ویژه های خبری

شرح وظایف کمیسیون عمران و خدمات شهری

طبق مفاد ماده ۳ آيين نامه داخلي شوراي اسلامي شهر مصوب سی و نهمین اجلاس عمومی شورای عالی استانها مورخ 12/10/1385 شورا داراي سه كميسيون دائمي به شرح زير است :
۱-كميسيون توسعه و عمران و خدمات شهری
۲-كميسيون برنامه، بودجه و حقوقی
۳-كميسيون فرهنگي واجتماعي
فصل سوم آيين نامه نحوه انتخاب اعضاي كميسيونها ، مدت اعتبار ، تعداد اعضاء و چگونگي ارجاع طرح ها و لوايح به كميسيون هاي مربوطه را تشريح كرده است.
برپايه ماده ۲۴ آيين نامه مزبور رئيس شورا طرح ها و لوايح ارائه شده به شورا را پس از قرائت در جلسه علني به كميسيونهاي مربوطه ارجاع ميكند.

فصل يكم : حيطه وظايف كميسيون عمران
فصل دوم: وظايف پيگيري ونظارت
فصل سوم : وظايف تدوين استراتژي ها يا راهبردهاي شهری
فصل چهارم : وظايف برنامه ريزي عمران شهري
فصل پنجم : وظايف تصويبي
فصل ششم : وظايف مشورتي
فصل هفتم : وظايف سياستگذاري
فصل هشتم: وظايف تدوين استانداردها

صفحه 1از9 | صفحه بعد
هواشناسی
کروکی
اجتماعی

شورای اسلامی شهر سنندج