امور ورزشي

بررسي لوايح و طرح هايي در جهت:

الف حمايت ازبرنامه هاي ورزشي

ب برنامه ريزي جهت پركردن اوقات فراغت علاقمندان با امور ورزشي

ج اهتمام به آموزش علمي رشته هاي مختلف ورزشي و آشنايي با محاسن و مضرات هر رشته .

د توجه به ورزش همگاني

هـ- توسعه ورزش هاي رشته اي بصورت خياباني

و اختصاص قسمتي از ظرفيت موجود ورزشگاههاي اختصاصي به بانوان و دانش آموزان

17- تاسيسات و مراكز ورزشي

بررسي لوايح و طرح هايي در جهت

الف هماهنگي با ادارات وسازمانهايي كه مكان هاي ورزشي را در اختيار دارند به منظور استفاده بهينه از اين مكان ها

ب نظارت بر حسن توزيع اين مكان ها د رسطح شهر

چ پيش بيني مكان ها و مراكز ورزشي در طرح هاي گسترش شهر.

18- آموزش ضمن خدمت كاركنان شهرداري

برنامه ريزي در جهت

الف - آموزش و اطلاع رساني به كاركنان شهرداري در زمينه هاي تخصصي مربوطه

ب ارتقاء كيفي كارمندان به وسيله آموزش شيوه هاي نوين اداري

ج-آموزش هاي كاركنان در زمينه هاي ايدئولوژيك ، اخلاقي و ...

19- امور ايثارگران و جانبازان

بررسي طرح ها و لوايحي در جهت :

الف ايجاد تسهيلات به ايثار گران و جانبازان

ب مطلع نمودن ايثارگران و جانبازان از قوانين مربوطه

ج ايجاد تسهيلات ويژه جانبازان در موقع مراجعه به ادارات و مكان هاي عمومي مختلف در شهر

د در نظر گرفتن مكان هاي تفريحي ، ورزشي جهت استفاده ايثارگران و جانبازان

20- امور بانوان

بررسي طرح و لوايحي در ارتباط با :

الف امورات ورزشي , فرهنگي ، تفريحي و آموزشي بانوان است

ب تشكيل انجمن هاي حمايت از بانوان در زمينه هاي حقوقي

ج ايجاد مراكزي جهت پناهدهي موقت به بانوان نيازمند

21- اموراز كار افتادگان سالمندان و معلولين جسمي

بررسي لوايح و طرح هايي در جهت :

الف توسعه مراكز متولي سالمندان

ب ارزش نهادن و ايجاد تسهيلاتي جهت تشويق افراد به سرمايه گذاري د راين امر

22- مبارزه با مفاسداجتماعي

بررسي طرح ها و لوايحي در جهت

الف تبليغ و آموزش عمومي درجهت آگاهي همه جانبه از مضرات مواد مخدر

ب جمع آوري متدكيان و معرفي نيازمندان واقعي به مراجع ذيصلاح

23- بررسي ابعاد فرهنگي ، اجتماعي طرحها، لوايح و پروژه هاو بررسي وضعيت تشكيلات

24- موجود كه در زمينه هاي فرهنگي،اجتماعي فعاليت مي كنند

25- امورمربوط به نظافت شهر

26- امور مربوط به دفع و بازيافت زباله

26- امورمربوط به پارك سازي ، درخت كاري و فضاي سبز

28- امور مربوط به تاسيسات آبياري و حفاظت از مادي ها

29- امور مربوط به روشنايي معابر و تاسيسات شهري

30- امور مربوط به جشن و چراغاني و تزئينات شهري

31- امور مربوط به گورستانها و غسالخانه ها

32- اعلام نظردرمورد تعيين نام خيابانها، كوچه ها ، معابر و پل ها

هواشناسی
کروکی
اجتماعی

شورای اسلامی شهر سنندج